J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 4 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgilex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1990/08/13/1990922447/justel

Titel
13 AUGUSTUS 1990. - WET houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 11-04-2006 en tekstbijwerking tot 29-10-2018)

Bron : VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Publicatie : 20-10-1990 nummer :   1990922447 bladzijde : 20101
Dossiernummer : 1990-08-13/40
Inwerkingtreding : 30-10-1990

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-8

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. 1. Er wordt een Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking ingesteld.
   2. De Commissie bestaat uit zestien leden van wie negen vrouwen en zeven mannen. Zij worden aangewezen op grond van hun kennis en ervaring inzake de materies die tot de bevoegdheid van de Commissie behoren. Acht leden zijn geneesheer [2 van wie minstens vier docent, hoogleraar of emeritus hoogleraar]2 in de geneeskunde aan een Belgische universiteit zijn. [2 Vier leden zijn docent, hoogleraar of emeritus hoogleraar in de rechten aan een Belgische universiteit]2, of advocaat. Vier leden komen uit kringen die belast zijn met de opvang en de begeleiding van vrouwen in een noodsituatie.
  Het lidmaatschap van de Commissie is onverenigbaar met het mandaat van lid van n van de Wetgevende vergaderingen en met het mandaat van lid van (een Regering). <W 2006-03-27/35, art. 20, 002; Inwerkingtreding : 21-04-2006>
  De leden van de Commissie worden, met inachtneming van de taalpariteit en op grond van een pluralistische vertegenwoordiging, bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit benoemd uit een dubbele lijst, voorgedragen door de [1 Kamer van volksvertegenwoordigers]1, en voor een termijn van vier jaar die kan worden verlengd. De kandidaten die niet als effectieve leden zijn aangewezen worden tot plaatsvervangende leden benoemd.
  De Commissie wordt voorgezeten door een Nederlandstalige en een Franstalige voorzitter. Dezen worden verkozen door de commissieleden van de desbetreffende taalgroep.
  De Commissie stelt haar huishoudelijk reglement op.
   3. Ten behoeve van het Parlement stelt de Commissie, tegen 31 augustus 1992 en nadien om de twee jaar op :
  a) een statistisch verslag waarin de informatie verkregen op grond van de artikelen 2 en 3 werd verwerkt;
  b) een verslag waarin de toepassing van de wet en de ontwikkelingen in de toepassing ervan worden aangegeven en gevalueerd;
  c) in voorkomend geval, aanbevelingen tot eventueel wetgevend initiatief en/of andere maatregelen die kunnen leiden tot het terugdringen van het aantal zwangerschapsafbrekingen en tot een betere begeleiding en opvang van vrouwen in een noodsituatie.
  Teneinde deze opdracht te vervullen, kan de Commissie inlichtingen inwinnen bij overheden en instellingen met betrekking tot het beleid inzake gezinsplanning, verantwoord ouderschap en anticonceptie.
  De door de Commissie ingewonnen inlichtingen zijn vertrouwelijk en mogen niet aan enige instantie, met inbegrip van de rechterlijke macht, worden meegedeeld.
  ----------
  (1)<W 2014-01-06/63, art. 23, 003; Inwerkingtreding : 25-05-2014>
  (2)<W 2016-06-16/08, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 10-07-2016>

  Art. 2.De Commissie stelt een registratiedocument op dat moet worden ingevuld door de geneesheer die een zwangerschapsafbreking uitgevoerd heeft. Daarin worden opgenomen :
  1) het codenummer van de instelling voor gezondheidszorg bedoeld [1 in artikel 2, 1, van de wet van 15 oktober 2018 betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, tot opheffing van de artikelen 350 en 351 van het Strafwetboek, tot wijziging van de artikelen 352 en 383 van hetzelfde Wetboek en tot wijziging van diverse wetsbepalingen]1 en het codenummer van de geneesheer;
  2) de leeftijd, de burgerlijke staat en het aantal kinderen van de vrouw die om een zwangerschapsafbreking verzoekt;
  3) de provincie of, indien de vrouw in het buitenland woont, het land waarin de woonplaats van de vrouw gelegen is;
  4) de datum van het verzoek tot zwangerschapsafbreking en de datum van de uitvoering ervan;
  5) [1 ...]1 Indien de zwangerschapsafbreking wordt verricht op grond van [1 artikel 2, 4, van de wet van 15 oktober 2018 betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, tot opheffing van de artikelen 350 en 351 van het Strafwetboek, tot wijziging van de artikelen 352 en 383 van hetzelfde Wetboek en tot wijziging van diverse wetsbepalingen]1, vermeldt de geneesheer tevens het ernstig gevaar voor de gezondheid van de vrouw of de uiterst zware en ongeneeslijke kwaal waaraan het kind bij de geboorte zou lijden;
  6) de datum waarop de betrokken vrouw door de voorlichtingsdienst werd ontvangen;
  7) de vermelding van de verklaringen van de vrouw over de voorbehoedsmiddelen die zij heeft gebruikt en de reden van het falen;
  8) de vermelding van de methode van zwangerschapsafbreking die werd toegepast en in voorkomend geval van de verwikkelingen die hiervan het gevolg waren.
  De geneesheer zendt dit document over aan de in artikel 1 bedoelde Evaluatiecommissie, binnen vier maanden na de uitvoering van de zwangerschapsafbreking.
  ----------
  (1)<W 2018-10-15/03, art. 8, 005; Inwerkingtreding : 08-11-2018>

  Art. 3.De Commissie stelt een document op dat als jaarlijks verslag moet worden ingevuld door de instelling voor gezondheidszorg, bedoeld [1 in artikel 2, 1, van de wet van 15 oktober 2018 betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, tot opheffing van de artikelen 350 en 351 van het Strafwetboek, tot wijziging van de artikelen 352 en 383 van hetzelfde Wetboek en tot wijziging van diverse wetsbepalingen]1 en haar moet worden overgezonden ten laatste op 30 april van het jaar, volgend op dat waarop de informatie betrekking heeft.
  In dit verslag wordt melding gemaakt van :
  - het aantal verzoeken tot zwangerschapsafbreking dat werd ingediend bij de instelling of bij de geneesheren verbonden aan de instelling;
  - het aantal zwangerschapsafbrekingen dat door de aan de instelling verbonden geneesheren werd uitgevoerd op grond van [1 artikel 2 van de wet van 15 oktober 2018 betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, tot opheffing van de artikelen 350 en 351 van het Strafwetboek, tot wijziging van de artikelen 352 en 383 van hetzelfde Wetboek en tot wijziging van diverse wetsbepalingen, en, in voorkomend geval, de gevallen bedoeld in artikel 2, 4, van dezelfde wet]1;
  - het aantal verzoeken tot zwangerschapsafbreking dat werd afgewezen door de aan de instelling verbonden geneesheren.
  Aan dit verslag wordt een verslag toegevoegd van de voorlichtingsdienst van de instelling over :
  - de samenstelling en de werking van de dienst;
  - de toegepaste methoden van opvang en hulp;
  - het aantal raadplegingen;
  - in voorkomend geval, de resultaten van de opvang en de hulp.
  ----------
  (1)<W 2018-10-15/03, art. 9, 005; Inwerkingtreding : 08-11-2018>

  Art. 4. De Evaluatiecommissie beschikt voor het opstellen van het evaluatieverslag over een beperkt administratief kader teneinde de wettelijke opdrachten naar behoren te kunnen vervullen. De formatie en het taalkader van het administratief personeel worden vastgelegd bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit op voorstel van de Minister bevoegd voor de Volksgezondheid. De Evaluatiecommissie stelt dit personeel aan dat uit de overheidsdiensten wordt gedetacheerd onder de voorwaarden die door de Koning worden bepaald.

  Art. 5. De werkingskosten en de personeelskosten van de Evaluatiecommissie evenals de vergoeding van haar leden, komen ten laste van de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid.

  Art. 6. Hij die hetzij uit nalatigheid hetzij moedwillig en nadat hij daartoe werd aangemaand, nalaat de in artikel 2 bedoelde registratiedocumenten of de in artikel 3 bedoelde jaarlijkse verslagen binnen de vastgestelde termijn aan de Evaluatiecommissie te bezorgen, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot n maand of met geldboete van vijftig frank tot vijfduizend frank.
  Hoofdstuk VII en artikel 85 van het Strafwetboek zijn van overeenkomstige toepassing op de in deze wet bedoelde misdrijven.

  Art. 7. Een ieder die, in welke hoedanigheid ook, zijn medewerking verleent aan de toepassing van deze wet, staat daardoor in voor de geheimhouding van de gegevens die hem in de uitoefening van zijn opdracht worden toevertrouwd en die hiermee verband houden. Artikel 458 van het Strafwetboek is op hem van toepassing.

  Art. 8.[1 Binnen zes maanden na de indiening van de eerste verslagen, en in voorkomend geval van de aanbevelingen van de Evaluatiecommissie bedoeld in artikel 1, 3, heeft er hierover een debat plaats in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Die termijn van zes maanden wordt geschorst gedurende de periode dat de Kamer van volksvertegenwoordigers is ontbonden en/of dat er geen Regering is die het vertrouwen heeft van de Kamer van volksvertegenwoordigers.]1
  ----------
  (1)<W 2014-01-06/63, art. 24, 003; Inwerkingtreding : 25-05-2014>
  

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
BEELD
 • WET VAN 15-10-2018 GEPUBL. OP 29-10-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3)
 • BEELD
 • WET VAN 16-06-2016 GEPUBL. OP 30-06-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • BEELD
 • WET VAN 06-01-2014 GEPUBL. OP 31-01-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 8)
 • BEELD
 • WET VAN 27-03-2006 GEPUBL. OP 11-04-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 1)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Gedr. St. van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 1150 (1989-1990) : - N 1 : Voorstel van wet. - N 2 : Advies van de Raad van State. - Ns 3 en 4 : Amendementen. - N 5 : Verslag. - N 6 : Amendementen. Handelingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 21 en 23 mei 1990. Gedr. St. van de Senaat : 968 (1989-1990) : - N 1 : Ontwerp overgemaakt door de Kamer van volksvertegenwoordigers. - N 2 : Verslag. - N 3 : Amendementen. - Ns 4 en 5 : Amendementen. Handelingen van de Senaat : 13 juli 1990.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 4 gearchiveerde versies
  Franstalige versie