Belgisch Staatsblad
Inhoudstafel van 12 april 2024

Belgisch Staatsblad

        
        
        

Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen

Grondwettelijk Hof
Uittreksel uit arrest nr. 143/2023 van 9 november 2023, bl. 42182.

Grondwettelijk Hof
Uittreksel uit arrest nr. 145/2023 van 9 november 2023, bl. 42202.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
24 maart 2024. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag - zwaar beroep 60 jaar - 35 jaar, bl. 42216.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
24 maart 2024. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest, betreffende de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van60 jaar voor wie een loopbaan heeft van 40 jaar voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025, bl. 42218.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
24 maart 2024. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2023, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het collectief contract van 30 november 1990 (registratienummer 27157/CO/130 - koninklijk besluit van 14 september 1992 - Belgisch Staatsblad van 9 oktober 1992), bl. 42220.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
24 maart 2024. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de koopkrachtpremie, bl. 42224.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
24 maart 2024. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende outplacement, bl. 42227.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
24 maart 2024. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, betreffende opleiding, bl. 42228.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
24 maart 2024. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een koopkrachtpremie, bl. 42229.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
24 maart 2024. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor arbeiders met een lange loopbaan, bl. 42232.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
24 maart 2024. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zwaar beroep, bl. 42235.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
24 maart 2024. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2023, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de syndicale telling, de syndicale premie en het syndicaal vormingsfonds, bl. 42238.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
24 maart 2024. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2025 en 2026, bl. 42271.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
24 maart 2024. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het recht op een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking of op een vermindering van arbeidsprestatiesmet 1/5de voor werknemers tewerkgesteld in een zwaar beroep, in een regime met nachtprestaties of met een lange loopbaan voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025, bl. 42273.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
24 maart 2024. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de koopkrachtpremie, bl. 42275.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
24 maart 2024. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de syndicale vorming, bl. 42277.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
24 maart 2024. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de koopkrachtpremie, bl. 42279.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
24 maart 2024. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het SWT - zwaar beroep en nachtarbeid, bl. 42281.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
24 maart 2024. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2023, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2023-2024, bl. 42283.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
24 maart 2024. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de vaststelling, voor de periode van 1 juli 2023 tot 31 december 2024, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere arbeiders die worden ontslagen voor 1 januari 2025 in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die in een zwaar beroep hebben gewerkt, die tewerkgesteld werden in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, of die een lange loopbaan hebben, bl. 42285.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
24 maart 2024. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2023, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag "lange loopbaan (40 jaar)" vanaf 60 jaar, bl. 42286.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
11 december 2023. - Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, bl. 42291.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
25 februari 2024. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot uitvoering van de wet van 29 januari 2014 houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart, bl. 42296.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
28 maart 2024. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 27 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, bl. 42297.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
27 maart 2024. - Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Kunstwerkcommissie, bl. 42299.

Federale Overheidsdienst Justitie
21 maart 2024. - Koninklijk besluit houdende de goedkeuring van het reglement betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de leden van de directie van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding en van de gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de personeelsleden van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, bl. 42308.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
9 april 2024. - Koninklijk besluit houdende de voorwaarden en modaliteiten betreffende de deelname door de houders van onrechtstreekse buitenlandse capaciteit aan de preveilingprocedure en aan de prekwalificatieprocedure georganiseerd in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme, bl. 42314.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse overheid
22 maart 2024. - Decreet over het Vlaamse beleid voor de preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en schadelijke polarisatie, bl. 42318.

Vlaamse overheid
23 februari 2024. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, bl. 42324.

Vlaamse overheid
15 maart 2024. - Besluit van de Vlaamse Regering tot de herverdeling vanuit een provisioneel krediet SG0-1SKC2TG-PR van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2024, bl. 42328.

Vlaamse overheid
22 maart 2024. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de armoedebestrijding, wat betreft de jaarlijkse subsidie-enveloppe voor het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, bl. 42330.

Vlaamse overheid
29 maart 2024. - Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het extern verzelfstandigde agentschap het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen, bl. 42331.

Franse Gemeenschap

Ministerie van de Franse Gemeenschap
21 maart 2024. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 7 juli 2023 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de veralgemening van de relationele, affectieve en seksuele opvoeding, bl. 42334.

Ministerie van de Franse Gemeenschap
21 maart 2024. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 februari 2003 tot vastlegging van de personeelsformatie van het «Institut de la formation en cours de carrière» (Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan), bl. 42337.

Ministerie van de Franse Gemeenschap
21 maart 2024. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2018 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de toekenning van subsidies voor de dringende residentiële diensten, bl. 42339.

Ministerie van de Franse Gemeenschap
21 maart 2024. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd secundair onderwijs van type 5 op de site van het "Centre Pleins Champs" te Porcheresse" die afhangt van de School voor gespecialiseerd secundair onderwijs Clairval te Barvaux, bl. 42341.

Ministerie van de Franse Gemeenschap
21 maart 2024. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd secundair onderwijs van type 3 vorm A op de site van het "Athénée Royal de Visé" en het" CPMSS WBE de Visé" die afhangt van de School voor gespecialiseerd secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap te Verviers, bl. 42342.

Ministerie van de Franse Gemeenschap
21 maart 2024. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2018 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van gespecialiseerde residentiële diensten, bl. 42344.

Ministerie van de Franse Gemeenschap
21 maart 2024. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd basisonderwijs van type 5 op de site van de gewone school "Institut Saint Vincent de Paul" die afhangt van de 'Ecole ESCALE voor gespecialiseerd basisonderwijs, bl. 42346.

Ministerie van de Franse Gemeenschap
21 maart 2024. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2018 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van residentiële diensten voor observatie en oriëntatie, bl. 42348.

Duitstalige Gemeenschap

Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap
25 maart 2024. - Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de "Intergovernmental authority on development", gedaan te Brussel op 16 februari 2022, bl. 42350.

Waals Gewest

Waalse Overheidsdienst
25 januari 2024. - Besluit van de Waalse Regering houdende administratieve en geldelijke bepalingen van toepassing op de externe loopbaan van de wetenschappelijke en academische adviseurs van Wallonie-Bruxelles International, bl. 42371.

Waalse Overheidsdienst
23 februari 2024. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen aangebracht in het algemeen reglement van 16 mei 2019 houdende de algemene beginselen tot toekenning van kredieten door de "Société wallonne du crédit social" (Waalse maatschappij voor sociaal krediet) en de "Guichets du crédit social" (Sociaal kredietloketten), bl. 42382.

Waalse Overheidsdienst
23 februari 2024. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen aangebracht in het algemeen reglement houdende de algemene beginselen op grond waarvan de kredieten uit Fonds B2 door het "Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie" (Fonds voor de huisvestingsfonds van de kroostrijke gezinnen van Wallonië) toegestaan worden, bl. 42386.

Andere besluiten

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Personeel. - Benoeming, bl. 42389.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Personeel. - Benoeming, bl. 42389.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Personeel. - Benoeming, bl. 42389.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Personeel. - Benoeming, bl. 42389.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Personeel. - Benoeming, bl. 42389.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, bl. 42390.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing, bl. 42390.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing, bl. 42390.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing, bl. 42391.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing, bl. 42391.

Federale Overheidsdienst Financiën
Personeel. - Bevordering, bl. 42391.

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Personeel. - Bevordering, bl. 42391.

Federale Overheidsdienst Justitie
Rechterlijke Orde, bl. 42392.

Federale Overheidsdienst Justitie
Rechterlijke Orde, bl. 42394.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
24 maart 2024. - Koninklijk besluit tot benoeming van drie leden van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, bl. 42395.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
3 april 2024. - Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van een lid en een plaatsvervangend lid van het beheerscomité van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen", bl. 42396.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
3 april 2024. - Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van een lid en een plaatsvervangend lid van het beheerscomité van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen", bl. 42396.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
4 april 2024. - Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de "Evaluatiecommissie Oorsprong", bl. 42397.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Personeel. - Bevordering, bl. 42398.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Personeel. - Bevordering, bl. 42398.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Personeel. - Bevordering, bl. 42398.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Personeel. - Bevordering, bl. 42399.

Ministerie van Landsverdediging
Krijgsmacht. - Personeel, bl. 42399.

Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid
Personeel. - Mobiliteit, bl. 42399.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse overheid
29 maart 2024. - Benoeming van de leden van het Vlaamse comité voor de mededeling van persoonsgegevens, bl. 42400.

Vlaamse overheid
KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE
Statutenwijziging. - Goedkeuring, bl. 42400.

Vlaamse overheid
Omgeving
13 februari 2024. - Arrest van de Raad van State. - Provincie West-Vlaanderen. - Vernietiging PRUP, bl. 42400.

Franse Gemeenschap

Ministerie van de Franse Gemeenschap
21 maart 2024. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Adviesraad voor personen met een handicap in de Franse Gemeenschap, bl. 42402.

Ministerie van de Franse Gemeenschap
21 maart 2024. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de toelating tot het rustpensioen van Mevr. Françoise MULKAY, directrice, mandaathouder als Adjunct-directeur-generaal bij de Algemene Administratie voor Hulpverlening aan de Jeugd en van het Centrum voor uit handen gegeven minderjarigen. - Uittreksel, bl. 42403.

Duitstalige Gemeenschap

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
OCMW van Jette. - Vernietiging, bl. 42409.

Officiële berichten

Grondwettelijk Hof
Uittreksel uit arrest nr. 117/2023 van 14 september 2023, bl. 42415.

Grondwettelijk Hof
Uittreksel uit arrest nr. 133/2023 van 19 oktober 2023, bl. 42429.

Grondwettelijk Hof
Uittreksel uit arrest nr. 142/2023 van 9 november 2023, bl. 42436.

Grondwettelijk Hof
Uittreksel uit arrest nr. 157/2023 van 23 november 2023, bl. 42446.

Grondwettelijk Hof
Uittreksel uit arrest nr. 161/2023 van 23 november 2023, bl. 42451.

Grondwettelijk Hof
Uittreksel uit arrest nr. 167/2023 van 30 november 2023, bl. 42467.

Hoge Raad voor de Justitie
Aanwijzingen van leden van de commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage, bl. 42474.

Hoge Raad voor de Justitie
Bericht. - Oproep tot kandidaten voor de Franstalige commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage, bl. 42474.

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
Doorlopende selectie van Franstalige psychiatrisch verpleegkundigen (m/v/x) (niveau B) voor FOD Justitie. - Selectienummer: AFG24065. - Erratum, bl. 42475.

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
Vergelijkende selectie van Franstalige Ingenieurs elektromechanica (m/v/x) (niveau A2) voor het FOD Binnenlandse zaken. - Selectienummer: AFG24086, bl. 42475.

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
Vergelijkende selectie van Franstalige Milieu Coordinators (m/v/x) (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG24121, bl. 42476.

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beleidsadviseurs inkomstenbelasting (m/v/x) (niveau A3) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG24050, bl. 42476.

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieur- teamcoördinatoren (m/v/x) (niveau A2) voor de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie. - Selectienummer: ANG24140, bl. 42476.

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Artsen-arbeidsinspecteurs (m/v/x) (niveau A3) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG24156, bl. 42476.

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economisten/Fiscalisten (m/v/x) (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG24163, bl. 42477.

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Landschapsarchitecten (m/v/x) (niveau A2) voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: ANG24118. - Erratum, bl. 42477.

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Veiligheidsbegeleiders (m/v/x) (niveau C) voor het gesloten centrum van Vottem - FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: AFG24005, bl. 42477.

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Onderzoeksleiders bij het laboratorium voor plasmafysica (m/v/x) (niveau A4) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG23470, bl. 42477.

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Specialisten internationale fiscaliteit (m/v/x) (niveau A3) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG23474, bl. 42478.

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs medische controle arbeidsongevallen (m/v/x) (niveau A3) voor Federaal agentschap voor beroepsrisico's.- Selectienummer: ANG24038, bl. 42478.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse overheid
Mobiliteit en Openbare Werken
Bekendmaking openbaar onderzoek onteigening, bl. 42478.

De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten

Deze worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden zich van bl. 42479 tot 42536.

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Lijst van geregistreerde entiteiten waarvan het adres van de zetel is doorgehaald in de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig artikel III.40 van het Wetboek van economisch recht, bl. 42537.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht, bl. 42553.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet vervullen UBO-verplichtingen uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht, bl. 42557.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling wegens niet vervullen UBO-verplichtingen uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, lid 1, 4° van het Wetboek van economisch recht, bl. 42571.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht, bl. 42571.