J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/06/12/2020030976/justel

Titel
12 JUNI 2020. - Wet houdende diverse bepalingen inzake de federale bijlage tot financiering van het sociaal fonds gas en elektriciteit

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 22-06-2020 nummer :   2020030976 bladzijde : 45847       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-06-12/09
Inwerkingtreding : 22-06-2020

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2011011466        2019031154       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  Art. 2. De artikelen 1, 4 en 5 van het koninklijk besluit van 17 december 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van een controle op de elektriciteitsmarkt en van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt, worden bekrachtigd met ingang van 1 januari 2020.
  De artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit bedoeld in het eerste lid, worden niet bekrachtigd.

  Art. 3. Artikel 107 van de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, wordt vervangen als volgt:
  "Art. 107. De koning stelt de nadere regels vast voor de besteding van het saldo van het fonds voor de financiering ter compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt, dat wordt opgeheven in uitvoering van artikel 35.
  Het saldo van het fonds voor forfaitaire verminderingen voor verwarming met aardgas en elektriciteit, dat wordt opgeheven in uitvoering van artikel 32 en 33, wordt door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas aangewend voor de financiering van de benodigde middelen die verband houden met de jaarlijkse indexering van de fondsen zoals bepaald, enerzijds, in artikel 3, § 4, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering en controle op de elektriciteitsmarkt en, anderzijds, in artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt."

  Art. 4. Bij de benutting van het saldo van het fonds voor forfaitaire verminderingen voor verwarming met aardgas en elektriciteit, zoals bepaald in artikel 3, wordt het de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas toegestaan om de middelen van de elektriciteitssector naar de gassector over te dragen.

  Art. 5. Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 12 juni 2020.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Energie,
M. C. MARGHEM
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken: 55-0978 Integraal Verslag : 28 mei 2020.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie