J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1961/05/31/1961053107/justel

Titel
31 MEI 1961. - Wet betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 13-06-2007 en tekstbijwerking tot 21-07-2013)

Bron : JUSTITIE
Publicatie : 21-06-1961 nummer :   1961053107 bladzijde : 5171
Dossiernummer : 1961-05-31/30
Inwerkingtreding : 01-07-1961

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1898041850        1951071901       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-9

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De wetten worden in het Nederlands en in het Frans gestemd, bekrachtigd, afgekondigd en bekendgemaakt.
  (De Centrale Dienst voor Duitse vertaling van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken staat in voor de vertaling van de wetten in de Duitse taal. Op voorstel van die Centrale Dienst en na advies van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap stelt de minister van Justitie om de drie maanden de lijst vast van de wetten die in het Duits moeten worden vertaald, afhankelijk van het belang dat ze hebben voor de inwoners van het Duitse taalgebied en met voorrang voor de voornaamste teksten, alsook voor het tot stand brengen van officieuze coördinaties in het Duits. Bij het verrichten van dat vertaalwerk neemt de genoemde Centrale Dienst de regels van rechtsterminologie in acht zoals die zijn vastgesteld voor het Duits.
  De Duitse vertaling van de wetten wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt binnen een redelijke termijn na de bekendmaking ervan in het Nederlands en in het Frans.) <W 2007-04-21/95, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

  Art. 2. Wetsontwerpen uitgaande van de regering worden bij de kamers ingediend in beide talen.
  Voorstellen uitgaande van de leden der Kamers worden ingediend in de taal door de voorstellers gekozen en worden eventueel door de zorg van het bureau vertaald.
  Hetzelfde geldt voor de amendementen die in de loop van de besprekingen worden ingediend.
  De Kamers bepalen bij reglement de maatregelen die zij dienstig oordelen om, elk wat haar betreft, de uitvoering van dit artikel te verzekeren.

  Art. 3.[1 § 1. De bekrachtiging en de afkondiging van de wetten, aangenomen overeenkomstig artikel 74 van de Grondwet, geschieden op de volgende wijze :
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
   (Wet)
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
   PHILIPPE, Roi des Belges,
   A tous, présents et à venir, Salut.
   La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
   (Loi)
   Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
   § 2. De bekrachtiging en afkondiging van de wetten, aangenomen overeenkomstig de artikelen 77 en 78 van de Grondwet, geschieden op de volgende wijze :
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
   (Wet)
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
   PHILIPPE, Roi des Belges,
   A tous, présents et à venir, Salut.
   Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
   (Loi)
   Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.]1
  ----------
  (1)<W 2013-07-21/03, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 21-07-2013>

  Art. 4. De wetten worden na hun afkondiging in het Belgisch Staatsblad opgenomen, de Nederlandse tekst en de Franse tekst tegenover elkander.
  Zij zijn verbindend in het gehele Rijk de tiende dag na die van hun bekendmaking, tenzij de wet een andere termijn heeft bepaald.

  Art. 5. (...) <opgeheven bij W 2 augustus 1963, art. 56, 3°, BS 22 augustus 1963>

  Art. 6. Koninklijke en ministeriële besluiten zijn verbindend in het gehele Rijk de tiende dag na die van hun bekendmaking, tenzij zij een andere termijn bepalen.
  De besluiten worden verbindend zodra daarvan aan belanghebbenden kennis is gegeven of vanaf de bekendmaking, als deze voorafgaat.

  Art. 7. Eventuele verschillen tussen de Nederlandse en de Franse tekst worden opgelost naar de wil van de wetgever, die bepaald wordt volgens de gewone interpretatie en zonder dat aan de ene tekst de voorkeur wordt gegeven boven de andere.

  Art. 8. Is er aanleiding tot bekendmaking van een verdrag waarbij België partij is, dan wordt dat verdrag in een oorspronkelijke tekst in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt met de Nederlandse of de Franse vertaling.
  Bestaat er geen oorspronkelijke tekst in het Nederlands of in het Frans, dan wordt de vertaling in beide talen insgelijks in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

  Art. 9. Opgeheven worden :
  1° De wet van 18 april 1898, betreffende het gebruik der Vlaamse taal in de officiële bekendmakingen, gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 3 augustus 1924 en bij de wet van 19 juli 1951;
  2° De wet van 19 juli 1951 betreffende de bekrachtiging en de afkondiging van de wetten.

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 21-07-2013 GEPUBL. OP 21-07-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • WET VAN 21-04-2007 GEPUBL. OP 13-06-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • WET VAN 08-11-1995 GEPUBL. OP 01-12-1995
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • WET VAN 26-10-1993 GEPUBL. OP 13-11-1993
  (GEWIJZIGD ART. : 3)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie