Belgisch Staatsblad
Inhoudstafel van 10 juli 2023

Belgisch Staatsblad

        
        
        
        

EDITIE 2    EDITIE 1    

Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
13 juni 2023. - Beslissing houdende de toestemming voor de invoer en het gebruik van Radiogardase-Cs 500 mg hard capsules van Heyl Chem.-pharm. Fabrik GmbH & Co. KG en van het geneesmiddel Radiogardase-Cs 500 mg, gťlule van SERB S.A., bl. 59755.

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
23 juni 2023. - Beslissing tot onderwerping van de uitvoer van het geneesmiddel Hydrea 500 mg harde caps. 20 bestemd voor de Belgische markt aan een voorafgaande toelating, bl. 59756.

Andere besluiten

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
19 juni 2023. - Opheffing van de beslissing van 15 maart 2023 tot onderwerping van de uitvoer van het geneesmiddel Sabril 500 mg filmomh. tabl. 100 bestemd voor de Belgische markt aan een voorafgaande toelating, bl. 59757.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bevorderingen, bl. 59758.

OfficiŽle berichten

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
Selectie van de Directeur-generaal Personeel en Organisatie (m/v/x) voor de FOD FinanciŽn. - Selectienummer: ANG23711, bl. 59759.

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
Selectie van de Directeur-generaal (m/v/x) voor het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers. - Selectienummer: ANG23712, bl. 59759.

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
Selectie van de Directeur Operationele Diensten (m/v/x) voor het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers. - Selectienummer: ANG23713, bl. 59759.

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
Selectie van de Directeur Algemene Diensten (m/v/x) voor het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers. - Selectienummer:ANG23714, bl. 59760.

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
Selectie van de Directeur-generaal van de FinanciŽle en Statistische diensten (m/v/x) voor De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG23721, bl. 59760.


Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen

Grondwettelijk Hof
Uittreksel uit arrest nr. 24/2023 van 9 februari 2023, bl. 59412.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
29 mei 2023. - Wet tot wijziging van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de Raad van State en de magistraten en leden van de griffie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Erratum, bl. 59414.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
7 april 2023. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het arti-kel 57/6/1, ß 3, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst, bl. 59414.

Federale Overheidsdienst FinanciŽn
3 juli 2023. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 10 juli 2000 betreffende de uitgifte van Staatsbons, bl. 59417.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
23 mei 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2021, gesloten in het Paritair Comitť voor de begrafenisondernemingen, betreffende de bezoldigings- en arbeidsvoorwaarden, bl. 59418.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
7 mei 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2021, gesloten in het Paritair Comitť voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de lonen, premies, vergoedingen en indexering, bl. 59431.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
7 mei 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2022, gesloten in het Paritair Subcomitť voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de vaststelling van het statuut van de vakbondsafvaardiging, bl. 59443.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
7 mei 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2022, gesloten in het Paritair Subcomitť voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen gevestigd in het Waalse Gewest, bl. 59466.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
7 mei 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2022, gesloten in het Paritair Comitť voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toevoeging van een managementbarema voor de sector kinderopvangvoorzieningen (Franstalig), tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2018 (geregistreerd onder nummer 146758), bl. 59469.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
7 mei 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2022, gesloten in het Paritair Comitť voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de samenstelling van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de bedienden van de voedingsnijverheid", bl. 59473.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
28 juni 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2022, gesloten in het Aanvullend Paritair Comitť voor de bedienden, tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw, bl. 59475.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
28 juni 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van26 januari 2023, gesloten in het Paritair Subcomitť voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de loonsverhoging, bl. 59505.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
28 juni 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2023, gesloten in het Paritair Subcomitť voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geŽxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar (stelsel 33/20 - 2021-2022 en 2023), bl. 59509.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
28 juni 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2023, gesloten in het Paritair Subcomitť voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2019 betreffende de ondernemingsovereenkomsten (overeenkomst geregistreerd op 15 oktober 2019 onder het nummer 154448/CO/327.03), bl. 59512.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
4 juni 2023. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 42, eerste en derde lid, van de wet van 13 juni 2021 houdende maatregelen ter beheersing van de COVID-19-pandemie en andere dringende maatregelen in het domein van de gezondheidzorg, bl. 59516.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse overheid
9 juni 2023. - Decreet houdende de Vlaamse Parken en algemene landschapszorg, bl. 59518.

Vlaamse overheid
16 juni 2023. - Decreet tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat betreft de beŽindiging van de hoedanigheid van het statutaire personeelslid, bl. 59531.

Vlaamse overheid
23 juni 2023. - Decreet tot instemming met het Protocol, ondertekend te Brussel op 6 december 2022 tot wijziging van het Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van de Benelux Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), bl. 59534.

Vlaamse overheid
20 januari 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2018 tot vastlegging van structuuronderdelen duaal en standaardtrajecten in het secundair onderwijs, wat betreft een uitbreiding van de standaardtrajecten, vanaf schooljaar 2023-2024, bl. 59535.

Duitstalige Gemeenschap

Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap
24 april 2023. - Decreet houdende instemming met het aanvullend protocol bij het Europees handvest inzake lokale autonomie betreffende het recht op participatie in de aangelegenheden van lokale autoriteiten, opgemaakt in Utrecht op 16 november 2009, bl. 59667.

Waals Gewest

Waalse Overheidsdienst
1 juni 2023. - Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Waalse Regering nr. 3 van 13 april 2023 tot beŽindiging van de mondmaskerplicht, bl. 59669.

Andere besluiten

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Personeel. - Bevordering, bl. 59670.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Arbeidsgerechten. - Ontslag, bl. 59670.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Arbeidsgerechten. - Ontslag, bl. 59670.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, titel 4. - Erkenning van asbestverwijderaars van de codex over het welzijn op het werk, bl. 59670.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
25 juni 2023. - Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Ombudsdienst Pensioenen, bl. 59671.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
6 juli 2023. - Ministerieel besluit houdende erkenning als kunstenfederatie, bl. 59671.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Arbeidsrechtbank Luik. - Beschikking, bl. 59672.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Arbeidsrechtbank Antwerpen. - Beschikking, bl. 59673.

Federale Overheidsdienst Justitie
Centrum voor Cybersecurity BelgiŽ. - Personeel. - Benoeming, bl. 59673.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Personeel. - Benoeming, bl. 59673.

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Personeel. - Bevordering, bl. 59673.

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
13 mei 2023. - Koninklijk besluit houdende de samenstelling van de vestigingscommissie en de benoeming van vestigingsambtenaren belast met het onderzoek naar de aanvragen van vestigingsvergunningen voor apotheken, bl. 59674.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse overheid
Landbouw en Visserij
20 juni 2023. - Ministerieel besluit over de lancering van een oproep in 2023 om demonstratieprojecten in te dienen, bl. 59675.

Vlaamse overheid
Landbouw en Visserij
20 juni 2023. - Ministerieel besluit over de lancering van een oproep in 2023 om projectvoorstellen voor innovatieve investeringen in de landbouw in te dienen, bl. 59676.

Vlaamse overheid
Landbouw en Visserij
20 juni 2023. - Ministerieel besluit over de lancering van een oproep in 2023 om projectvoorstellen van operationele groepen in te dienen in het kader van het Europees Innovatiepartnerschap voor productiviteit en duurzaamheid in de landbouw, bl. 59677.

Waals Gewest

Waalse Overheidsdienst
Plaatselijke besturen, bl. 59680.

Waalse Overheidsdienst
Leefmilieu, bl. 59680.

Waalse Overheidsdienst
Leefmilieu, bl. 59681.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bescherming van het erfgoed, bl. 59681.

OfficiŽle berichten

Wetgevende Kamers. - Kamer van Volksvertegenwoordigers
Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers. - Wijzigingen, bl. 59682.

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
16 juni 2023. - Omzendbrief nr.712Bis. - Wijziging van de omzendbrief nr. 712 van 20 januari 2023 - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2023 en 2024 en de personeelsenveloppes 2023 en 2024, bl. 59683.

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Foto en video creators met grafische skills (m/v/x) (niveau B) voor Rechterlijke Orde. - Selectienummer: ANG23312, bl. 59698.

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Verpleegkundigen - Malmedy (m/v/x) (niveau B) voor de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Selectienummer: AFG23132, bl. 59698.

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Controleurs bouw (m/v/x) (niveau B) voor het Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie. - Selectienummer: ANG23122, bl. 59699.

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Webbeheerders voor de dienst gegevensbeheer Douane en Accijnzen (m/v/x) (niveau A1) voor FOD FinanciŽn. - Selectienummer: ANG23228, bl. 59699.

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B (specifiek gedeelte) voor de Regie der Gebouwen. - Experts (m/v/x). - Selectienummer: BNG23027, bl. 59699.

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C (specifiek gedeelte) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummers: BNG23028 - BFG23026, bl. 59699.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, behorend tot het Nederlandse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer Paul CLERINX, bl. 59699.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van mevrouw Marianna VAEL, bl. 59700.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Rechterlijke Macht, bl. 59700.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse overheid
KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE
9 juni 2023. - Omzendbrief KBBJ/ABB 2023/1 - Omzendbrief betreffende beslissingen tijdens het jaar van de gemeenteraads-, stadsdistrictsraads-, provincieraadsverkiezingen en de verkiezingen van de raad voor maatschappelijk welzijn tot aan de installatie van de nieuwe raden en het gebruik van informatiemiddelen tijdens de hele bestuursperiode, bl. 59700.

Duitstalige Gemeenschap

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt
Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige kapiteins (m/v/x) (niveau A1) voor Brandweer en Medische Hulpdienst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Selectienummer: REQ327, bl. 59702.

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt
Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Technische experts in meetapparatuur (m/v/x) (niveau A1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: REQ394, bl. 59702.

De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten

Deze worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden zich van bl. 59703 tot 59752.