J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2009/03/08/2009011192/justel

Titel
8 MAART 2009. - Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 30-04-2009 nummer :   2009011192 bladzijde : 34604   BEELD
Dossiernummer : 2009-03-08/55
Inwerkingtreding : 30-04-2009

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2. In artikel 108 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1°de woorden " de volgende economische statistieken en vooruitzichten " worden vervangen door de woorden " de volgende economische statistieken, analyses en vooruitzichten ";
  2° het enige lid wordt aangevuld met de bepaling onder i), luidende :
  " i) de prijsobservatie en -analyse ".

  Art. 3. Artikel 109 van dezelfde wet wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende :
  " § 4. Het INR vertrouwt aan de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, het uitvoeren toe van de analyses bedoeld in artikel 108, i), van deze wet. ".

  Art. 4. In artikel 116, van dezelfde wet, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid, worden de woorden " twee wetenschappelijke comités " vervangen door de woorden " drie wetenschappelijke comités ";
  2° in het vierde lid, worden de woorden " de statistische tabellen en vooruitzichten bedoeld in artikel 108, a), e), g) en h), van deze wet ", vervangen door de woorden " de statistische tabellen, analyses en economische vooruitzichten bedoeld in artikel 108, a), e), g), h) en i) , van deze wet ".

  Art. 5. Artikel 117 van dezelfde wet wordt aangevuld met een paragraaf 2bis, luidende :
  " § 2bis. Het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse is bevoegd voor de opdracht bedoeld in artikel 108, i), van deze wet.
  Het comité wordt als volgt samengesteld, met inachtneming van de taalpariteit, met uitzondering van de voorzitter :
  - drie leden voorgedragen door de minister die de Economie onder zijn bevoegdheden heeft, gekozen onder de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, onder wie één het voorzitterschap van het comité waarneemt;
  - twee leden voorgedragen door de Nationale Bank van België;
  - twee leden voorgedragen door het Federaal Planbureau;
  - één lid voorgedragen door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;
  - vier professoren van Belgische universiteiten of hogescholen, voorgedragen door de minister die de Economie onder zijn bevoegdheden heeft omwille van hun deskundigheid op het gebied van economie.
  Het comité beraadslaagt geldig als de meerderheid van zijn leden aanwezig zijn. Het brengt advies uit bij meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige leden. "

  Art. 6. Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 8 maart 2009.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
  V. VAN QUICKENBORNE
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  S. DE CLERCK
  

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Gewone zitting 2008-2009. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Wetsontwerp, nr. 1449/1. - Amendementen, nr. 1449/2. - Amendementen, nr. 1449/3. - Verslag namens de Commissie, nr. 1449/4. - Amendementen ingediend in de plenaire vergadering, nr. 1449/5. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 1449/6. Integraal Verslag : 8 januari 2009. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Ontwerp geëvoceerd door de Senaat, nr. 4-1097/1. - Amendementen, nr. 4-1097/2. - Verslag namens de Commissie, nr. 4-1097/3. - Beslissing om niet te amenderen, nr. 4-1097/4. Handelingen van de Senaat : 5 februari 2009.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie