einde

Publicatie : 2018-05-28

Beeld van de publicatie
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

25 MEI 2018. - Wet tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit (1)FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 3 december 2017
tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit
Art. 2. Artikel 114 van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit wordt vervangen als volgt:
"Art. 114. § 1. Het mandaat van de leden van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer eindigt de dag waarop de leden van het directiecomité de in artikel 12, derde lid, bedoelde eed afleggen, en de in artikel 44, § 2, eerste lid, bedoelde verklaring ondertekenen dat er geen belangenconflicten zijn.
In de periode tussen 25 mei 2018 en de in het eerste lid bedoelde dag, oefenen de leden van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer de taken en bevoegdheden van de Gegevensbeschermingsautoriteit uit.
Tot het einde van hun mandaat worden de leden van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vergoed en statutair behandeld overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
§ 2. Het mandaat van de externe leden van de sectorale comités van de Federale overheid, van de Kruispuntbank Ondernemingen en van het Statistisch Toezichtscomité eindigt op 25 mei 2018.
§ 3. Het mandaat van de externe leden van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid eindigt de dag waarop door de wet een einde wordt gesteld aan hun mandaat.
Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vergadert in de periode tussen 25 mei 2018 en de in het eerste lid bedoelde dag als een instantie waarin de beide afdelingen worden geïntegreerd en oefent de taken uit die verenigbaar zijn met de Verordening 2016/679.
De voorzitter van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en de gezondheid wordt in de in het tweede lid bedoelde periode beschouwd als een extern lid en wordt als dusdanig behandeld.
De werkingskosten, de uitgekeerde vergoedingen en de terugbetalingen van kosten worden in de in het tweede lid bedoelde periode gedragen door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het eHealth-platform.
§ 4. Het mandaat van de externe leden van het sectoraal comité van het Rijksregister eindigt de dag waarop door de wet een einde wordt gesteld aan hun mandaat.
Het sectoraal comité van het Rijksregister oefent in de periode tussen 25 mei 2018 en de in het eerste lid bedoelde dag de taken uit van de sectorale comités van het Rijksregister en voor de federale overheid die verenigbaar zijn met de Verordening 2016/679.
De voorzitter van het sectoraal comité van het Rijksregister wordt in de in het tweede lid bedoelde periode beschouwd als een extern lid en wordt als dusdanig behandeld.
De werkingskosten, de uitgekeerde vergoedingen en de terugbetalingen van kosten worden in de in het tweede lid bedoelde periode gedragen door de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning.
De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning stelt de juridische en technische adviezen op, in voorkomend geval in overleg met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.".
Art. 3. In dezelfde wet wordt een artikel 116 ingevoegd, luidende:
"Met toepassing van artikel 51, lid 3, en artikel 68, lid 4, van de Verordening 2016/679 en in uitvoering van artikel 41, lid 4, van de richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad, is de Gegevensbeschermingsautoriteit de gezamenlijke vertegenwoordiger van de Belgische toezichthoudende autoriteiten in het Europees Comité voor gegevensbescherming.".
HOOFDSTUK 3. - Slotbepaling
Art. 4. Deze wet heeft uitwerking met ingang van 25 mei 2018.
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 25 mei 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK
De Minister van Justitie,
K. GEENS
De staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Ph. DE BACKER
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS
_______
Nota
(1) Kamer van volksvertegenwoordigers
(www.dekamer.be)
Doc 54 3104/ (2017/2018):
001: Wetsvoorstel van heren De Roover, Laaouej, Clarinval, Verherstraeten en Dewael, mevrouw Kitir, de heer Nollet en mevrouw Fonck.
002: Amendement.
003: Zaak zonder verslag.


begin

Publicatie : 2018-05-28