J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/03/15/2020030355/justel

Titel
15 MAART 2020. - Wet tot wijziging van de wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop en de wet van 13 juli 1976 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake een internationaal energieprogramma, en van de Bijlage, opgemaakt te Parijs op 18 november 1974

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 30-03-2020 nummer :   2020030355 bladzijde : 21888       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-03-15/05
Inwerkingtreding : 01-01-2020

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1976071306        2006011055       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-9

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  Art. 2. In artikel 2 van de wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  a) in de bepaling onder 7°, vervangen bij de wet van 13 juni 2013, worden de woorden "een situatie die een zodanige daling in de aanvoer van ruwe aardolie en/of aardolieproducten met zich meebrengt dat het aanbod niet meer in de normale behoeften kan voorzien" vervangen door de woorden "een bijzonder urgentiegeval of plaatselijke crisis";
  b) in de bepaling onder 13° worden de woorden "1 april" vervangen door de woorden "1 juli";
  c) in de bepaling onder 24°, worden in de tweede zin de woorden "punt 3.2.1. van bijlage C van de" vervangen door de woorden "punt 3.2.2.11. van bijlage C bij de" en in de derde zin worden de woorden "bijlage B, punt 4, van de" vervangen door de woorden "hoofdstuk 3.4. van bijlage A bij de".

  Art. 3. In artikel 3, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 13 juni 2013, worden de woorden "bijlage C, punt 3.1., lid 1, van de" vervangen door de woorden "hoofdstuk 3.4. van bijlage A bij de".

  Art. 4. In artikel 12 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  a) in paragraaf 1 wordt de eerste zin aangevuld met de woorden "op het moment van hun uitslag tot verbruik in België.";
  b) in paragraaf 2 worden de woorden "of specifieke regelingen" ingevoegd tussen het woord "beperkingen" en het woord "opleggen".

  Art. 5. In artikel 15, § 1/1, eerste lid, tweede zin, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 13 juni 2013, worden de woorden "bedoeld in bijlage C, punt 3.1., lid 1, van de" vervangen door de woorden "vastgesteld in hoofdstuk 3.4. van bijlage A bij de".

  Art. 6. In dezelfde wet wordt de bijlage I, ingevoegd bij de wet van 13 juni 2013, vervangen als volgt:
  "Bijlage I. - WIJZE VAN BEREKENING VAN HET AARDOLIE-EQUIVALENT VAN DE INGEVOERDE AARDOLIEPRODUCTEN
  Het in artikel 3/1, § 2, eerste lid, bedoelde aardolie-equivalent van de ingevoerde aardolieproducten wordt als volgt vastgesteld:
  1) de som van de netto-invoer van ruwe aardolie, aardgascondensaten (NGL), raffinagegrondstoffen en overige koolwaterstoffen als gedefinieerd in hoofdstuk 3.4. van bijlage A bij Verordening (EG) nr. 1099/2008, wordt berekend en gecorrigeerd voor eventuele voorraadschommelingen. Van het verkregen getal wordt het hoogste van de volgende getallen afgetrokken voor de opbrengst van nafta: 4 %; de gemiddelde opbrengst van nafta; het werkelijke nettoverbruik van nafta.
  2) de som van de netto-invoer van alle overige aardolieproducten als gedefinieerd in hoofdstuk 3.4. van bijlage A bij Verordening (EG) nr. 1099/2008, zonder nafta, wordt berekend en gecorrigeerd voor eventuele voorraadschommelingen en vermenigvuldigd met factor 1,065.
  Het aardolie-equivalent wordt verkregen door de eindbedragen van de stappen 1) en 2) bij elkaar op te tellen.
  Bunkervoorraden van de internationale zeescheepvaart worden niet meegerekend.".

  Art. 7. In bijlage II bij dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 13 juni 2013, worden in de tweede paragraaf de woorden "in de zin van punt 3.2.1. van bijlage C van de" vervangen door de woorden "in de zin van punt 3.2.2.11. van bijlage C bij de" en worden de woorden "als gedefinieerd in bijlage B, punt 4, van de" vervangen door de woorden "als gedefinieerd in hoofdstuk 3.4. van bijlage A bij de".

  Art. 8. In artikel 2, § 2, van de wet van 13 juli 1976 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake een internationaal energieprogramma, en van de Bijlage, opgemaakt te Parijs op 18 november 1974, ingevoegd bij de wet van 20 juli 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° het eerste lid wordt vervangen als volgt:
  "Op het ogenblik van een bevoorradingscrisis als bedoeld in artikel 2, 7°, van de wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop, staat het Nationaal Oliebureau, opgericht bij het koninklijk besluit van 19 december 2018 houdende de oprichting, de samenstelling, de opdrachten en de werkwijze van het Nationaal Oliebureau, in voor de uitvoering van het programma en de regels bedoeld in §§ 1 en 2.";
  2° het derde lid wordt opgeheven.

  Art. 9. Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 15 maart 2020.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Energie,
M. C. MARGHEM
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Kamer van volksvertegenwoordigers : (www.dekamer.be) Stukken : 55-0897 (2019/2020). Integraal verslag : 8 maart 2020.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie