J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/06/12/2020021159/justel

Titel
12 JUNI 2020. - Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, met het oog op een betere bescherming van kmo's

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 22-06-2020 nummer :   2020021159 bladzijde : 45848       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-06-12/10
Inwerkingtreding : 01-09-2021

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1965041214        1999011160       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  Art. 2. In artikel 1 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen wordt de bepaling onder 63°, ingevoegd bij de wet van 8 januari 2012 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014, vervangen als volgt :
  "63° kmo's : de eindafnemers met een jaarlijks verbruik van minder dan 100 MWh gas voor het geheel, per eindafnemer, van hun toegangspunten op het transmissie-/vervoersnet en/of distributienet."

  Art. 3. In artikel 2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wordt de bepaling onder 50°, ingevoegd bij de wet van 8 januari 2012, en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014, vervangen als volgt :
  "50° kmo's : de eindafnemers met een jaarlijks verbruik van minder dan 100 MWh elektriciteit voor het geheel, per eindafnemer, van hun toegangspunten op het transmissie-/transportnet en/of distributienet."

  Art. 4. Deze wet is van toepassing op overeenkomsten die na de inwerkingtreding ervan worden gesloten, gewijzigd of hernieuwd.

  Art. 5. Deze wet treedt in werking op 1 september 2021.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 12 juni 2020.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Energie,
M. C. MARGHEM
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Kamer van volksvertegenwoordigers : (www.dekamer.be) Stukken : 55-0703 Integraal Verslag : 28 mei 2020.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie