einde

Publicatie : 2018-07-25

Beeld van de publicatie
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

11 JULI 2018. - Wet tot invoeging van een artikel 1727/6 in het Gerechtelijk WetboekFILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.
Art. 2. In het Gerechtelijk Wetboek wordt een artikel 1727/6 ingevoegd, luidende:
"Art. 1727/6. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State doet op verzoekschrift uitspraak over beroepen tot schorsing en nietigverklaring van griefhoudende beslissingen gewezen door de federale bemiddelingscommissie bedoeld in artikel 1727/5, § 4.
De termijn voor indiening van het verzoekschrift bedoeld in het eerste lid, bedraagt een maand te rekenen van de kennisgeving van de beslissing van de federale bemiddelingscommissie.".
Art. 3. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2019.
De Koning kan een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de datum vermeld in het eerste lid.
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 11 juli 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
K. GEENS
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS
_______
Nota
Kamer van volksvertegenwoordigers
(www.dekamer.be)
Stukken:
54-2919
54-3138
Integraal Verslag: 7 juni 2018.
Senaat
(www.senate.be)
Stukken:
6-436


begin

Publicatie : 2018-07-25