NL FR
belgiŰlex.be   -  Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State

einde eerste woord laatste woord

Publicatie : 2011-11-21
Numac : 2011002054

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


Omzendbrief van 16 november 2011 nr 610
Eindejaarstoelage 2011
Aan de besturen en andere diensten van het federaal administratief openbaar ambt zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken
Mevrouw de Minister,
Mijnheer de Minister,
Mijnheer de Staatssecretaris
Teneinde de uitbetaling van de eindejaarstoelage 2011 te waarborgen, volgen hierna de volgende richtlijnen :
1░ het gedeelte dat varieert met de jaarlijkse bezoldiging:
bedraagt, net als de voorgaande jaren, 2,5 % van de jaarlijkse brutobezoldiging die tot grondslag diende voor de berekening van de bezoldiging verschuldigd voor de maand oktober van het in aanmerking genomen jaar;
2░ het forfaitair gedeelte :
wordt bekomen door het forfaitair gedeelte 2010 te vermeerderen met een breuk, waarvan het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober 2010 als noemer en het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober 2011 als teller geldt.
Concreet betekent zulks :
662,7012 EUR x 116,96/113,46 = 683,1441 EUR.
Het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage 2011 bedraagt dus 683,1441 EUR.
Een bijdrage van de sector geneeskundige verzorging voor de vastbenoemde personeelsleden is verschuldigd op het bedrag van het vast gedeelte van de eindejaarstoelage dat hoger is dan het bedrag toegekend in 1990, dit is 362,3033 EUR.
Dit bedrag is het verschil tussen het bedrag toegekend in 2011 (zijnde 683,1441 EUR) en het bedrag toegekend in 1990, ge´ndexeerd (zijnde 320,8408 EUR).
Deze inhouding bedraagt 3,55 % voor de werknemer en 3,86 % voor de werkgever, behalve indien een andere percentage op hem van toepassing is.
Toe te passen bijdragen :
- werknemer: 362,3033 x 3,55 % = 12,8618 EUR;
- werkgever : 362,3033 x 3,86 % = 13,9849 EUR.
3░ het gedeelte dat varieert met de maandelijkse bezoldiging :
bedraagt 7 % van de maandelijkse bruto bezoldiging verschuldigd voor de maand oktober van het in aanmerking genomen jaar, met de twee volgende correcties :
- het wordt opgetrokken tot 100,95 EUR (aan het spilindexcijfer 138,01) hetzij 156,0687 EUR, ge´ndexeerd, als het resultaat van de berekening lager is dan dit bedrag;
- het wordt beperkt tot 201,90 EUR (aan het spilindexcijfer 138,01) hetzij 312,1374 EUR, ge´ndexeerd, als het resultaat van de berekening hoger is dan dit bedrag.
Een bijdrage van de sector geneeskundige verzorging voor de vastbenoemde personeelsleden is eveneens verschuldigd op het bedrag van het gedeelte dat varieert met de maandelijkse bezoldiging.
Deze inhouding bedraagt 3,55 % voor de werknemer en 3,86 % voor de werkgever, behalve indien een andere percentage op hem van toepassing is.
De Minister van Ambtenarenzaken,
Mevr. I. VERVOTTE


begin eerste woord laatste woord

Publicatie : 2011-11-21
Numac : 2011002054