J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1921/05/24/1921052450/justel

Titel
24 MEI 1921. _ Wet tot waarborging der vrijheid van vereniging.

Publicatie : 28-05-1921 nummer :   1921052450 bladzijde : 4366
Dossiernummer : 1921-05-24/01
Inwerkingtreding : 07-06-1921

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De vrijheid van vereniging op elk gebied is gewaarborgd.
  Niemand kan gedwongen worden van een vereniging deel uit te maken of daarvan niet deel uit te maken.

  Art. 2. Alwie, op zijn aanvraag, lid wordt van een vereniging, verbindt zich, door zijn toetreding, zich te onderwerpen aan het reglement dier vereniging, alsmede aan de beslissment dier vereniging, alsmede aan de beslissingen en strafmaatregelen, krachtens dit reglement getroffen. Te allen tijde kan hij uit de vereniging treden mits inachtneming van het reglement : elke reglementsbepaling, waardoor deze vrijheid zou worden opgeheven, wordt voor niet bestaande gehouden.

  Art. 3. Met gevangenisstraf van acht dagen tot één maand en geldboete van 50 tot 500 frank of met slechts één dezer straffen wordt bestraft hij, die, om een bepaalde persoon te dwingen deel uit te maken van een vereniging, of daarvan niet deel uit te maken, zich tegenover hem schuldig maakt aan feitelijkheden, gewelddaden of bedreigingen, ofwel hem doet vrezen dat hij zijn betrekking zal verliezen of dat zijn persoon, zijn gezin of zijn vermogen schade zou kunnen lijden.

  Art. 4. Met dezelfde straffen wordt gestraft alwie kwaadwillig, met het doel de vrijheid van vereniging te krenken, het sluiten, het uitvoeren of, zelfs wanneer hij de gebruikelijke opzeggingen in acht neemt, het voortzetten van een arbeids- of dienstovereenkomst afhankelijk stelt hetzij van de aansluiting, hetzij van de niet aansluiting van een of meer personen bij een vereniging.

  Art. 5. Bij afwijking van art. 100 van het Strafwetboek zijn hoofdstuk VII en art. 85, boek I, van dit Wetboek van toepassing op misdrijven bij deze wet voorzien.

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zittijd 1919-1920. KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Bescheiden. _ Wetsontwerp en memorie van toelichting. Vergadering van 13 januari 1920, nr 35. _ Verslag van den heer Soudan. Vergadering van 19 Mei 1920, nr 276. Zittijd 1920-1921. KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Bescheiden. _ Amendement van de heeren Tschoffen en Heyman. Vergadering van 18 Januari 1921, nr 69. Handelingen. _ Algemene behandeling : vergaderingen van 3, 10 en 16 Februari 1921, bl. 498 tot 500, 505 tot 512, 579 tot 585, 587 tot 592, 609 tot 614, 615 tot 627 tot 630. _ Aanneming. Vergadering van 17 Februari 1921, bl. 633 tot 635. SENAAT. Bescheiden. _ Verslag van den heer Mosselman. Vergadering van 22 Maart 1921, nr 74. Handelingen. _ Algemene behandeling en aanneming. Vergadering van 18 Mei 1921, bl. 543 tot 553. Zittijd 1919-1920. KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Bescheiden. _ Ontwerp van wet tot waarborging der syndicale vrijheid en memorie van toelichting. Vergadering van 27 Januari 1920, nr 66. _ Wetsvoorstel van den heer Devèze betreffende de gemeenschappelijke arbeidsovereenkomsten en toelichtingen. Vergadering van 24 Februari 1920, nr 108. _ Verslag van den heer Devèze aangaande dit wetsontwerp en dit wetsvoorstel. Vergadering van 19 Mei 1920, nr 277. _ Amendementen van den heer Woeste. Vergadering van 23 Juni 1920, nr 382. Zittijd 1920-1921. KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Bescheiden. _ Amendementen der regering. Vergadering van 18 januari 1921, nr 70. _ Aanvullend verslag van den heer Houguet. Vergadering van 20 januari 1921, nr 81. _ Amendementen der regering en der heren Tschoffen, Samyn en Poncelet. Vergadering van 17 Februari 1921, nr 122. _ Amendementen van den heer Dejardin en van den heer van Walleghem. Vergadering van 23 Februari 1921, nr 136. _ Tekst bij eerste stemming aangenomen. Vergadering van 24 Februari 1921, nr 143. Handelingen. _ Algemene behandelingen. Vergaderingen van 17, 18 en 23 Februari 1921, bl. 637 tot 649, 651 tot 670, 672 tot 674, 674 tot 683, 683 tot 692. _ Behandeling der artikelen en aanneming bij eerste lezing. Vergadering van 24 Februari 1921, bl. 704 tot 709, 709 tot 715, 715 tot 721. _ Aanneming bij tweede lezing. Vergadering van 2 Maart 1921, bl. 747 en 748. SENAAT. Bescheiden. _ Ontwerp door de Kamer aangenomen, n° 53. _ Verslag van den heer Braun. Vergadering van 22 Maart 1921, nr 75. Handelingen. _ Algemeene behandeling en aanneming van het ontwerp. Vergadering van 18 Mei 1921, bl. 543 tot 554.

Begin Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie