einde

Publicatie : 2019-02-01

Beeld van de publicatie
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

19 DECEMBER 2018. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake de regelgeving betreffende het levenloos kindFILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.
HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971
Art. 2. Artikel 39, tweede lid, van de arbeidswet van 16 maart 1971, vervangen bij de wet van 9 juli 2004 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, wordt aangevuld met de volgende zin:
"Wanneer de werkneemster bevalt van een levenloos kind, wordt de arbeidsonderbreking toegekend op voorwaarde dat de zwangerschap minimaal honderdtachtig dagen heeft geduurd te rekenen van de verwekking.".
HOOFDSTUK 3. - Wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994
Art. 3. Artikel 114, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, vervangen bij de wet van 9 juli 2004 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 december 2014, wordt aangevuld met de volgende zin:
"Wanneer de gerechtigde bevalt van een levenloos kind, zijn het eerste tot het derde lid van toepassing, op voorwaarde dat de zwangerschap minimaal honderdtachtig dagen heeft geduurd te rekenen van de verwekking.".
HOOFDSTUK 4. - Wijziging van de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing
Art. 4. In artikel 4 van de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1░ het voorgestelde artikel 58 van het Burgerlijk Wetboek wordt vervangen als volgt:
"Art. 58. § 1. Wanneer een kind overleden is op het ogenblik van de vaststelling van de bevalling door de arts of de vroedvrouw na een zwangerschapsduur van honderdtachtig dagen te rekenen van de verwekking, maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van een levenloos kind op, op basis van een medisch attest voorgelegd door een persoon die de inlichtingen kan meedelen welke vereist zijn voor het opmaken van de voornoemde akte.
§ 2. Wanneer een kind overleden is op het ogenblik van de vaststelling van de bevalling door de arts of de vroedvrouw na een zwangerschapsduur van honderdveertig dagen tot honderdnegenenzeventig dagen te rekenen van de verwekking, maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand op basis van een medisch attest en op verzoek van de moeder of op verzoek van de vader of de meemoeder die is gehuwd met de moeder of die een prenatale erkenning heeft gedaan, of, op verzoek van de vader of de meemoeder die niet is gehuwd met de moeder noch het verwekt kind heeft erkend en met toestemming van de moeder, een akte van een levenloos kind op.
§ 3. Het kind dat overleden is op het ogenblik van de vaststelling van de bevalling door de arts of de vroedvrouw, heeft geen rechtspersoonlijkheid.
De akte van een levenloos kind heeft geen rechtsgevolgen uitgezonderd deze uitdrukkelijk door de wet bepaald.";
2░ het voorgestelde artikel 59 van het Burgerlijk Wetboek wordt vervangen als volgt:
"Art. 59. De akte van een levenloos kind vermeldt:
1░ de datum, de plaats, het uur van de bevalling en het geslacht van het kind;
2░ de zwangerschapsduur;
3░ de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de moeder;
4░ de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de vader of de meemoeder, die gehuwd is met de moeder of die een prenatale erkenning heeft gedaan, of, op zijn of haar verzoek en met toestemming van de moeder, de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de vader of de meemoeder die niet gehuwd is met de moeder noch het verwekt kind heeft erkend;
5░ de voornamen van het kind, indien om de vermelding ervan wordt verzocht;
6░ de naam van het kind waarvan de moeder bevallen is na een zwangerschapsduur van honderdtachtig dagen te rekenen van de verwekking, indien om de vermelding ervan wordt verzocht.
Voor de toekenning van de naam bedoeld in het eerste lid, 6░, zijn de artikelen 335 en 335ter van overeenkomstige toepassing.".
HOOFDSTUK 5. - Algemene bepaling
Art. 5. De op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet in bijzondere wetgeving opgenomen bepalingen die verwijzen naar de akte van een levenloos kind, zijn enkel van toepassing op de levenloze kinderen bedoeld in artikel 58, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, zoals vervangen bij de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepalingen.
HOOFDSTUK 6. - Overgangsbepaling
Art. 6. § 1. Binnen een jaar na de inwerkingtreding van deze wet kunnen de ouders van een levenloos kind waarvan de moeder bevallen is na een zwangerschapsduur van honderdtachtig dagen te rekenen van de verwekking en waarvan aangifte werd gedaan voor de inwerkingtreding van deze wet, bij een gemeenschappelijke verklaring of bij verklaring van de langstlevende ouder, in geval van vooroverlijden van de andere ouder, bij de ambtenaar van de burgerlijke stand die de akte van een levenloos kind heeft opgemaakt, vragen om de voornamen en/of de naam van hun kind te vermelden in de akte van een levenloos kind overeenkomstig het nieuwe artikel 59, eerste lid, 5░ en 6░, van het Burgerlijk Wetboek, zoals vervangen bij de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing.
De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand wijzigt onmiddellijk de akte van een levenloos kind ten gevolge van de in het eerste lid bedoelde verklaring, naar analogie met het nieuwe artikel 31, §§ 2 en 3, van het Burgerlijk Wetboek, zoals vervangen bij de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing.
§ 2. Binnen een jaar na de inwerkingtreding van deze wet kunnen de ouders van een levenloos kind waarvan de moeder bevallen is na een zwangerschapsduur van honderdveertig dagen tot honderdnegenenzeventig dagen te rekenen van de verwekking, vˇˇr de inwerkingtreding van deze wet, bij een gemeenschappelijke verklaring of bij verklaring van de langstlevende ouder, in geval van vooroverlijden van de andere ouder, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de plaats van bevalling vragen een akte van een levenloos kind op te maken, overeenkomstig de artikelen 58 en 59 van het Burgerlijk Wetboek, zoals vervangen bij de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing.
HOOFDSTUK 7. - Inwerkingtreding
Art. 7. Deze wet treedt in werking op 31 maart 2019.
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 19 december 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
K. GEENS
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS
_______
Nota
Kamer van volksvertegenwoordigers
(www.dekamer.be):
Stukken. 54-3271


begin

Publicatie : 2019-02-01