J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1993/01/12/1993025021/justel

Titel
12 JANUARI 1993. - Wet houdende een urgentieprogramma voor een meer solidaire samenleving.

Bron :
SOCIALE VOORZORG
Publicatie : 04-02-1993 nummer :   1993025021 bladzijde : 2189
Dossiernummer : 1993-01-12/34
Inwerkingtreding :
01-10-1992 (ART. 15,§2,1)
01-03-1993
01-10-1993 (ART. 15,§2,2)
onbepaald (ART. 18)     (ART. 27)


Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1974080703        1969070707        1891112750        1965040210       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Wijzigingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Art. 1-11
HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum.
Art. 12-15
HOOFDSTUK III. - Wijzigingen van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Art. 16
HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek.
Art. 17-26
HOOFDSTUK V. - Wijziging van de nieuwe gemeentewet.
Art. 27
HOOFDSTUK VI. - Opheffing van de wetsbepalingen betreffende de beteugeling van de landloperij en de bedelarij.
Art. 28-29
HOOFDSTUK VII. - Overgangs- en slotbepalingen.
Art. 30-32

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Wijzigingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

  Artikel 1. <Wijzigingsbepaling van art. 26bis van de W 1976-07-08/01>

  Art. 2. <Wijzigingsbepaling van art. 27, § 1 van de W 1976-07-08/01>

  Art. 3. <Wijzigingsbepaling van art. 28, § 1 van de W 1976-07-08/01>

  Art. 4. <Wijzigingsbepaling van art. 44 van de W 1976-07-08/01>

  Art. 5. <Invoeging van art. 57bis in de W 1976-07-08/01>

  Art. 6. <Wijzigingsbepaling van art. 60 van de W 1976-07-08/01>

  Art. 7. <Wijzigingsbepaling van art. 62 van de W 1976-07-08/01>

  Art. 8. <Opheffingsbepaling van artikelen 69, 70, 72, 73 en 74 van de W 1976-07-08/01>

  Art. 9. <Wijzigingsbepaling van art. 71 van de W 1976-07-08/01>

  Art. 10. <Wijzigingsbepaling van art. 89 van de W 1976-07-08/01>

  Art. 11. <Wijzigingsbepaling van art. 148 van de W 1976-07-08/01>

  HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum.

  Art. 12. <Wijzigingsbepaling van art. 2 van de W 1974-08-07/01>

  Art. 13. <Wijzigingsbepaling van art. 6 van de W 1974-08-07/01>

  Art. 14. <Wijzigingsbepaling van art. 16, § 2 van de W 1974-08-07/01>

  Art. 15. <Wijzigingsbepaling van art. 18 van de W 1974-08-07/01>

  HOOFDSTUK III. - Wijzigingen van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

  Art. 16. <Wijzigingsbepaling van art. 2 van de W 1965-04-02/01>

  HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek.

  Art. 17. <wijzigingsbepaling van artikel 580, 8° van het Gerechtelijk Wetboek : 1967-10-10/03>

  Art. 18. <wijzigingsbepaling van artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek : 1967-10-10/03>

  Art. 19. <wijzigingsbepaling van artikel 728, § 3, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek : 1967-10-10/04>

  Art. 20. <wijzigingsbepaling van artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek : 1967-10-10/04>

  Art. 21. <wijzigingsbepaling van artikel 1048, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek : 1967-10-10/04>

  Art. 22. <wijzigingsbepaling van artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek : 1967-10-10/04>

  Art. 23. <wijzigingsbepaling van artikel 1073, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek : 1967-10-10/04>

  Art. 24. <wijzigingsbepaling van artikel 1075 van het Gerechtelijk Wetboek : 1967-10-10/04>

  Art. 25. <Wijzigingsbepaling van artikel 1 van de W 1969-07-07/30>

  Art. 26. <Wijzigingsbepaling van artikel 1 van de W 1969-07-07/30>

  HOOFDSTUK V. - Wijziging van de nieuwe gemeentewet.

  Art. 27. In hoofdstuk III van titel II van de nieuwe gemeentewet, wordt een artikel 134bis ingevoegd, luidend als volgt :
  "Artikel 134bis. - Op gemotiveerd verzoek van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt de burgemeester, vanaf de aanmaning van de eigenar, over het recht om elk gebouw, dat sedert meer dan zes maanden verlaten is, op te eisen ten einde het ter beschikking te stellen van dakloze personen. Het opeisingsrecht kan slechts uitgeoefend worden binnen een termijn van 6 maand te rekenen vanaf de dag waarop de burgemeester de eigenaar op de hoogte heeft gesteld, en mits een billijke vergoeding.
  De Koning bepaalt, bij in Ministerraad overlegd besluit, de grenzen, de voorwaarden en de modaliteiten, volgens dewelke het opeisingsrecht kan uitgeoefend worden. Dit besluit bepaalt ook de procedure, de gebruiksduur, de modaliteiten inzake het op de hoogte stellen van de eigenaar en de mogelijkheden van laatstgenoemde tot verzet tegen de opeising, alsook de berekeningswijzen inzake de vergoedingen."

  HOOFDSTUK VI. - Opheffing van de wetsbepalingen betreffende de beteugeling van de landloperij en de bedelarij.

  Art. 28. <Opheffingsbepaling van artikelen 342, 343, 344, 345, 346 en 347 van het Strafwetboek 1867-06-08/01>

  Art. 29. De wet van 27 november 1891 tot beteugeling van de landloperij en de bedelarij, gewijzigd bij de wetten van 15 mei 1912, 21 augustus 1948, 24 december 1948, 10 oktober 1967, 6 augustus 1971 en 15 december 1980 wordt opgeheven. Wordt ook opgeheven artikel 3 van de wet van 1 mei 1849 op de rechtbanken van eenvoudige en van correctionele politie.

  HOOFDSTUK VII. - Overgangs- en slotbepalingen.

  Art. 30. De beslissingen inzake maatschappelijke dienstverlening, die voor het inwerkingtreden van de artikelen 8 en 17 van deze wet genomen zin door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, blijven, wat de beroepen tegen deze beslissingen betreft, onderworpen aan de wetsbepalingen die van kracht zijn voor het inwerkingtreden van onderhavige wet.

  Art. 31. Bij wijze van overgangsmaatregel blijven de personen, die voor de datum van inwerkingtreding van artikel 28 van deze wet geïnterneerd zijn in tehuizen voor bedelaars en in toevluchtshuizen, onderworpen aan de toepassing van de wet van 27 november 1891 tot beteugeling van de landloperij en de bedelarij, zolang de hun opgelegde internetingsmaatregel niet opgeheven is.

  Art. 32. De Koning bepaalt bij in Ministerraad overlegd besluit de datum van inwerkingtreding van deze wet.

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Buitengewone zitting 1991. Kamer van volksvertegenwoordigers Parlementaire bescheiden. - Wetsontwerp, nr. 630/1. - Amendementen, nr. 630, 2 tot 4 en 7. - Verslag, nr. 630/5. - Tekst aangenomen door de Commissie, nr. 630/6. Parlementaire Handelingen. - Algemene bespreking. Bespreking van artikelen 23 novembre 1992. - Stemming. Vergadering van 24 november 1992. Gewone zitting 1992-1993. Senaat Parlementaire bescheiden. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, 546/1. - Verslag, nr. 546-2. - Amendement, nr. 546-3, 4, 5. Parlementaire Handelingen. - Algemene bespreking. Bespreking van de artikelen. Vergadering van 21 december 1992. - Stemming. Vergadering van 23 december 1992.

Begin Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten
Franstalige versie