Belgisch Staatsblad

Belgisch Staatsblad
Numac: 2023047166
Datum van publicatie: 2023-11-20


Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Oproep voor kandidaatstelling voor de vernieuwing van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Artikel 8 van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Belgisch Staatsblad van 18 februari 2000) stelt bij het Agentschap een Wetenschappelijk Comité in bestaande uit deskundigen in de materies waarvoor het Agentschap bevoegd is. Dit Comité onderzoekt en brengt advies uit, zowel op eigen initiatief als op vraag van de minister of de gedelegeerd bestuurder, over alle aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van het Agentschap en die het door het Agentschap gevolgde en te volgen beleid betreffen.
Dit Comité dient verplicht voor advies te worden geraadpleegd over alle wetsontwerpen en alle ontwerpen van koninklijke besluiten betreffende de risico-evaluatie en het risicobeheer in de voedselketen, met uitzondering van de omzetting van Europese richtlijnen. De Koning bepaalt bij een in de Ministerraad overlegd besluit de onverenigbaarheden met betrekking tot de beroepsuitoefening van de deskundigen (artikel 2, § 1 Koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). De Koning benoemt bij een in de Ministerraad overlegd besluit de leden van het Comité.
Het Comité bestaat uit ten hoogste 22 leden. De mandaten van de huidige leden lopen tot 24 januari 2025. Die dag worden deze mandaten opengesteld en dienen ze hernieuwd te worden voor een duur van 4 jaar. De leden hebben recht op terugbetaling van hun verplaatsingskosten, op presentiegeld en, wanneer ze aangesteld zijn als verslaggever, op vergoedingen voor dossieronderzoeken.
De kandidaten moeten rekening houden met het feit dat zij geacht worden elke maand een plenaire zitting bij te wonen (deze kunnen zowel ter plaats of op afstand plaatsvinden)), regelmatig deel uit te maken van werkgroepen, dossiers te bestuderen en mee te werken aan het evalueren van risico's en het uitbrengen van adviezen.
De kandidaten beschikken over een universitair diploma en bij voorkeur ook over een doctoraatsdiploma. De kandidaten behoren bij voorkeur tot een universiteit, een hogeschool, een wetenschappelijke instelling of een erkend laboratorium in België of in het buitenland of hebben een nuttige wetenschappelijke beroepservaring verworven in één of meer van onderstaande disciplines. De onderstaande diploma's en kwalificaties worden alleen ter informatie gegeven. De kandidaten mogen hun beroepsloopbaan of hun activiteiten in een sector in verband met de voedselketen niet langer dan vijf jaar beëindigd hebben op 25 januari 2025.
Kandidaten moeten geheel onpartijdig en onafhankelijk kunnen werken. De leden van het Wetenschappelijk Comité mogen geen deel uitmaken van de raad van bestuur, de directie of het personeel van een instelling met winstoogmerk die voedselproducten op de markt brengt en die aan de controle van het Agentschap onderworpen is (artikel 2, § 3 Koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). Zij moeten in eerste instantie elk belang aangeven dat zij kunnen hebben met betrekking tot de bevoegdheden van het FAVV en zij zullen elk nieuw belang tijdens hun mandaat aangeven.
De leden worden ten persoonlijke titel benoemd. Belangstellenden moeten expert zijn in één of meer van onderstaande disciplines:
* Dierengezondheid en dierziektenbestrijding
De kandidaat is dierenarts en geeft blijk van een bewezen ervaring op gebied van één of meerdere van volgende competentiedomeinen bij productiedieren: infectieuze dierziekten, overdraagbare spongiforme encephalopathieën, preventieve en therapeutische dierziektenbestrijding, diergeneesmiddelen en antibioticaresistentie, risico-evaluatie van dierziekten.
* Zoönosen
De kandidaat is dierenarts of arts en geeft blijk van een bewezen ervaring op gebied van één of meerdere van volgende competentiedomeinen: pathogenese en epidemiologie van zoönosen, risico-evaluatie van zoönosen.
* Epidemiologie
De kandidaat is dierenarts, arts of bio-ingenieur en geeft blijk van een bewezen ervaring op gebied van één of meerdere van volgende competentiedomeinen: data analyse, biostatistiek, scenario-analyse, onzekerheidsanalyse, epidemiologie, risico-evaluatie.
* Diergeneeskundige volks- gezondheid en voedselveiligheid
De kandidaat is dierenarts, bio-ingenieur of apotheker en geeft blijk van een bewezen ervaring op gebied van één of meerdere van volgende competentiedomeinen: volksgezondheidsaspecten van dierlijke productiesystemen, voedselveiligheid, levensmiddelenmicrobiologie, levensmiddeleninspectie, residuanalyse, risico-evaluatie in de voedselketen.
* Dierlijke productie
De kandidaat is dierenarts, bio-ingenieur en geeft blijk van een bewezen ervaring op gebied van één of meerdere van volgende competentiedomeinen: bedrijfsdiergeneeskunde, zoötechnie, diervoedingsleer, bioveiligheid, veeteelt, risico-evaluatie in de veeteelt, risico's van dierlijke bijproducten en producten van dierlijke oorsprong, mestverwerking en mesthygiënisatie.
* Bijzondere voedselproductiesystemen
De kandidaat is dierenarts, bio-ingenieur en geeft blijk van een bewezen ervaring op gebied van één of meerdere van volgende competentiedomeinen: bijenteelt, aquacultuur, visserij, biologische teelten, insecten, algen, waterkwaliteit, risico-evaluatie van bijzondere voedselproductiesystemen.
* Plantenteelt
De kandidaat is bio-ingenieur en geeft blijk van een bewezen ervaring op gebied van één of meerdere van volgende competentiedomeinen: meststoffen, akkerbouw, tuinbouw, fruitteelt, sierteelt, irrigatie en waterkwaliteit, risico-evaluatie in de plantenteelt.
* Plantengezondheid en plantenziektenbestrijding
De kandidaat is bio-ingenieur en geeft blijk van een bewezen ervaring op gebied van één of meerdere van volgende competentiedomeinen: infectieziekten bij gewassen, groenten, fruit, bomen en sierplanten, plantenziektenbestrijding en pesticiden, risico-evaluatie van gewasbeschermingsmiddelen gebruik.
* Insecten, vectoren en bestrijding van schadelijke organismen
De kandidaat is bio-ingenieur, bioloog of dierenarts en geeft blijk van een bewezen ervaring op gebied van één of meerdere van volgende competentiedomeinen: entomologie, bestrijding van vectoren en schadelijke organismen, risico-evaluatie van insleep en verspreiding van vectoren en schadelijke organismen.
* Voederkwaliteit en -hygiëne
De kandidaat is bio-ingenieur, dierenarts en geeft blijk van een bewezen ervaring op gebied van één of meerdere van volgende competentiedomeinen: voederproductiesystemen, voederkwaliteit, procescontaminatie, hulpstoffen, diermeel en bijproducten, voederkwaliteitscontrole, risico-evaluatie van voederproductie.
* Voedselkwaliteit
De kandidaat is bio-ingenieur, dierenarts en geeft blijk van een bewezen ervaring op gebied van één of meerdere van volgende competentiedomeinen: voedselproductiesystemen, procescontaminatie, hulpstoffen, functionele voeding, voedselkwaliteitscontrole, risico-evaluatie van de voedselkwaliteit.
* Voedselveiligheid, levensmiddelenmicrobiologie en -hygiëne
De kandidaat is bio-ingenieur, dierenarts en geeft blijk van een bewezen ervaring op gebied van één of meerdere van volgende competentiedomeinen: voedselpathogenen en hygiëne indicatoren, bewaring, predictieve microbiologie, voedselintoxicatie, risico-evaluatie van de voedselhygiëne.
* Levensmiddelentechnologie
De kandidaat is bio-ingenieur en geeft blijk van een bewezen ervaring op gebied van één of meerdere van volgende competentiedomeinen: levensmiddelentechnologie, -transformatie en -processing, risico-evaluatie van de levensmiddelentechnologie.
* Voedingsleer en chemie van de voeding
De kandidaat is arts, bio-ingenieur, doctor in de scheikunde en geeft blijk van een bewezen ervaring op gebied van één of meerdere van volgende competentiedomeinen: voedingsleer, chemie van de voeding, voedselconsumptie, risico-baten evaluatie van de voeding.
* Voedselketen managementsystemen
De kandidaat is bio-ingenieur, dierenarts en geeft blijk van een bewezen ervaring op gebied van één of meerdere van volgende competentiedomeinen: kwaliteitssystemen in de voedselketen en hun controle, voedselketencontaminatie, etikettering, traceerbaarheid, autocontrole.
* Voedselallergieën
De kandidaat is arts, dierenarts, bio-ingenieur en geeft blijk van een bewezen ervaring op gebied van één of meerdere van volgende competentiedomeinen: voedselallergie, voedselallergenen en hun detectie, immunologie van de spijsvertering, risico-evaluatie van voedselallergenen.
* Chemische contaminanten en residuen in de voedselketen
De kandidaat is doctor in de scheikunde, arts, dierenarts, bio-ingenieur, apotheker en geeft blijk van een bewezen ervaring op gebied van één of meerdere van volgende competentiedomeinen: chemische contaminanten en residuen, milieucontaminanten, migratie van contaminanten uit contactmaterialen of uit verpakkingsmateriaal, bio-accumulatie, chemische risico-evaluatie van voedsel.
* Datamonitoring en data-analyse met betrekking tot de voedselketen
De kandidaat is arts, dierenarts, bio-ingenieur en geeft blijk van een bewezen ervaring op gebied van één of meerdere van volgende competentiedomeinen: voedselketen en voedselconsumptie dataverzameling en -analyse, biomonitoring, risico-evaluatie van de voedselketen.
* Toxicologie
De kandidaat is apotheker, arts, dierenarts, bio-ingenieur en geeft blijk van een bewezen ervaring op gebied van één of meerdere van volgende competentiedomeinen: milieu- en humane toxicologie, carcinogene en genotoxische aspecten van voeding, contaminanten van de voedselketen, toxicologische risico-evaluatie
* Maatschappelijke gezondheidskunde en voeding
De kandidaat is arts en geeft blijk van een bewezen ervaring op het gebied van één of meerdere van volgende competentiedomeinen: maatschappelijke gezondheidskunde en epidemiologie, relatie tussen voeding en gezondheid, risico-batenevaluatie van levensmiddelen.
* Diagnose en detectiemethoden
De kandidaat is doctor in de scheikunde, apotheker, arts, dierenarts, bio-ingenieur en geeft blijk van een bewezen ervaring op gebied van één of meerdere van volgende competentiedomeinen: kwaliteitscontrole van diagnostische en analytische methoden.
* Nieuwe technologieën in de voedselketen
De kandidaat is doctor in de wetenschappen, arts, dierenarts, bio-ingenieur en geeft blijk van een bewezen ervaring op gebied van één of meerdere van volgende competentiedomeinen: nanotechnologie, klonen en transgenese, nieuwe voedselverwerkings- en voedsel-verpakkingstechnieken, genetisch gemodificeerde organismen, irradiatie, enz..., risico-batenevaluatie van nieuwe technologieën in de voedselketen.
Sollicitaties voor een mandaat als lid van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Agentschap moeten door de kandidaten zelf worden ingediend en vergezeld gaan van:
- (i) een uitgebreid curriculum vitae dat in het bijzonder de aandacht vestigt op elementen die de deskundigheid van de kandidaat in één of meer betrokken vakgebieden aantonen. De kandidaat vermeldt de disciplines van deze oproep die passen bij haar/zijn profiel.
- (ii) een verklaring waarin de kandidaat zich ertoe verbindt onafhankelijk van elke externe invloed te zullen handelen;
- (iii) een verklaring waarin kennis wordt gegeven van de belangen die als nadelig voor de onafhankelijkheid van de kandidaat zouden kunnen beschouwd worden. Belangen kunnen van financiële of familiale aard zijn, kunnen te maken hebben met intellectuele eigendom en met beroepsmatige activiteiten uitgevoerd ten gunste van een bedrijf, een belangengroep of een sector.
Sollicitaties moeten vóór 1 maart 2024 aangetekend worden toegezonden aan :
Ir. H. Diricks
Gedelegeerd bestuurder van het FAVV
Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55
B-1000 Brussel
Een elektronische versie van het sollicitatiedossier wordt eveneens overgemaakt aan de Stafdirectie voor risicobeoordeling (s5.pccb@favv-afsca.be).
Bijkomende informatie kan worden bekomen bij Dr. A. Mauroy - Directeur van de Stafdirectie voor risicobeoordeling van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
Tel.: 02/211.87.22
E-mail : axel.mauroy@favv-afsca.be
De kandidaturen zullen beoordeeld worden door een selectiecommissie waarbij de aandacht zal uitgaan naar het wetenschappelijk curriculum, naar de breedte van de expertise van de kandidaat in relatie tot het competentiedomein van het FAVV, de beroepservaring en de capaciteit om samen te werken.
De selectiecommissie maakt een lijst op van weerhouden kandidaten, reservekandidaten en niet-weerhouden kandidaten brengt hen daarvan op de hoogte. De leden van het Wetenschappelijk Comité worden benoemd, op voorstel van de Minister bevoegd voor de voedselveiligheid, door de Koning bij een in de Ministerraad overlegd besluit.