J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2018/09/20/2018014158/justel

Titel
20 SEPTEMBER 2018. - Wet tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager en tot opheffing van de belemmeringen voor het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 10-10-2018 nummer :   2018014158 bladzijde : 76755       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2018-09-20/14
Inwerkingtreding : 20-10-2018

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2003022289        2004022376        2007011261        2013011409        2003022481        2013009225        2005003036        1999A09646        2011011331        1969062710        1804032154        1927030201        2002021488        2014003225        2015A24141        2013A11134        2009021138        2002003392        2014011239        1967072702        2010A09589        1803031601       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek
Art. 2
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Wetboek van economisch recht
Art. 3-12
HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het Wetboek diverse rechten en taksen
Art. 13
HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen
Art. 14-15
HOOFDSTUK 6. - Wijziging van het Sociaal Strafwetboek
Art. 16
HOOFDSTUK 7. - Wijzigingen van andere wetten
Art. 17-34
HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen van koninklijk besluiten
Art. 35-36

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek

  Art. 2. In artikel 1649septies, § 3, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 1 september 2004, worden de woorden "schriftelijk of op een andere te zijner beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame drager" vervangen door de woorden "op een duurzame gegevensdrager".

  HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Wetboek van economisch recht

  Art. 3. In artikel I.1 van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd bij de wet van 7 november 2013 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 april 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° de bepaling onder 15° wordt ingevoegd, luidende:
  "15° duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel dat een fysieke persoon of rechtspersoon in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan, op een wijze die deze informatie voor hem toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een tijdsduur die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Voor zover deze functionaliteiten bewaard worden, kunnen als duurzame gegevensdrager beschouwd worden het papier of, in een digitale omgeving, een e-mail ontvangen door de bestemmeling of een elektronisch document bewaard op een opslagapparaat of toegevoegd aan een e-mail ontvangen door de bestemmeling.";
  2° een nieuw lid, dat het tweede lid wordt, wordt ingevoegd tussen het eerste lid en het vroegere tweede lid, dat het derde lid wordt, luidende: "Wanneer de uitdrukking "duurzame gegevensdrager" voorkomt in een wettelijke of reglementaire bepaling, moet ervan worden uitgegaan dat het begrip gedefinieerd is overeenkomstig de definitie bedoeld in 15° van het eerste lid.".

  Art. 4. In hetzelfde Wetboek worden opgeheven:
  1° artikel I.8, 19°, ingevoegd bij de wet van 21 december 2013;
  2° artikel I.8, 17°, ingevoegd bij de wet van 15 mei 2014;
  3° artikel I.9, 22°, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014;
  4° artikel I.19, 5°, ingevoegd bij de wet van 26 oktober 2015.

  Art. 5. In de artikelen VI.46, § 6, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 21 december 2013, en XIV.28, § 6, ingevoegd bij de wet van 15 mei 2014, worden telkens de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° de woorden "schriftelijke instemming" worden vervangen door de woorden "instemming met behulp van een duurzame gegevensdrager";
  2° de zin "Dergelijke bevestiging kan, desgevallend, worden gedaan op een duurzame gegevensdrager." wordt opgeheven.

  Art. 6. In artikel X.27, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 2 april 2014, wordt de zin "Het ontwerp van overeenkomst en het afzonderlijk document worden schriftelijk of op een voor de persoon die het recht verkrijgt duurzame en toegankelijke drager ter beschikking gesteld." vervangen door de volgende zin: "Het ontwerp van overeenkomst en het afzonderlijk document worden door middel van een duurzame gegevensdrager ter beschikking gesteld, toegankelijk voor de persoon die het recht verkrijgt.".

  Art. 7. In artikel XI.273/1, § 3, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 8 juni 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° de woorden "schriftelijk of" worden opgeheven;
  2° de woorden "duurzame drager" worden vervangen door de woorden "duurzame gegevensdrager".

