J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1954/03/02/1954030202/justel

Titel
2 MAART 1954. - Wet tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde souvereine machten
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 08-05-2012 en tekstbijwerking tot 30-08-2017)

Bron : BINNENLANDSE ZAKEN.JUSTITIE
Publicatie : 19-03-1954 nummer :   1954030202 bladzijde : 2044
Dossiernummer : 1954-03-02/30
Inwerkingtreding : 29-03-1954

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1, 1/1, 2-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.[1 Voor de toepassing van deze wet wordt onder "wetgevende vergadering" verstaan: de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, een gewest- of gemeenschapsparlement, de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie of de Vergadering van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
   Het is aan ieder die niet tot de wetgevende vergadering of haar diensten behoort, verboden zonder wettige reden de lokalen ervan te betreden die uitsluitend bestemd zijn voor de leden en voor de diensten van de vergadering of zich in enig lokaal van de wetgevende vergadering te buiten te gaan aan om het even welke daden, gebaren, woorden of handelingen die de parlementaire werkzaamheden kan storen.]1
  ----------
  (1)<W 2017-07-06/38, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 09-09-2017>

  Art. 1/1. [1 Met het oog op het handhaven van de veiligheid in de lokalen van de wetgevende vergadering kan eenieder worden verzocht bij de toegang tot die lokalen een identiteitsdocument voor te leggen gedurende de tijd die nodig is voor het controleren van de identiteit. Hij kan bovendien worden onderworpen aan een controle die uitsluitend gericht is op het opsporen van wapens of gevaarlijke voorwerpen waarvan het binnenbrengen in die lokalen de veiligheid van de aanwezigen in het gedrang kan brengen. Hij kan daartoe worden onderworpen aan een fouillering. De fouillering gebeurt met behulp van een systeem van metaaldetectie of andere screeningsapparatuur, dan wel door het oppervlakkig betasten van de kleding van de gefouilleerde door een persoon van hetzelfde geslacht, of door de controle van de bagage.
   Deze controles kunnen, naar keuze van de wetgevende vergadering, worden uitgevoerd door haar personeelsleden, de militaire wacht of een bewakingsonderneming.
   Personen die zich tegen deze controles verzetten of bij wie is vastgesteld dat zij in het bezit zijn van een wapen of een gevaarlijk voorwerp kan de toegang tot de wetgevende vergadering worden ontzegd.
   De wetgevende vergaderingen kunnen betreffende de in dit artikel bedoelde controles in hun reglementen nadere regels bepalen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2017-07-06/38, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 09-09-2017>
  

  Art. 2.De overtredingen van [1 artikel 1]1 worden gestraft, voor zover betreft de aanwezigheid zonder wettige reden, met gevangenisstraf van één tot zeven dagen en geldboete van één tot vijf en twintig frank, of met één van die straffen alleen en, voor zover betreft de overige feiten, met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van 26 tot 200 frank, of met één van die straffen alleen. Zij worden niet vervolgd dan op aangifte van [1 de voorzitter van de wetgevende vergadering]1.
  ----------
  (1)<W 2017-07-06/38, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 09-09-2017>

  Art. 3.[1 Samenscholingen in de open lucht en individuele demonstraties zijn verboden :
   1° in het gedeelte van het grondgebied van de hoofdstad dat de hierna vermelde openbare wegen omvat: Hertogstraat, Noordstraat (van de Leuvenseweg tot het Surlet de Chokierplein), IJzerenkruisstraat, Koningsstraat (van het kruispunt van de IJzerenkruisstraat, de Onderrichtsstraat en de Treurenberg tot het Koningsplein), Koloniënstraat (van de Koningsstraat tot de Jonkersstraat), Paleizenplein en Brederodestraat, alsmede binnen het door die openbare wegen begrensde gebied;
   2° in het gedeelte van het grondgebied van de stad Namen dat de hierna vermelde openbare wegen omvat: place Kegeljan tot aan de rue Bord de l'Eau, rue Notre-Dame (van het place Kegeljan tot de rue de la Sarrasse) en de linkerzijde van de avenue Baron Louis Huart (van de rue de la Sarrasse tot het place Kegeljan), alsmede binnen het door die openbare wegen begrensde gebied;
   3° in het gedeelte van het grondgebied van de stad Eupen binnen een perimeter van 200 meter rond de zetel van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, gelegen op het Platz des Parlaments 1 te Eupen.
   Vallen niet onder dit verbod, de samenscholingen die worden veroorzaakt door de vereisten van het verkeer, de uitvoering van een openbare dienst, de militaire optochten en wapenschouwingen, de plechtigheden, feesten en vermakelijkheden ingericht door de openbare overheid, de begrafenisplechtigheden alsook de bijeenkomsten waartoe een bijzondere machtiging werd verleend bij besluit van de burgemeester van de stad Brussel voor de gedeelten van het grondgebied bedoeld in het eerste lid, 1°, van de burgemeester van de stad Namen voor het gedeelte van het grondgebied bedoeld in het eerste lid, 2°, of van de burgemeester van de stad Eupen voor het gedeelte van het grondgebied bedoeld in het eerste lid, 3°.]1
  ----------
  (1)<W 2017-07-06/38, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 09-09-2017>

  Art. 4. Hij die de bepalingen van artikel 3 overtreedt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van 26 tot 200 frank, of met één van die straffen alleen.
  Met dezelfde straffen wordt gestraft, hij die tracht op onregelmatige wijze de in artikel 3 vermelde plaatsen te betreden, wanneer de toegang daartoe verboden is, of wie de besluiten, reglementen of verordeningen overtreedt, die in het bijzonder tot handhaving van de rust en de orde in bedoelde plaatsen werden genomen.

  Art. 5. Hoofdstuk VII en artikel 85 van boek I van het Wetboek van Strafrecht zijn op de in deze wet bepaalde misdrijven toepasselijk.

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 06-07-2017 GEPUBL. OP 30-08-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 1/1; 2; 3)
 • originele versie
 • WET VAN 19-03-2012 GEPUBL. OP 08-05-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 3)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zittijd 1952-1953. Kamer der volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Wetsvoorstel, nr 707 (van het bureau). Parlementaire Handelingen. - Zittingen van 4 en 5 November 1953. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Ontwerp overgezonden door de Kamer der Volksvertegenwoordigers, nr 516. - Verslag, nr 141. - Amendement, nr 181. Zittijd 1953-1954. Parlementaire Handelingen. - Zittingen van 9 en 11 Februari 1954.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie