einde

Publicatie : 2019-05-07

Beeld van de publicatie
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

13 APRIL 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven teneinde de maatschappelijke benaming van het autonoom overheidsbedrijf "Belgocontrol" te wijzigen in "skeyes" (1)FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.
Art. 2. In de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 januari 2018, wordt het woord "Belgocontrol" vervangen door het woord "skeyes".
Art. 3. In titel VI, hoofdstuk V van dezelfde wet wordt een artikel 177/1 ingevoegd, luidende:
"Art. 177/1. In alle wetten en reglementen, met uitzondering van de artikelen 31, 32 en 34 van het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal, wordt het woord "Belgocontrol" vervangen door het woord "skeyes"."
Art. 4. Deze wet heeft uitwerking met ingang van 7 november 2018.
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 13 april 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Mobiliteit,
Fr. BELLOT
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS
_______
Nota
(1) Zitting 2018-2019.
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Parlementaire bescheiden. - 3525/1 - Wetsvoorstel. - 3525/2 - Addendum. - 3525/3 - Verslag. - 3525/4 - Aangenomen tekst.
Parlementaire handelingen. - Bespreking - vergadering van 4 april 2019. - Aanneming - vergadering van 4 april 2019.


begin

Publicatie : 2019-05-07