einde

Publicatie : 2018-11-30

Beeld van de publicatie
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

4 OKTOBER 2018. - Ordonnantie inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeentenHet Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen, het geen volgt :
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling
Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet en voorziet in de omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.
HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied en definities
Art. 2. § 1. Deze ordonnantie is niet van toepassing op de volgende websites en mobiele applicaties :
1° websites en mobiele applicaties van publieke omroepen of hun dochterondernemingen en van andere instellingen of hun dochterondernemingen die een publieke omroeptaak vervullen ;
2° websites en mobiele applicaties van NGO's die geen diensten verstrekken die essentieel zijn voor het publiek, noch diensten die specifiek gericht zijn op de behoeften van, of bedoeld zijn voor, personen met een beperking.
§ 2. Deze ordonnantie is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties :
1° bestanden die zijn gepubliceerd vóór 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken gewestelijke overheidsinstantie of gemeente vervulde taken ;
2° vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd vóór 23 september 2020 ;
3° live uitgezonden, op tijd gebaseerde media ;
4° onlinekaarten en -cartografiediensten, voor zover essentiële informatie op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt in het geval van voor navigatie bestemde kaarten ;
5° van derden afkomstige content die niet door de betrokken gewestelijke overheidsinstantie of gemeente wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar gezag staat ;
6° reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt omwille van :
- de onverenigbaarheid van de toegankelijkheidseisen met de bewaring van het betrokken stuk of de authenticiteit van de reproductie (bijvoorbeeld contrast), dan wel
- het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen waarmee de tekst van manuscripten of andere stukken uit erfgoedcollecties gemakkelijk zou kunnen worden geëxtraheerd en omgezet naar content die met de toegankelijkheidseisen strookt ;
7° content van extra- en intranetten, te weten websites die enkel beschikbaar zijn voor een beperkt aantal personen, en niet voor het algemene publiek als zodanig, die is gepubliceerd vóór 23 september 2019, tot dergelijke websites een ingrijpende herziening ondergaan ;
8° content van websites en mobiele applicaties die als archieven kunnen worden aangemerkt, wat betekent dat zij enkel content bevatten die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt bijgewerkt of aangepast na 23 september 2019.
Art. 3. Voor de toepassing van deze ordonnantie wordt verstaan onder :
1° « de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten » :
- de besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel ;
- de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die behoren tot categorie A en categorie B volgens de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, en hun operationele filialen ;
- de paragewestelijke instellingen van publiek recht of van openbaar nut en hun operationele filialen ;
- de private rechtspersonen die de hoedanigheid hebben van gewestelijke dienst van publiek recht in de zin van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties ;
- de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
2° « mobiele applicatie » : toepassingssoftware die is ontworpen en ontwikkeld door of namens de gewestelijke overheidsinstanties of de gemeenten met het oog op gebruik door het algemene publiek op mobiele toestellen zoals smartphones en tablets. Zij omvat niet de besturingssoftware van die toestellen (mobiele besturingssystemen) noch de hardware ;
3° « norm » : een norm zoals bedoeld in artikel 2, punt 1), van Verordening (EU) nr. 1025/2012 ;
4° « Europese norm » : een Europese norm zoals bedoeld in artikel 2, punt 1), onder b), van Verordening (EU) nr. 1025/2012 ;
5° « geharmoniseerde norm » : een geharmoniseerde norm zoals bedoeld in artikel 2, punt 1), onder c), van Verordening (EU) nr. 1025/2012 ;
6° « op tijd gebaseerde media » : media van de volgende types : louter geluid, louter videobeeld, audio-video, audio en/of video in combinatie met interactie ;
7° « stukken uit erfgoedcollecties » : in particulier of openbaar bezit zijnde goederen die van historisch, artistiek, archeologisch, esthetisch, wetenschappelijk of technisch belang zijn en deel uitmaken van verzamelingen die worden bewaard door culturele instellingen zoals bibliotheken, archieven en musea ;
8° « personen met een handicap » : personen met langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving.
HOOFDSTUK III. - Toegankelijkheidsvereisten
Art. 4. Ongeacht het gebruikte apparaat zijn de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust voor de gebruikers, waaronder personen met een handicap.
Art. 5. § 1. De websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en van de gemeenten dienen niet aan de in artikel 4 bedoelde vereisten te voldoen wanneer dat een onevenredige last met zich meebrengt voor de gewestelijke overheidsinstanties en voor de gemeenten. De betrokken gewestelijke overheidsinstantie of gemeente voert de initiële beoordeling uit van de mate waarin naleving van de in artikel 4 bedoelde vereisten een onevenredige last met zich meebrengt. De initiële beoordeling wordt uitgevoerd in overleg met de Raad voor personen met een handicap zoals bedoeld in artikel 6 van de ordonnantie van 8 december 2016.
Om na te gaan in hoeverre de in artikel 4 bedoelde vereisten een onevenredige last met zich meebrengen, houdt de betrokken gewestelijke overheidsinstantie of gemeente rekening met de relevante omstandigheden, waaronder de volgende :
1° de omvang, de middelen en de aard van de betrokken gewestelijke overheidsinstantie of gemeente ;
2° de geraamde kosten en baten voor de betrokken gewestelijke overheidsinstantie of gemeente in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een handicap, rekening houdend met de frequentie en de duur van het gebruik van de specifieke website of mobiele applicatie.
§ 2. Indien een gewestelijke overheidsinstantie of een gemeente van de in § 1, eerste lid voorziene uitzondering gebruikmaakt voor een specifieke website of mobiele applicatie na een in § 1, tweede lid bedoelde beoordeling te verrichten, legt zij in de in artikel 7 bedoelde verklaring uit aan welke delen van de toegankelijkheidseisen niet kon worden voldaan en voorziet zij in voorkomend geval in toegankelijke alternatieven of een conformiteitsplan op langere termijn. Daartoe kan zij zich laten bijstaan door de Raad voor personen met een handicap, zoals opgericht bij artikel 6 van de ordonnantie van 8 december 2016.
Art. 6. § 1. De content van websites en mobiele applicaties die voldoet aan geharmoniseerde normen of delen daarvan, waarvan de referenties door de Europese Commissie in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1025/2012, wordt vermoed conform te zijn met de in artikel 4 omschreven toegankelijkheidseisen die door die normen, of door delen daarvan, worden gedekt.
Indien geen referenties van de in het eerste lid bedoelde geharmoniseerde normen zijn bekendgemaakt, wordt de content van mobiele applicaties die conform is met technische specificaties of delen daarvan, vermoed conform te zijn met de in artikel 4 omschreven toegankelijkheidseisen die door die technische specificaties of door delen daarvan worden gedekt.
§ 2. Indien geen referenties van de in § 1, eerste lid bedoelde geharmoniseerde normen zijn bekendgemaakt, wordt de content van websites die voldoet aan de desbetreffende eisen van de Europese norm EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), of delen daarvan, vermoed conform te zijn met de in artikel 4 omschreven toegankelijkheidseisen die door de desbetreffende eisen, of delen daarvan, worden gedekt.
Indien geen referenties van de in § 1, eerste lid bedoelde geharmoniseerde normen zijn bekendgemaakt, en bij ontstentenis van de in § 1, tweede lid bedoelde technische specificaties, wordt de content van mobiele applicaties die voldoet aan de desbetreffende eisen van Europese norm EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), of delen daarvan, vermoed conform te zijn met de in artikel 4 omschreven toegankelijkheidseisen die door de desbetreffende eisen, of delen daarvan, worden gedekt.
HOOFDSTUK IV. - Aanvullende maatregelen en handhaving van de ordonnantie
Art. 7. § 1. Elke gewestelijke overheidsinstantie of gemeente verstrekt een gedetailleerde, alomvattende en duidelijke toegankelijkheidsverklaring over de conformiteit van haar websites en mobiele applicaties met deze ordonnantie. Zij werkt die verklaring regelmatig bij.
Voor websites wordt de toegankelijkheidsverklaring verstrekt in een toegankelijk formaat, waarbij gebruik wordt gemaakt van de door de Europese Commissie vastgestelde modeltoegankelijkheidsverklaring, en wordt zij op de desbetreffende website gepubliceerd.
Voor mobiele applicaties wordt de toegankelijkheidsverklaring verstrekt in een toegankelijk formaat, waarbij gebruik wordt gemaakt van de door de Europese Commissie vastgestelde modeltoegankelijkheidsverklaring, en is zij beschikbaar op de website van de gewestelijke overheidsinstantie of gemeente die de betrokken mobiele applicatie heeft ontwikkeld, of samen met andere informatie die bij het downloaden van de applicatie beschikbaar is.
§ 2. De in § 1 bedoelde verklaring omvat de volgende elementen :
1° een toelichting over de delen van de content die niet toegankelijk zijn, de redenen daarvoor, en in voorkomend geval, de toegankelijke alternatieven waarin is voorzien of, in voorkomend geval, het in artikel 5, § 2 bepaalde conformiteitsplan ;
2° een beschrijving van, en een link naar, een feedbackmechanisme dat elke persoon in staat stelt bij de betrokken gewestelijke overheidsinstantie of gemeente melding te maken van eventuele niet-naleving op haar website of mobiele applicatie van de in artikel 4 omschreven toegankelijkheidseisen, en om de uit hoofde van artikelen 2 en 5 uitgesloten informatie op te vragen ;
3° een link naar de in artikel 8, 4° bedoelde handhavingsprocedure, die kan worden toegepast in geval van een onbevredigend antwoord op de melding of het verzoek.
De betrokken gewestelijke overheidsinstantie of gemeente geeft binnen een redelijke termijn een adequaat antwoord op de melding of het verzoek.
Art. 8. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
1° neemt maatregelen ter bevordering van de toepassing van de in artikel 4 omschreven toegankelijkheidseisen op andere types websites en mobiele applicaties dan de in artikel 4 bedoelde, en met name op websites of mobiele applicaties die onder bestaande wetgeving inzake toegankelijkheid vallen ;
2° moedigt aan en faciliteert opleidingsprogramma's in verband met de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties, ten behoeve van relevante belanghebbenden, waaronder het personeel van de gewestelijke overheidsinstanties en van de gemeenten, die ontworpen zijn om hen op te leiden om toegankelijke content van websites en mobiele applicaties te maken, te beheren en bij te werken ;
3° neemt de nodige maatregelen om te sensibiliseren over de in artikel 4 omschreven toegankelijkheidseisen, over de voordelen daarvan voor gebruikers en eigenaren van websites en mobiele applicaties, en over de mogelijkheid tot het geven van feedback in geval van niet- naleving van de voorschriften van deze ordonnantie, zoals bepaald in artikel 7, § 2, 2° ;
4° bepaalt een handhavingsprocedure om een doeltreffende behandeling van meldingen en verzoeken te waarborgen, als bedoeld in artikel 7, § 2, 2°, om de in artikel 5 bedoelde beoordeling te evalueren en die kan worden toegepast in geval van een onbevredigend antwoord op de melding of het verzoek ;
5° bepaalt een procedure voor de evaluatie van de tenuitvoerlegging van deze ordonnantie. Daarin moet worden voorzien in een regelmatige raadpleging van de betrokken belanghebbenden, met name de Raad voor personen met een handicap, die opgericht werd bij artikel 6 van de ordonnantie van 8 december 2016.
HOOFDSTUK V. - Inwerkingtreding
Art. 9. Deze ordonnantie treedt in werking op :
1° 23 september 2019, ten aanzien van de websites van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten die niet zijn gepubliceerd vóór 23 september 2018 ;
2° 23 september 2020, ten aanzien van de websites van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten die niet onder 1° vallen ;
3° 23 juni 2021, ten aanzien van de mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten.
Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 4 oktober 2018.
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking,
G. VANHENGEL
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,
D. GOSUIN
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken,
P. SMET
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie,
C. FREMAULT
_______
Nota
Documenten van het Parlement :
Gewone zitting 2017-2018
A-711/1 Ontwerp van ordonnantie.
A-711/2 Verslag.
Integraal verslag :
Bespreking en aanneming : vergadering van maandag 17 september 2018.


begin

Publicatie : 2018-11-30