J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten
Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2005/02/13/2005021017/justel

Titel
13 FEBRUARI 2005. - Wet houdende administratieve vereenvoudiging. Zie wijziging(en)

Bron :
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Publicatie : 23-02-2005 nummer :   2005021017 bladzijde : 06964       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2005-02-13/31
Inwerkingtreding :
05-03-2005 (Art.4)     (Art.5)     (Art.6)     A3


Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1991025282        1985001296        1974081405        1958041202        1954021604        1923072450        1906092550        1883071050        1841010850        1852122050        1967111040        1804032150       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-11, 11bis, 12-15

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2. Het decreet van 22-28 juli 1791 tot regeling van de kleur van de aanplakbiljetten wordt opgeheven.

  Art. 3. In artikel 164 van het Burgerlijk Wetboek, vervangen bij de wet van 13 februari 2003, vervallen de woorden " evenals het in artikel 162 bevatte verbod betreffende huwelijken tussen schoonbroeder en schoonzuster, schoonbroeder en schoonbroeder of schoonzuster en schoonzuster ".

  Art. 4. De wet van 8 januari 1841 over het tweegevecht wordt opgeheven.

  Art. 5. De wet van 20 december 1852 tot bestraffing van de beledigingen aan de hoofden van vreemde Staatsbesturen wordt opgeheven.

  Art. 6. De wet van 10 juli 1883 betrekkelijk de dienstboekjes en houdende afschaffing van artikel 1781 van het Burgerlijk Wetboek wordt opgeheven.

  Art. 7. De wet van 25 september 1906 waarbij het vervaardigen, invoeren, vervoeren, verkopen, alsmede het ten verkoop in voorraad hebben van alsemlikeuren is verboden, wordt opgeheven.

  Art. 8. In artikel 1, tweede lid, van de wet van 24 juli 1923 ter bescherming van de militaire duiven en ter beteugeling van het aanwenden van duiven voor bespieding, worden de woorden " door den Minister van Landsverdediging toegelaten " vervangen door de woorden " toegelaten door de Minister bevoegd voor de Volksgezondheid ".

  Art. 9. De artikelen 3, 6, 7, 10, tweede lid, 11, 12, tweede zin, 13 en 14 van dezelfde wet worden opgeheven.

  Art. 10. In artikel 1, tweede lid, van de wet van 16 februari 1954 betreffende de bescherming van de blindenstok, worden de woorden " De Koning kan het gebruik ervan afhankelijk stellen van de toekenning van een voorafgaandelijke machtiging, verleend volgens de door Hem bepaalde modaliteiten. " vervangen door de woorden " De Koning kan de wijze bepalen waarop de controle op de naleving van het eerste lid wordt uitgevoerd. ".

  Art. 11. De artikelen 3 tot 10 van de wet van 12 april 1958 betreffende de medisch-farmaceutische cumulatie worden opgeheven.

  Art. 11bis. <Ingevoegd bij W 2005-04-27/34, art. 73; Inwerkingtreding : 30-05-2005> De artsen die op datum van inwerkingtreding van deze wet genoten van een afwijking in toepassing van de artikelen 3 en 4 van de wet van 12 april 1958 betreffende medisch-farmaceutische cumulatie, zijn gemachtigd om een depot te houden en geneesmiddelen te leveren tot twee jaar na datum van inwerkingtreding van deze wet.

  Art. 12. Artikel 4, § 2, 1°, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen wordt opgeheven.

  Art. 13. De artikelen 10, § 2, en 14, § 2, van de wet van 14 augustus 1974 betreffende de afgifte van paspoorten worden opgeheven.

  Art. 14. De wet van 18 juli 1985 betreffende de bekendmaking van de opiniepeilingen en de toekenning van de titel " Opiniepeilingsinstituut ", zoals gewijzigd bij de wet van 21 juni 1991, wordt opgeheven.

  Art. 15. In artikel 1, tweede lid, van de wet van 4 juli 1991 tot bescherming van de slechtzienden en erkenning van de " gele stok " worden de woorden " De Koning kan het gebruik ervan afhankelijk stellen van de toekenning van een voorafgaandelijke machtiging, verleend volgens de door Hem bepaalde modaliteiten. " vervangen door de woorden " De Koning kan de wijze bepalen waarop de controle op de naleving van het eerste lid wordt uitgevoerd. ".
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 13 februari 2005.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Eerste Minister,
  G. VERHOFSTADT
  De Minister van Justitie,
  Mevr. L. ONKELINX
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  P. DEWAEL
  De Minister van Buitenlandse Zaken,
  K. DE GUCHT
  De Minister van Landsverdediging,
  A. FLAHAUT
  De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
  R. DEMOTTE
  De Minister van Werk,
  Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE
  De Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging,
  V. VAN QUICKENBORNE
  De Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap,
  Mevr. G. MANDAILA MALAMBA
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. L. ONKELINX.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 27-04-2005 GEPUBL. OP 20-05-2005
  (GEWIJZ. ART: 11BIS)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : Doc 51 1439/(2004/2005) : 001 : Wetsontwerp. 002 : Amendementen. 003 : Verslag. 004 : Tekst aangenomen door de commissie. 005 : Amendementen. 006 : Aanvullend verslag. 007 : Tekst aangenomen door de commissie. 008 : Amendementen. 009 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Integraal verslag : 20 januari 2005. Stukken van de Senaat : 3-995 - 2004/2005 : Nr. 1 : Ontwerp niet geėvoceerd door de Senaat. (NOTA : raadpleging van vroegere versies vanaf 23-02-2005 en tekstbijwerking tot 20-05-2005)

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten
  Franstalige versie