einde

Publicatie : 2020-03-20

Beeld van de publicatie
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

19 MAART 2020. - Ordonnantie om bijzondere machten toe te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen, het geen volgt :
Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.
Art. 2. § 1. Teneinde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in staat te stellen om te reageren op de COVID-19-pandemie kan de Regering alle passende maatregelen nemen om, onder bedreiging van ernstig gevaar, elke situatie die een probleem vormt te voorkomen en met spoed aan te pakken binnen het strikte kader van de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan, onder meer op de volgende gebieden :
- aanpassing van de wetteksten betreffende de in de wetgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bepaalde termijnen of aangenomen op grond daarvan ;
- aanpassing van de wetteksten betreffende de door de crisis getroffen gebieden die onder het toepassingsgebied van gewestelijke aangelegenheden vallen ;
- het aanpakken van de sociaaleconomische gevolgen van de pandemie ;
- maatregelen in verband met preventie en veiligheid op het gewestelijk grondgebied ;
- dringende gezondheidsmaatregelen in verband met gewestelijke aangelegenheden ;
- maatregelen met betrekking tot het gewestelijk openbaar ambt.
§ 2. De in § 1 bedoelde besluiten kunnen de geldende ordonnantiŽle bepalingen opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen.
§ 3. De in § 1 bedoelde besluiten kunnen de administratieve en strafrechtelijke sancties bepalen die van toepassing zijn bij de schending ervan.
De strafrechtelijke sancties mogen geen grotere straffen bevatten dan degene die de aangevulde, gewijzigde of vervangen wetgeving hecht aan de overtredingen in kwestie op de datum van inwerkingtreding van deze ordonnantie.
§ 4. De in § 1 bedoelde besluiten kunnen worden aangenomen zonder dat de wettelijk of reglementair vereiste adviezen vooraf worden ingewonnen. In voorkomend geval, kunnen die adviezen worden ingewonnen binnen een kortere termijn dan de wettelijk of reglementair vereiste termijn.
Het vorige lid is niet van toepassing op de adviezen van de afdeling wetgeving van de Raad van State.
Art. 3. § 1. Wanneer het voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement onmogelijk is om bijeen te komen wegens de COVID-19-pandemie of wegens - algemene of bijzondere - afzonderingsmaatregelen of -aanbevelingen, die naar behoren zijn vastgesteld door het bureau van het Parlement, mag de Regering, na overleg met de Voorzitter en na advies van het bureau van het Parlement, alle nuttige maatregelen treffen op de gebieden die onder de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vallen, uitsluitend met de bedoeling om de continuÔteit van de openbare dienst te verzekeren en voor zover de urgentie van haar actie gemotiveerd wordt.
Het einde van de onmogelijkheid om bijeen te komen wordt naar behoren vastgesteld door het bureau van het Parlement.
§ 2. De in § 1 bedoelde besluiten kunnen de geldende ordonnantiŽle bepalingen opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen.
Die besluiten kunnen met name de administratieve en strafrechtelijke sancties bepalen die van toepassing zijn bij de schending ervan.
De strafrechtelijke sancties mogen geen grotere straffen bevatten dan degene die de aangevulde, gewijzigde of vervangen wetgeving hecht aan de overtredingen in kwestie op de datum van inwerkingtreding van deze ordonnantie.
Art. 4. De in artikelen 2 en 3 bedoelde besluiten dienen bij ordonnantie te worden bevestigd binnen een termijn van zes maanden die ingaat aan het einde van de periode van de bijzondere machten die door deze ordonnantie worden georganiseerd.
Indien ze niet binnen de in het vorige lid bedoelde termijn worden bevestigd, worden ze verondersteld nooit effecten te hebben gesorteerd.
De in artikelen 2 en 3 bedoelde besluiten worden aan de Voorzitter en aan de griffier van het Parlement meegedeeld vůůr de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
Art. 5. § 1. De machtiging die aan de Regering krachtens artikel 2 van deze ordonnantie toegekend wordt is drie maanden geldig vanaf de inwerkingtreding ervan.
De termijn bedoeld in het eerste lid kan eenmaal verlengd worden voor een even lange duur. Die beslissing kan genomen worden door het bureau van het Parlement dat in voorkomend geval via e-mail een beslissing neemt, in de hypothese dat de onmogelijkheid tot vergaderen van het Parlement naar behoren vastgesteld wordt.
§ 2. De machtiging die aan de Regering krachtens artikel 3 van deze ordonnantie toegekend wordt is geldig tijdens de door het bureau van het Parlement naar behoren vastgestelde periode van onmogelijkheid tot vergaderen, zonder een periode van zes maanden te overschrijden te rekenen vanaf de inwerkingtreding van deze ordonnantie.
Art. 6. Deze ordonnantie treedt in werking de dag na de afkondiging ervan door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.
Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 19 maart 2020.
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid,
E. VAN DEN BRANDT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,
A. MARON
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met FinanciŽn, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel,
S. GATZ
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering en de Plaatselijke Besturen,
B. CLERFAYT
_______
Nota
Documenten van het Parlement :
Gewone zitting 2019-2020
A-167/1 Voorstel van ordonnantie.
Integraal verslag :
Bespreking en aanneming : vergadering van donderdag 19 maart 2020.


begin

Publicatie : 2020-03-20