einde

Publicatie : 2020-03-20

Beeld van de publicatie
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

19 MAART 2020. - Ordonnantie om bijzondere machten toe te kennen aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19De Verenigde Vergadering heeft aangenomen en Wij, Verenigd College, bekrachtigen hetgeen volgt :
Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 135 van de Grondwet.
Art. 2. § 1. Teneinde de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie in staat te stellen om te reageren op de COVID-19-pandemie kan het Verenigd College, binnen de bevoegdheden van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie alle passende maatregelen nemen om, onder bedreiging van ernstig gevaar, elke situatie die een probleem vormt te voorkomen en met spoed aan te pakken binnen het strikte kader van de COVID-19-pandemie.
§ 2. De in § 1 bedoelde besluiten kunnen de geldende ordonnantiŽle bepalingen opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen.
§ 3. De in § 1 bedoelde besluiten kunnen de administratieve en strafrechtelijke sancties bepalen die van toepassing zijn bij de schending ervan.
De strafrechtelijke sancties mogen geen grotere straffen bevatten dan degene die de aangevulde, gewijzigde of vervangen wetgeving hecht aan de overtredingen in kwestie op de datum van inwerkingtreding van deze ordonnantie.
§ 4. De in § 1 bedoelde besluiten kunnen worden aangenomen zonder dat de wettelijk of reglementair vereiste adviezen vooraf worden ingewonnen. In voorkomend geval, kunnen die adviezen worden ingewonnen binnen een kortere termijn dan de wettelijk of reglementair vereiste termijn.
Het vorige lid is niet van toepassing op de adviezen van de afdeling wetgeving van de Raad van State.
Art. 3. § 1. Wanneer het voor de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie onmogelijk is om bijeen te komen wegens de COVID-19-pandemie of wegens - algemene of bijzondere - afzonderingsmaatregelen of -aanbevelingen, die naar behoren zijn vastgesteld door het bureau van het Parlement, mag het Verenigd College, na overleg met de Voorzitter en na advies van het bureau van het Parlement, alle nuttige maatregelen treffen op de gebieden die onder de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie vallen, uitsluitend met de bedoeling om de continuÔteit van de openbare dienst te verzekeren en voor zover de urgentie van haar actie gemotiveerd wordt.
Het einde van de onmogelijkheid om bijeen te komen wordt naar behoren vastgesteld door het bureau van het Parlement.
§ 2. De in § 1 bedoelde besluiten kunnen de geldende ordonnantiŽle bepalingen opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen.
Die besluiten kunnen met name de administratieve en strafrechtelijke sancties bepalen die van toepassing zijn bij de schending ervan.
De strafrechtelijke sancties mogen geen grotere straffen bevatten dan degene die de aangevulde, gewijzigde of vervangen wetgeving hecht aan de overtredingen in kwestie op de datum van inwerkingtreding van deze ordonnantie.
Art. 4. De in artikelen 2 en 3 bedoelde besluiten dienen bij ordonnantie te worden bevestigd binnen een termijn van zes maanden die ingaat aan het einde van de periode van de bijzondere machen die door deze ordonnantie worden georganiseerd.
Indien ze niet binnen de in het vorige lid bedoelde termijn worden bevestigd, worden ze verondersteld nooit effecten te hebben gesorteerd.
De in artikelen 2 en 3 bedoelde besluiten worden aan de Voorzitter en aan de griffier van het Parlement meegedeeld vůůr de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
Art. 5. § 1. De machtiging die aan het Verenigd College krachtens artikel 2 van deze ordonnantie toegekend wordt is drie maanden geldig vanaf de inwerkingtreding ervan.
De termijn bedoeld in het eerste lid kan eenmaal verlengd worden voor een even lange duur. Die beslissing kan genomen worden door het bureau van het Parlement dat in voorkomend geval via e-mail een beslissing neemt, in de hypothese dat de onmogelijkheid tot vergaderen van de Verenigde Vergadering behoorlijk vastgesteld wordt.
§ 2. De machtiging die aan het Verenigd College krachtens artikel 3 van deze ordonnantie toegekend wordt is geldig tijdens de door het bureau van het Parlement behoorlijk vastgestelde periode van onmogelijkheid tot vergaderen, zonder een periode van zes maanden te overschrijden te rekenen vanaf de inwerkingtreding van deze ordonnantie.
Art. 6. Deze ordonnantie treedt in werking de dag na de bekrachtiging ervan door het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 19 maart 2020.
Het Lid van het Verenigd College,
bevoegd voor Welzijn en Gezondheid,
A. MARON
Het Lid van het Verenigd College,
bevoegd voor Welzijn en Gezondheid,
E. VAN DEN BRANDT
Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen,
B. CLERFAYT
Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen,
S. GATZ
_______
Nota
Documenten van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie :
Gewone zitting 2019-2020
B-28/1 Voorstel van ordonnantie.
Integraal verslag :
Bespreking en aanneming : vergadering van donderdag 19 maart 2020.


begin

Publicatie : 2020-03-20