  Art. 8. In artikel XII.15, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 15 december 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° het eerste streepje wordt vervangen door het volgende: "aan de vereiste van een geschrift is voldaan door een geheel van alfabetische tekens of van enige andere verstaanbare tekens aangebracht op een drager die de mogelijkheid biedt toegang ertoe te hebben gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen en waarbij de integriteit ervan wordt beschermd, welke ook de drager en de transmissiemogelijkheden zijn;";
  2° in het tweede streepje, worden de woorden "ofwel artikel 1322, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek" vervangen door de woorden "ofwel artikel 3.10. van verordening 910/2014".

  Art. 9. In artikel XII.16 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 15 december 2013, worden de woorden "Artikel XII.15 is niet van toepassing" vervangen door de woorden "Op voorwaarde dat ze het bestaan van praktische belemmeringen vaststellen voor het vervullen van een wettelijke of reglementaire vormvereiste in het kader van de totstandkoming van een contract langs elektronische weg, kunnen de bevoegde hoven en rechtbanken het artikel XII.15 niet toepassen".

  Art. 10. In artikel XVI.17, § 2, eerste en tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 april 2014, worden de woorden "schriftelijk of op een andere duurzame gegevensdrager" telkens vervangen door de woorden "op een duurzame gegevensdrager".

  Art. 11. In artikel XVI.25, § 1, 13°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 april 2014, worden de woorden "schriftelijk of op duurzame gegevensdrager" vervangen door de woorden "op een duurzame gegevensdrager".

  Art. 12. In de artikelen VII.7, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014, VII.12, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014, VII.14, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014, VII.58, ingevoegd bij de wet van 22 december 2017, VII.62/6, ingevoegd bij de wet van 22 december 2017, VII.67 ingevoegd bij de wet van 19 april 2014, VII.70, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014 en gewijzigd bij de wet van 22 april 2016, VII.71, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014, VII.78, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 april 2017, VII.86, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014 en gewijzigd bij de wetten van 26 oktober 2015 en 22 april 2016,VII.91, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014, VII.97, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014,VII.98, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014 en gewijzigd bij de wet van 22 april 2016, VII.99, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014,VII.100, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014 en gewijzigd bij de wet van 26 oktober 2015, VII.101, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014, VII.125, ingevoegd bij de wet van 22 april 2016, VII.127, ingevoegd bij de wet van 22 april 2016, VII.128, ingevoegd bij de wet van 22 april 2016, VII.131, ingevoegd bij de wet van 22 april 2016, VII.133, ingevoegd bij de wet van 22 april 2016, VII.134, ingevoegd bij de wet van 22 april 2016, VII.143, ingevoegd bij de wet van 22 april 2016, VII.147/5, ingevoegd bij de wet van 22 april 2016, VII.147/11, ingevoegd bij de wet van 22 april 2016, VII.147/13, ingevoegd bij de wet van 22 april 2016, VII.147/14, ingevoegd bij de wet van 22 april 2016 VII.147/15, ingevoegd bij de wet van 22 april 2016, VII.147/16, ingevoegd bij de wet van 22 april 2016, van hetzelfde Wetboek worden de woorden "duurzame drager" telkens vervangen door de woorden "duurzame gegevensdrager".

  HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het Wetboek diverse rechten en taksen

  Art. 13. In artikel 11, derde lid, van het Wetboek diverse rechten en taksen, hersteld bij de wet van 19 december 2006, worden de woorden "elektronische handtekening zoals bepaald bij artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek" vervangen door de woorden "elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10. van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van dezelfde Verordening".

  HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen

  Art. 14. In artikel 504 van het Wetboek van vennootschappen, wordt het tweede lid, gewijzigd bij de wet van 14 december 2005, vervangen als volgt:
  "Indien het register in elektronische vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronische vorm aannemen en ondertekend worden met een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, welke de identiteit van de overdrager en de overnemer vaststelt.".

  Art. 15. In artikel 547bis, § 2, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 20 december 2010, en artikel 550, § 2, eerste lid, 6°, vervangen door de wet van 20 december 2010, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden "geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek" telkens vervangen door de woorden "elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10. van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van dezelfde Verordening".

  HOOFDSTUK 6. - Wijziging van het Sociaal Strafwetboek

  Art. 16. In artikel 100/3, § 1, van het Sociaal Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 29 maart 2012, wordt het eerste lid vervangen als volgt:
  "Het e-PV wordt door de opsteller of opstellers elektronisch ondertekend door middel van de gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG".

  HOOFDSTUK 7. - Wijzigingen van andere wetten

  Art. 17. In artikel 25, derde lid, van de wet van 25 ventōse jaar XI op het notarisambt, ingevoegd bij de wet van 27 december 2004, worden de woorden "geavanceerde elektronische handtekening overeenkomstig artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten" vervangen door de woorden "gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG.".

  Art. 18. In artikel 41quater, § 12, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wordt het eerste lid, ingevoegd bij de wet van 3 juli 2005 en vervangen bij de wet van 27 december 2006, als volgt vervangen:
  "Opdat de in de paragrafen 2 en 7 bedoelde kennisgevingen op geldige wijze als beslag onder derden zouden gelden wanneer ze worden verzonden door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt, moeten ze voorzien worden van:
  - een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.11. van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, of
  - een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van dezelfde verordening, of een gekwalificeerd elektronisch zegel van een instelling in de zin van artikel 3.27. van dezelfde verordening."

  Art. 19. In artikel 27ter, § 7, derde lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiėle sector en de financiėle diensten, ingevoegd bij de wet van 21 november 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° het woord "schriftelijk" wordt opgeheven;
  2° de woorden "duurzame drager" worden vervangen door de woorden "duurzame gegevensdrager".

  Art. 20. In artikel 48, § 1, derde lid, tweede streepje, van de programmawet (I) van 24 december 2002, vervangen door de wet van 15 mei 2014, worden de woorden "duurzame drager" vervangen door de woorden "duurzame gegevensdrager".

  Art. 21. In artikel 4/1 van de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid, ingevoegd door de wet van 19 maart 2013, worden de woorden "handtekening geplaatst met de elektronische identiteitskaart (e-ID)" vervangen door de woorden "gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG".

  Art. 22. In de Nederlandse tekst van artikel 26, § 1, derde lid, tweede streepje, van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, vervangen door de wet van 15 mei 2014, worden de woorden "duurzame drager" vervangen door de woorden "duurzame gegevensdrager".

  Art. 23. In artikel 11/1, § 2, vijfde lid, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon, ingevoegd door de wet van 19 maart 2013, worden de woorden "geavanceerde elektronische handtekening, afgeleverd op basis van een gekwalificeerd certificaat dat de identiteit van de aanvragende rechtspersoon vaststelt en is opgemaakt voor het veilig aanmaken van een elektronische handtekening, overeenkomstig de terzake geldende wetgeving" vervangen door de woorden "gekwalificeerd elektronisch zegel in de zin van artikel 3.27. van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG".

  Art. 24. In artikel 6 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiėle zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiėle instrumenten worden de woorden "schriftelijk worden bewezen, inclusief op elektronische wijze en op elke andere duurzame drager" vervangen door de woorden "door middel van een duurzame gegevensdrager worden bewezen".

  Art. 25. In de wet van 15 mei 2007 betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in artikel 2, wordt de bepaling onder 7° vervangen als volgt:
  "7° duurzame gegevensdrager: elk instrument zoals gedefinieerd in artikel I.1,15° van het Wetboek van economisch recht;";
  2° in artikel 3, § 1, worden de woorden "duurzame drager" vervangen door de woorden "duurzame gegevensdrager".

  Art. 26. In artikel 158, § 4, van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen worden de woorden "geavanceerde elektronische handtekening, gerealiseerd op basis van een gekwalificeerd certificaat en aangemaakt door een veilig middel voor het aanmaken van een handtekening, zoals bedoeld in artikel 4 van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten." vervangen door de woorden "gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG".

  Art. 27. In artikel 4, § 1, van de wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling wordt de bepaling onder 8° vervangen als volgt:
  "8° duurzame gegevensdrager: elk instrument zoals gedefinieerd in artikel I.1,15° van het Wetboek van economisch recht;".

  Art. 28. In artikel 8, § 3, van dezelfde wet wordt het woord "schriftelijk" opgeheven.

  Art. 29. In artikel 10 van dezelfde wet wordt het woord "geschreven" opgeheven.

  Art. 30. In de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in artikel 257, wordt de bepaling onder 9° vervangen als volgt:
  "9° duurzame gegevensdrager: elk instrument zoals gedefinieerd in artikel I.1,15° van het Wetboek van economisch recht;";
  2° in artikel 275, §§ 1 en 2, worden de woorden "duurzame drager" vervangen door de woorden "duurzame gegevensdrager".

  Art. 31. In artikel 4 van de wet van 29 april 2013 betreffende de door de advocaten van de partijen medeondertekende onderhandse akte worden de woorden "elektronische handtekening wordt aangebracht in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen, de elektronisch aangetekende zending en certificatiediensten" vervangen door de woorden "gekwalificeerde elektronische handtekening wordt aangebracht in de zin van artikel 3.12. van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG".

  Art. 32. In artikel 2, eerste lid, 4°, van de wet van 30 juli 2013 met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector worden de woorden "uniek certificaat voor het aanmaken van een digitale handtekening" vervangen door de woorden "uniek certificaat voor elektronische handtekeningen in de zin van artikel 3.14. van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG of van een uniek gekwalificeerd certificaat voor elektronische handtekeningen in de zin van artikel 3.15. van dezelfde verordening of van een uniek certificaat voor elektronische zegels in de zin van artikel 3.29. van dezelfde verordening of van een uniek gekwalificeerd certificaat voor elektronische zegels in de zin van artikel 3.30. van dezelfde verordening".

  Art. 33. In artikel 26, gewijzigd bij de wet van 25 oktober 2016, en artikel 32 van de wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiėle planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiėle sector en de financiėle diensten worden de woorden "duurzame drager" telkens vervangen door "duurzame gegevensdrager".

  Art. 34. In artikel 42 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen wordt het derde lid als volgt vervangen:
  "Indien gebruik gemaakt wordt van de elektronische handtekening dient het te gaan om een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG".

  HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen van koninklijk besluiten

  Art. 35. In artikel 23ter, § 14, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, wordt het eerste lid, ingevoegd door de wet van 20 juli 2005 en vervangen door de wet van 27 december 2006, wordt als volgt vervangen:
  "Opdat de in paragrafen 2 en 8 bedoelde kennisgevingen op geldige wijze als beslag onder derden zouden gelden wanneer ze worden verzonden door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt, moeten ze een geavanceerde elektronische handtekening dragen in de zin van artikel 3.11. van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van dezelfde verordening.".

  Art. 36. In artikel 23quater, § 10, van hetzelfde besluit, wordt het eerste lid, ingevoegd bij de wet van 22 juni 2012, als volgt vervangen:
  "Opdat de in paragraaf 2 bedoelde kennisgevingen geldig zouden zijn wanneer ze worden verzonden door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt, moeten ze een geavanceerde elektronische handtekening dragen in de zin van artikel 3.11. van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van dezelfde verordening.".

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 20 september 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Eerste Minister,
Ch. MICHEL
De Minister van Werk, Economie en Consumenten,
K. PEETERS
De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
J. JAMBON
De Minister van Digitale Agenda,
A. DE CROO
De Minister van Justitie,
K. GEENS
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK
De Minister van Pensioenen,
D. BACQUELAINE
De Minister van Financiėn,
J. VAN OVERTVELDT
De Minister van Middenstand, Zelfstandigen en K.M.O.'s,
D. DUCARME
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 54 3153 Integraal Verslag : 4 juli 2018

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie