einde

Publicatie : 2014-06-06

Beeld van de publicatie
FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

12 MEI 2014. - Wet betreffende de erkenning van de mantelzorger die een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaatFILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Artikel 1
Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.
HOOFDSTUK 2. - Definities
Art. 2
Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder :
1░ geholpen persoon : de als zwaar zorgbehoevende erkende persoon.
Voor de uitvoering van het 1░ bepaalt de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, specifieke categorieŰn van geholpen personen en de woonplaatsvoorwaarden;
2░ professionele zorgverlener : iedere persoon die op basis van een diploma of een wettelijke erkenning gemachtigd is om tegen betaling zorg of advies over zorg of thuishulp te verlenen;
3░ bijstand en hulp : respectievelijk de tijdsinvestering op psychologisch, sociaal of moreel vlak en de tijdsinvestering op fysiek of materieel vlak die een invloed hebben op de beroeps- of familiale situatie van de mantelzorger.
Voor de uitvoering van het 3░ bepaalt de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de types en nadere regels van bijstand en hulp en tevens de nadere berekeningsregels van de nodige tijdsinvestering;
4░ doorlopend : de bijstand en hulp die langdurig worden verleend;
5░ regelmatig : de bijstand en hulp verleend tijdens verschillende periodes die overeenstemmen met de cyclische of gefaseerde evolutie van bepaalde pathologieŰn of de evolutie van de zorgafhankelijkheid.
Voor de uitvoering van het 5░ bepaalt de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de pathologieŰn;
6░ levensproject : het eerbiedigen van de vrije keuze van de geholpen persoon, zoals bepaald bij artikel 19 van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap aangenomen te New York op 13 december 2006 en goedgekeurd bij de instemmingswet van 13 mei 2009.
HOOFDSTUK 3. - Erkenning
Art. 3
§ 1. De mantelzorger is de persoon die doorlopende of regelmatige hulp en bijstand verleent aan de geholpen persoon.
§ 2. Om de erkenning te verkrijgen, vervult de mantelzorger tegelijkertijd de volgende voorwaarden :
1░ meerderjarig of een ontvoogde minderjarige zijn;
2░ een vertrouwensrelatie of een nauwe, affectieve of geografische relatie opgebouwd hebben met de geholpen persoon.
§ 3. Daarnaast moeten de volgende uitoefeningsvoorwaarden vervuld zijn :
1░ de bijstand en hulp niet beroepshalve, kosteloos en in samenwerking met ten minste een professionele zorgverlener verstrekken;
2░ rekening houden met het levensproject van de geholpen persoon.
§ 4. Per geholpen persoon kan of kunnen de mantelzorger(s), met het akkoord van de geholpen persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger, een erkenningsaanvraag indienen door middel van een verklaring op erewoord bij het ziekenfonds van de mantelzorger(s). Deze aanvraag moet jaarlijks hernieuwd worden.
De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, voor elke maatregel van inwerkingstelling van bescherming van deze doelgroep die valt onder de bevoegdheid van de federale overheid, het maximumaantal personen van wie de hoedanigheid van mantelzorger kan erkend worden per geholpen persoon.
Art. 4
De erkenning van de hoedanigheid van mantelzorger wordt beŰindigd :
- op verzoek van de mantelzorger of de geholpen persoon;
- bij overlijden van de geholpen persoon;
- wanneer de zware zorgafhankelijkheid beŰindigd wordt;
- wanneer de geholpen persoon permanent opgenomen wordt in een dienst voor dag- of nachtopvang;
- wanneer de mantelzorger niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden;
- bij veroordeling van de mantelzorger voor geweld, mishandeling, oplichting of verwaarlozing.
HOOFDSTUK 4. - Evaluatie
Art. 5
Deze wet, in het bijzonder artikel 3, § 4 en zijn uitvoeringsbesluiten, zal worden geŰvalueerd. Deze evaluatie zal aan de Wetgevende Kamers worden voorgelegd vˇˇr het einde van het tweede jaar volgend op de dag van de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad.
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgische Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 12 mei 2014.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken,
Mevr. L. ONKELINX
De Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen
en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's,
Ph. COURARD
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM
_______
Nota
(1) Zie :
Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) :
Stukken : 53-3439 - (2013/2014) : 001 : Wetsontwerp. 002 : Verslag. 003 : Tekst verbeterd door de commissie voor de sociale zaken. 004 : Amendementen. 005 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Integraal verslag : 2 en 3 april 2014.
Senaat (www.senaat.be) Stukken : 5-2833 - 2013/2014 : Nr. 1 : Ontwerp niet geŰvoceerd door de Senaat.


begin

Publicatie : 2014-06-06