Help Eli (European Legislation Identifier)
Aide ELI (Identifiant européen de la législation)Sorry, de opzoeking die u hebt geformuleerd via de adresbalk heeft geen resultaat opgeleverd in onze databank.

Désolé, la requête que vous avez formulée dans la fenêtre d'adressage http n'a pas trouvé de réponse dans nos banques de données.Gelieve de gegevens in de adresbalk aan te passen.

Veuillez adapter les éléments introduits dans la fenêtre d'adressage http.

Op basis van Uw poging hebben wij het vermoeden dat U gebruik wil maken van het navigatiesysteem via de identificatiecode voor de wetgeving (ELI - European Legislation Identifier).

Vous avez utilisé dans votre adressage l'acronyme eli, c'est-à-dire l'adressage par identifiant européen de la législation (IEL ou en anglais ELI pour European legislation identifier).ELI (European Legislation Identifier - Europese identificatiecode van de wetgeving) beperkt zich, wat België betreft, tot een URI (Uniform Resource Identifier) die een navigatiesysteem toelaat om aanvragen vanaf een Http adres-pagina uit te voeren.

ELI (european legislation identifier - identifiant européen de la législation) se limite en ce qui concerne la Belgique à un URI (Uniform Resource Identifier - identifiant uniforme d'une ressource) qui produit un système de navigation permettant d'effectuer des requêtes directement à partir de la fenêtre d'adressage Http.Daar dit adres een vaste en precieze structuur heeft, kunnen de aanvragen ook machinaal worden uitgevoerd via de adresbalk.

Les requêtes peuvent aussi y être exécutées par des machines puisqu'un adressage http structuré et invariable d'un texte, peut être formulé avec précision.

ELI in België

Eli pour la BelgiqueDe elektronische documenten zijn voor de Belgische wetgeving toegankelijk via twee databanken (het Belgisch Staatsblad en Justel), deze worden beiden beheerd door de diensten van het Belgisch Staatsblad, het officiële dagblad van het Koninkrijk België. Het Staatsblad maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Justitie.

Pour la législation belge, les documents électroniques sont rendus accessibles par deux banques de données (le Moniteur belge et Justel) gérées par les services du Moniteur belge, journal officiel du Royaume de Belgique. Le Moniteur belge fait partie du Service public fédéral Justice.Via ELI vindt U dus :

L'usage d'Eli vous permet de rechercher: • de originele en officiële Belgische wetgeving gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad vanaf juni 1997;
 • de officieuse geconsolideerde wetgeving opgemaakt door Justel.

 • La législation belge originale et officielle publiée dans le Moniteur belge sous format électronique depuis juin 1997.
 • La législation consolidée officieuse établie par Justel.

Deze opzoeking beperkt zich echter niet tot de primaire wetgeving gestemd door de federale, regionale of communautaire parlementen en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad door de federale, regionale of communautaire executieven. Zij integreert ook de opzoeking tot de secondaire wetgeving, dus de uitvoerende besluiten genomen door de federale, regionale en communautaire regeringen en ook van de ministers die belast zijn met de uitvoering van de primaire wetgeving.

Toutefois, cette recherche ne se limite pas à la législation primaire, c'est-à-dire à celle votée par les parlements fédéraux, régionaux ou communautaires, et publiée au Moniteur belge par les exécutifs fédéraux, régionaux ou communautaires. Elle intègre aussi la recherche sur la législation secondaire c'est-à-dire les arrêtés d'exécution pris par les gouvernements fédéral, régionaux et communautaires ainsi que par les ministres chargés de l'exécution d'une législation primaire.

Structuur van de opzoeking :

Structure de ce type de recherche :


 • Vast gedeelte :
 • Une partie fixe : • Elke opzoeking in de adresbalk begint onveranderlijk met :

  Chaque recherche dans la fenêtre d'adressage commence invariablement par :

  http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/

  http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/
 • Variabel gedeelte :
 • Une partie variable : • Het vaste gedeelte http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ wordt vervolgens aangevuld met variabele elementen : DT/JJJJ/MM/DD/unieke identificatiecode/versie van de tekst

  La partie fixe de l'adressage (http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/) est suivie d'une partie dont tous les éléments peuvent avoir des valeurs différentes (DT/AAAA/MM/DD/Identificateur unique/version du texte).  Vast en variabel gedeelte samen wordt dan :

  La réunion de la partie fixe et de la partie variable forme :  http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/DT/JJJJ/MM/DD/unieke identificatiecode/versie van de tekst

  http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/DT/AAAA/MM/JJ/Identificateur Unique/version du texte

  waarbij :

  où :
 • DT staat voor type document (Dit element is verplicht, indien afwezig wordt de helppagina in beide landstalen weergegeven). Mogelijkheden zijn :
 • DT représente le type du document. Cet élément est obligatoire, en son absence, il y a renvoi à la version bilingue de cette page d'aide. Les types de document disponibles sont :
  • GRONDWET
  • WET (federale wetgeving)
  • DECREET (regionale of communautaire wetgeving, vanaf 1972)
  • ORDONNANTIE (regionale wetgeving Brussel, vanaf 1990)
  • BESLUIT (Secondaire wetgeving van federaal, regionaal en communautair niveau zoals de koninklijke besluiten, de besluiten van de regionale of communautaire regeringen , de ministeriële besluiten)
  • CONSTITUTION
  • LOI (Législation fédérale)
  • DECRET (Législation régionale et communautaire, depuis 1972)
  • ORDONNANCE (Législation régionale bruxelloise, depuis 1990)
  • ARRETE (Législation secondaire de niveau fédéral, régional et communautaire telle que les arrêté royaux, les arrêtés des gouvernements régionaux ou communautaires, les arrêtés ministériels)


 • JJJJ staat voor: het jaar van afkondiging van het document. (Dit element is verplicht, indien afwezig wordt deze helppagina weergegeven.)
 • AAAA représente l'année de promulgation du document. Cet élément est obligatoire, en son absence, il y a renvoi à la version de la page d'aide dans la langue du type de document (DT).
 • MM staat voor : de maand van afkondiging van het document (dit element is niet verplicht).
 • MM représente le mois de promulgation du document. Cet élément est facultatif, mais devient obligatoire si l'on souhaite compléter l'adressage par le jour de promulgation du document (JJ).
 • DD staat voor : de dag van afkondiging van het document (dit element is niet verplicht).
 • JJ représente le jour de promulgation du document. Cet élément est facultatif, mais devient obligatoire si l'on souhaite compléter l'adressage par l'identificateur unique.
 • Unieke identificatiecode staat voor : uniek publicatienummer van de tekst. Dit nummer telt 10 cijfers en begint met het jaar waarin de tekst voor publicatie is ingediend, de volgende 6 cijfers zijn het werknummer van het officiële dagblad (dit element is niet verplicht).
 • Identificateur Unique est un numéro unique donné au texte lors de sa publication originale. Ce numéro possède 10 positions numériques commençant par l'année de dépôt du texte pour publication suivi de son numéro de travail dans la chaîne de production du journal officiel. Cet élément est facultatif, mais devient obligatoire si l'on souhaite compléter l'adressage par la version du texte.
 • De versie van de tekst staat voor :
 • Version du texte deux versions du texte sont potentiellement disponibles
  • ofwel staatsblad : versie in tekstmodus ter beschikking gesteld door het Belgisch Staatsblad. Een hyperlink laat toe om het beeld van de publicatie (PDF) op te vragen. Het wordt absoluut aangeraden om het beeld te consulteren daar de tekstversie geen enkele juridische waarde heeft en mogelijk onvolledig kan zijn.
  • ofwel voor Justel : geconsolideerde versie zonder enig authentiek of officieel karakter, opgesteld door Justel, een dienst van het Belgisch Staatsblad.
  • Moniteur est la version en mode caractère fournie par le Moniteur belge. Un hyperlien permet d'accéder au format Image de la publication (PDF). Il est vivement conseillé de consulter l'image car la version texte n'a aucune valeur juridique et elle peut être incomplète ;
  • Justel est la version consolidée sans aucun caractère authentique ou officiel, établie par Justel, un service du Moniteur belge.

  Dit element is niet verplicht.

  Cet élément est facultatif.  Hieronder vindt U enkele voorbeelden van correcte opzoekingen : (gaande van algemeen naar meer precies)

  Exemples d'adressage correct (allant du plus général au plus précis)  Voor alle bijkomende informatie kan u een mail sturen naar justel@just.fgov.be

  Pour toute information supplémentaire veuillez adresser un courriel à justel@just.fgov.be