J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2016/05/31/2016009219/justel

Titel
31 MEI 2016. - Wet tot verdere uitvoering van de Europese verplichtingen op het vlak van seksuele uitbuiting van kinderen, kinderpornografie, mensenhandel en hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 08-06-2016 nummer :   2016009219 bladzijde : 34574       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-05-31/02
Inwerkingtreding : 18-06-2016

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1995009398        1878041750        1808111901        1980121550        1867060850       

Inhoudstafel Tekst Begin
Hoofdstuk 1. - Algemene bepalingen
Art. 1-2
Hoofdstuk 2. - Wijzigingen van het Strafwetboek
Art. 3-11
Hoofdstuk 3. - Wijzigingen van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering
Art. 12-13
Hoofdstuk 4. - Wijziging van het Wetboek van strafvordering
Art. 14
Hoofdstuk 5. - Wijzigingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Art. 15-17
Hoofdstuk 6. - Wijziging van de wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensens mokkel
Art. 18

Tekst Inhoudstafel Begin
Hoofdstuk 1. - Algemene bepalingen

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  Art. 2. Deze wet vervolledigt de omzetting van de volgende richtlijnen :
  -de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad;
  - de richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad;
  - de richtlijn 2002/90/EG van de Raad van 28 november 2002 tot omschrijving van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf, en het kaderbesluit 2002/946/JBZ van de Raad van 28 november 2002 tot versterking van het strafrechtelijk kader voor de bestrijding van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf.

  Hoofdstuk 2. - Wijzigingen van het Strafwetboek

  Art. 3. In artikel 372, tweede lid, van het Strafwetboek, vervangen bij de wet van 15 mei 1912 en gewijzigd bij de wet van 28 november 2000, worden de woorden ", maar niet ontvoogd is door het huwelijk" opgeheven.

  Art. 4. In artikel 380, § 6, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 november 2000 en gewijzigd bij de wet van 26 juni 2000, worden de woorden "rechtstreeks, inbegrepen door middel van informatie- en communicatietechnologie," ingevoegd tussen het woord "minderjarige" en het woord "bijwoont".

  Art. 5. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 382quinquies ingevoegd, luidende :
  "Art. 382quinquies. De publicatie en de verspreiding van teksten, tekeningen, foto's, enigerlei beelden of geluidsfragmenten waaruit de identiteit kan blijken van het slachtoffer van een in dit hoofdstuk genoemd misdrijf zijn verboden en strafbaar overeenkomstig artikel 378bis, tenzij met schriftelijke toestemming van het slachtoffer of met toestemming, ten behoeve van het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek, van de procureur des Konings of van de met het onderzoek belaste magistraat.".

  Art. 6. In artikel 383bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 13 april 1995 en gewijzigd bij de wetten van 26 juni 2000, 28 november 2000, en 30 november 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt :
  " § 1. Onverminderd de toepassing van de artikelen 379 en 380 wordt hij die wederrechtelijk kinderpornografisch materiaal tentoonstelt, aanbiedt, verkoopt, verhuurt, uitzendt, levert, verdeelt, verspreidt, ter beschikking stelt of overhandigt, of kinderpornografisch materiaal vervaardigt, invoert of doet invoeren, gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en met geldboete van vijfhonderd euro tot tienduizend euro.";
  2° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt :
  " § 2. Hij die wetens en wederrechtelijk kinderpornografisch materiaal verwerft, bezit of zich, met kennis van zaken, door middel van informatie- en communicatietechnologie, de toegang daartoe verschaft, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van honderd euro tot duizend euro.";
  3° paragraaf 4 wordt vervangen als volgt :
  " § 4. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder "kinderpornografisch materiaal" :
  1° elk materiaal dat de visuele weergave op welke wijze dan ook behelst van een minderjarige die deelneemt aan echte of gesimuleerde expliciete seksuele gedragingen, of dat de weergave behelst van de geslachtsorganen van een minderjarige voor primair seksuele doeleinden;
  2° elk materiaal dat de visuele weergave op welke wijze dan ook behelst van een persoon die er als een minderjarige uitziet en die deelneemt aan echte of gesimuleerde expliciete seksuele gedragingen, of dat de weergave behelst van de geslachtsorganen van deze persoon voor primair seksuele doeleinden;
  3° realistische afbeeldingen die de weergave behelzen van een niet-bestaande minderjarige die deelneemt aan expliciete seksuele gedragingen, of die de weergave behelzen van de geslachtsorganen van deze minderjarige voor primair seksuele doeleinden.";
  4° paragraaf 5 wordt vervangen als volgt :
  " § 5. De artikelen 382, 382ter, 382quater, 382quinquies en 389 zijn van toepassing op de in paragrafen 1 tot 3 bedoelde misdrijven.".

  Art. 7. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 383bis/1 ingevoegd, luidende :
  "Art. 383bis/1. Een door de Koning erkende organisatie kan rechtens meldingen die beelden zouden kunnen bevatten, zoals bedoeld in artikel 383bis, ontvangen, de inhoud en de herkomst ervan analyseren en ze aan de politiediensten en gerechtelijke overheden overzenden.
  Met het oog daarop voert die organisatie de haar toevertrouwde opdracht uit volgens de nadere regels bepaald door de Koning inzonderheid met betrekking tot :
  1° de verplichting lid te zijn van een internationale vereniging van internet hotlines ter bestrijding van kinderpornografie;
  2° de overzending van de voormelde meldingen aan de politiediensten en gerechtelijke overheden;
  3° de overzending van de voormelde meldingen met betrekking tot de in het buitenland gehoste beelden, aan voornoemde internationale vereniging;
  4° het toezicht op de personen belast met de ontvangst van de meldingen, met de analyse van de inhoud en van de herkomst ervan en met de overzending ervan, alsmede van die van de personen belast met de controle van die taken in de organisatie, met toepassing van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen;
  5° de jaarlijkse overzending van een activiteitenverslag aan de minister van Justitie;
  6° het verbod een gegevensbank op te richten op grond van de beelden die haar werden gemeld.
  De Koning bepaalt de procedure voor de toekenning en de intrekking van de erkenning.".

  Art. 8. In artikel 433septies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 februari 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de bepaling onder 3° wordt aangevuld met de woorden :
  ", of door ontvoering, machtsmisbruik of bedrog;";
  2° een bepaling onder 3bis wordt ingevoegd, luidende :
  "3bis° ingeval het is gepleegd door het aanbieden of aanvaarden van betalingen of om het even welke voordelen om de toestemming te verkrijgen van een persoon die gezag heeft over het slachtoffer;".

  Art. 9. In artikel 433novies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005 en gewijzigd bij de wetten van 14 april 2009 en van 27 november 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, worden de woorden "433sexies, 433septies en 433octies" vervangen door de woorden "433quinquies tot 433octies";
  2° het tweede lid, waarvan de bestaande tekst paragraaf 2 zal vormen, wordt vervangen als volgt :
  " § 2. De rechtbanken kunnen de verboden bedoeld in de artikelen 382, § 2, en 382bis uitspreken ten aanzien van de personen die veroordeeld zijn voor feiten bedoeld in de artikelen 433quinquies tot 433octies, voor een termijn van een jaar tot twintig jaar.";
  3° de bestaande tekst van het derde en vierde lid zal de paragrafen 6 en 7 vormen;
  4° in het artikel worden de paragrafen 3, 4 en 5 worden ingevoegd, luidende als volgt :
  " § 3. Artikel 382quater is van toepassing op de personen die veroordeeld zijn voor feiten bedoeld in de artikelen 433quinquies tot 433octies.
  § 4. Zonder rekening te houden met de hoedanigheid van natuurlijke persoon of rechtspersoon van de uitbater, eigenaar, huurder of zaakvoerder, kan de rechtbank de tijdelijke of definitieve, gedeeltelijke of volledige sluiting bevelen van de onderneming waar de misdrijven bedoeld in de artikelen 433quinquies tot 433octies gepleegd zijn, in overeenstemming met de nadere regels bepaald in artikel 382, § 3, tweede tot vijfde lid.
  § 5. Artikel 389 is van toepassing op de paragrafen 1, 2 en 4.".

  Art. 10. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 433novies/1 ingevoegd, luidende :
  "Art. 433novies/1. De publicatie en de verspreiding van teksten, tekeningen, foto's, enigerlei beelden of geluidsfragmenten waaruit de identiteit kan blijken van het slachtoffer van het misdrijf bedoeld in artikel 433quinquies, § 1, eerste lid, 1°, of van de poging hiertoe, zijn verboden en strafbaar overeenkomstig artikel 378bis, tenzij met schriftelijke toestemming van het slachtoffer of met toestemming, ten behoeve van het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek, van de procureur des Konings of van de met het onderzoek belaste magistraat.".

  Art. 11. In artikel 458bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 november 2000 en gewijzigd bij de wetten van 30 november 2011, 23 februari 2012, 10 april 2014 en 1 februari 2016, worden de woorden "371/1 tot 377, 377quater, 392 tot 394, 396 tot 405ter, 409, 423, 425 en 426" vervangen door de woorden "371/1 tot 377, 377quater, 379, 380, 383bis, §§ 1 en 2, 392 tot 394, 396 tot 405ter, 409, 423, 425, 426 en 433quinquies".

  Hoofdstuk 3. - Wijzigingen van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering

  Art. 12. In artikel 10ter, eerste lid, van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, ingevoegd bij de wet van 13 april 1995, vervangen bij de wet van 28 november 2000 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in de bepaling onder 1° worden de woorden "433sexies, 433septies en 433octies" vervangen door de woorden "433quinquies tot 433octies";
  2° in de bepaling onder 3° worden de woorden "77ter, 77quater en 77quinquies" vervangen door de woorden "77bis tot 77quinquies".

  Art. 13. In artikel 21, eerste lid, 2°, tweede streepje, van dezelfde voorafgaande titel, vervangen bij de wet van 5 februari 2016, worden de woorden "371/1 tot 377, 377quater, 379, 380, 409 en 433quinquies, § 1, eerste lid, 1°, van het Strafwetboek" vervangen door de woorden "371/1 tot 377, 377quater, 379, 380, 383bis, § 1, 409 en 433quinquies, § 1, eerste lid, 1°, van het Strafwetboek, en de poging om dat laatste misdrijf te plegen".

  Hoofdstuk 4. - Wijziging van het Wetboek van strafvordering

  Art. 14. In artikel 190, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 1 februari 2016, worden de woorden "artikelen 371/1 tot 378 van het Strafwetboek" vervangen door de woorden "artikelen 371/1 tot 378, 379, 380, 383bis, §§ 1 en 2, of op artikel 433quinquies van het Strafwetboek in geval van uitbuiting van prostitutie of andere vormen van seksuele uitbuiting".

  Hoofdstuk 5. - Wijzigingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

  Art. 15. In artikel 77 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, vervangen bij de wet van 10 augustus 2005, worden de woorden "of poogt te helpen" ingevoegd tussen de woorden "die geen onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie helpt" en de woorden "het grondgebied van een lidstaat".

  Art. 16. In artikel 77quater van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 februari 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de bepaling onder 3° wordt aangevuld met de woorden :
  ", of door ontvoering, machtsmisbruik of bedrog;";
  2° een bepaling onder 3bis° wordt ingevoegd, luidende :
  "3bis° ingeval het is gepleegd door het aanbieden of aanvaarden van betalingen of om het even welke voordelen om de toestemming te verkrijgen van een persoon die gezag heeft over het slachtoffer;".

  Art. 17. In artikel 77sexies, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005 en gewijzigd bij de wet van 27 november 2013, worden de woorden "77ter, 77quater en 77quinquies" vervangen door de woorden "77bis tot 77quinquies".

  Hoofdstuk 6. - Wijziging van de wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensens mokkel

  Art. 18. In artikel 11, § 1, 1°, van de wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel, vervangen bij de wet van 10 augustus 2005, worden de cijfers "379, 380," opgeheven.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 31 mei 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
K. GEENS
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS
De Vice-Eerste Minister
en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
J. JAMBON
De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,
T. FRANCKEN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : 54- 1701 - Integraal Verslag : 4 mei 2016

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie