einde

Publicatie : 2018-01-12

Beeld van de publicatie
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

15 DECEMBER 2017. - Ordonnantie tot wijziging van het tarief van de boetes in het kader van de kilometerheffingHet Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :
Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.
Art. 2. Artikel 29 van de ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg, ter vervanging van het Eurovignet, wordt integraal vervangen als volgt :
« Art. 29. § 1. Slechts één administratieve geldboete wordt opgelegd voor het totaal van de overtredingen die gepleegd zijn met hetzelfde voertuig en vastgesteld zijn op dezelfde kalenderdag. Het toepasselijke tarief voor de administratieve geldboete is dat van de overtreding waarvoor het hoogste tarief geldt.
Onverminderd het eerste lid, wordt er geen administratieve geldboete opgelegd voor iedere overtreding die werd begaan binnen een ononderbroken tijdvak van drie uren vanaf de vaststelling van een eerdere overtreding op de bepalingen van deze ordonnantie en de uitvoeringsbesluiten ervan of van de wetgeving van het Vlaams Gewest of het Waals Gewest met betrekking tot de kilometerheffing, in zoverre de betrokken overtredingen werden begaan met hetzelfde voertuig en in zoverre een administratieve geldboete werd opgelegd voor de eerst begane overtreding.
§ 2. De berekening van een administratieve geldboete zoals bepaald in § 1 gebeurt op basis van de volgende tabel :
Categorie van de overtreding/
Catégorie de l'infraction
Soort overtreding Type d'infraction Boetebedrag in euro uitgedrukt/
Montant de l'amende exprimé en euros
A - manipulatie van de elektronische registratievoorziening ;
- vervalsing van de boorddocumenten die nodig zijn om het maximaal toegestane totaalgewicht en de EURO-emissieklasse van het voertuig te bepalen ;
- manipulation du dispositif d'enregistrement électronique ;
- falsification des documents probants, nécessaires à la détermination du poids total en charge autorisé et de la classe d'émission EURO du véhicule concerné ;
1.000
B - er is geen elektronische registratievoorziening voor België aan boord van het voertuig ;
- er is geen dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor het betrokken voertuig ;
- un dispositif d'enregistrement électronique pour la Belgique n'est pas présent à bord du véhicule ;
- un contrat de prestation de services n'est pas conclu pour le véhicule concerné ;
800
C - de elektronische registratievoorziening is niet geactiveerd ;
- de elektronische registratievoorziening aan boord van het voertuig is diegene van een ander voertuig ;
- gebruik van het belastbaar wegennet terwijl de dienstverleningsovereenkomst geschorst is ;
- gebruik van het belastbaar wegennet met een elektronische registratievoorziening nadat hij het signaal ontvangt dat het ter beschikking gestelde gegarandeerde betaalmiddel ontoereikend is geworden ;
- gebruik van het belastbaar wegennet terwijl de elektronische registratievoorziening een probleem signaleert, of elk signaal door de elektronische registratievoorziening ontbreekt, zonder dat de houder van het voertuig zich onmiddellijk in verbinding stelt met de dienstverlener ;
- gebruik van het belastbaar wegennet terwijl de elektronische registratievoorziening een probleem signaleert, of elk signaal door de elektronische registratievoorziening ontbreekt, nadat de houder van het voertuig zich onmiddellijk in verbinding stelt met de dienstverlener, maar zonder dat hij de gegeven instructies naleeft ;
- le dispositif d'enregistrement électronique n'est pas activé ;
- le dispositif d'enregistrement électronique qui équipe le véhicule est celui d'un autre véhicule ;
- utilisation du réseau routier taxable pendant la suspension du contrat de prestation de services conclu ;
- utilisation du réseau routier taxable avec dispositif d'enregistrement électronique après qu'il ait reçu le signal que le moyen de paiement mis à sa disposition est devenu insuffisant ;
- utilisation du réseau routier taxable alors que le dispositif d'enregistrement électronique signale un problème ou que le signal envoyé par le dispositif d'enregistrement électronique est manquant, sans que le détenteur du véhicule ne se mette directement en contact avec le prestataire de services ;
- utilisation du réseau routier taxable alors que le dispositif d'enregistrement électronique signale un problème ou que le signal envoyé par le dispositif d'enregistrement électronique est manquant, après que le détenteur du véhicule se soit mis directement en contact avec le prestataire de services, mais sans qu'il ait suivi les instructions données ;
500
D - elke andere inbreuk op de regelgeving inzake kilometerheffing en zijn uitvoeringsbesluiten die hierboven niet expliciet vermeld is. - toute autre infraction à la législation relative au prélèvement kilométrique et à ses arrêtés d'exécution qui n'est pas explicitement mentionnée ci-dessus. 100

§ 3. Het bevoegde personeelslid kan de administratieve geldboete, vermeld in categorie C, verminderen tot 250 euro als het een boete betreft voor een eerste begane overtreding van die categorie in het betreffende kalenderjaar.
§ 4. Het bevoegde personeelslid kan de administratieve geldboetes voor hetzelfde type van overtreding begaan binnen een beperkte tijdspanne verminderen als de belastingplichtige te goeder trouw handelde.
§ 5. Voor de toepassing van dit artikel, wordt onder het bevoegde personeelslid verstaan : de statutaire of contractuele ambtenaar daartoe aangeduid door de Regering. ».
Art. 3. In artikel 39 van dezelfde ordonnantie, gewijzigd bij de ordonnantie van 23 juni 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° de woorden « en het bedrag vermeld in artikel 29 » worden opgeheven ;
2° de woorden « worden met ingang van 1 juli 2017 op 1 juli van elk jaar geïndexeerd » worden vervangen door de woorden « wordt met ingang van 1 juli 2017 op 1 juli van elk jaar geïndexeerd » ;
3° het 3° wordt opgeheven.
Art. 4. Deze ordonnantie treedt in werking op 1 januari 2018.
Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 15 december 2017.
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking,
G. VANHENGEL
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,
D. GOSUIN
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken,
P. SMET
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie,
C. FREMAULT
_______
Nota
Gewone zitting 2017-2018
Documenten van het Parlement :
A-600/1 Ontwerp van ordonnantie.
A-600/2 Verslag.
Integraal verslag :
Bespreking : vergadering van donderdag 14 december 2017.
Aanneming : vergadering van vrijdag 15 december 2017.


begin

Publicatie : 2018-01-12