J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2016/07/20/2016031602/justel

Titel
20 JULI 2016. - Ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de organisatie van de elektronische stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 15-09-2016 nummer :   2016031602 bladzijde : 62450   BEELD
Dossiernummer : 2016-07-20/34
Inwerkingtreding : 25-09-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-32

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

  Art. 2. In artikel 2 van de ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de organisatie van de elektronische stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen, worden de volgende woorden geschrapt : " in de gemeenten waar gestemd wordt met gebruik van een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk. ".

  Art. 3. In artikel 3 van dezelfde ordonnantie wordt § 1 opgeheven.

  Art. 4. In artikel 3 van dezelfde ordonnantie, wordt § 2 § 1 en wordt de eerste zin van deze paragraaf vervangen door de volgende zin : " De Regering stelt de te gebruiken software ter beschikking van de stembureaus en hoofdbureaus. ".
  In dezelfde paragraaf, wordt, in de Nederlandstalige versie, het woord " totalisatie " vervangen door het word " totalisering ".

  Art. 5. In artikel 3 van dezelfde ordonnantie, wordt § 3 hernummerd als § 2, waarvan de inhoud als volgt wordt vervangen :
  " § 2. - Zodra ze zijn goedgekeurd, maakt de Regering de broncodes van de in § 1 bedoelde softwareprogramma's bekend zonder dat de versleuteling of het wachtwoord worden vrijgegeven. ".

  Art. 6. In de laatste zin van § 1 van artikel 7 van dezelfde ordonnantie, worden de woorden " in artikel 3, § 2 " vervangen door de woorden " in artikel 3, § 1 ".

  Art. 7. In artikel 8 van dezelfde ordonnantie, wordt het punt 2° als volgt vervangen : " 2° een computer met een scanner ter visualisatie van de barcode; ".

  Art. 8. In artikel 8 van dezelfde ordonnantie, tweede lid, wordt de zin " Elk stemhokje van het stembureau is uitgerust met een stemcomputer. " vervangen door de zin " Behoudens het in het derde lid bedoelde stemhokje, is elk stemhokje van het stembureau uitgerust met een stemcomputer. ".

  Art. 9. In artikel 8 van dezelfde ordonnantie, wordt de zin " In elk stembureau is minimum één stemhokje uitgerust met een stemcomputer eveneens uitgerust met een scanner ter visualisatie van de barcodes " vervangen door de zin " In elk stembureau is één van de stemhokjes uitgerust met de computer met de scanner ter visualisatie van de barcode. ".

  Art. 10. In artikel 8 van dezelfde ordonnantie, wordt, tussen het derde en vierde lid, een nieuw lid ingevoegd, luidend :
  " Geen enkel toestel is aangesloten op een data- netwerk. ".

  Art. 11. In het laatste lid van artikel 8 van de Franse versie van dezelfde ordonnantie, worden de woorden " de vote " in- gevoegd tussen de woorden " par isoloir " en de woorden " sans dépasser ".

  Art. 12. In § 1 van artikel 9 van dezelfde ordonnantie, worden de woorden " of gehuurd " ingevoegd tussen het woord " aangekocht " en het woord " worden ".

  Art. 13. In § 2 van artikel 9 van dezelfde ordonnantie, wordt de eerste zin gewijzigd als volgt " In geval van aankoop, zorgen de gemeenteoverheden voor het onderhoud en de bewaring van de apparatuur. ".

  Art. 14. In artikel 9 van dezelfde ordonnantie, wordt een § 6 toe- gevoegd, luidend als volgt :
  " § 6. - In geval van huur, bepaalt de Regering de modaliteiten voor de betaling, alsook de levering, de opslag, het testen, de garantie en de teruggave van het materiaal. ".

  Art. 15. In artikel 9 van dezelfde ordonnantie, wordt een § 7 toe- gevoegd, luidend als volgt :
  " § 7. - De Regering verzekert de gelijke behandeling tussen de gemeenten wat de lasten betreft die voortvloeien uit de aankoop of de huur van het materiaal. ".

  Art. 16. In § 1 van artikel 10 van dezelfde ordonnantie, worden de woorden " , ten vroegste zes maanden en uiterlijk twee maanden voor de verkiezingen, " ingevoegd tussen de woorden " Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement wijst " en de woorden " een college van deskundigen aan dat bestaat uit ten minste vier effectieve en vier plaatsvervangende deskundigen. ".

  Art. 17. In § 1 van artikel 10 van dezelfde ordonnantie wordt een voorlaatste lid ingevoegd, luidend als volgt :
  " De deskundigen benoemd door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement met toepassing van artikel 24, § 2, van de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk worden van rechtswege aangewezen als lid van het college van deskundigen. ".

  Art. 18. § 2 van artikel 10 van dezelfde ordonnantie wordt als volgt vervangen :
  " § 2. - Tijdens de verkiezingen, zien de deskundigen toe op het gebruik, de goede werking en de integriteit van de softwaresystemen en de elektronische processen betreffende het verzamelen van de gegevens, het voorbereiden van de elektronische dragers, de totalisering, de berekening en de verspreiding van resultaten alsook op de procedures voor de aanmaak, de verspreiding en het gebruik van de apparatuur, de software en de gegevensdragers. De deskundigen ontvangen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de toelatingen, alsook alle gegevens, inlichtingen en informatie die nodig zijn om die opdracht uit te voeren.
  De leden van de kiesbureaus, de in artikel 4, § 3, tweede lid, van de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk bedoelde adviesorganen en de privébedrijven alsook hun leden die door de bevoegde overheden betrokken zijn bij het verloop van het kiesproces, leveren eveneens aan de deskundigen de apparatuur alsook alle gegevens, inlichtingen en informatie die nodig zijn om de in het eerste lid bedoelde controle uit te voeren.
  De deskundigen kunnen, inzonderheid tijdens de verkiezing, in de stembureaus, stemmen uitbrengen die gescand noch geteld worden, de betrouwbaarheid controleren van de software en de stemsystemen, alsook de correcte overschrijving van de uitgebrachte stemmen op de stembiljet- ten, de correcte overschrijving, door het lezen van de bar- code op elk stembiljet, van de uitgebrachte stemmen op de gegevensdrager van het stembureau, de correcte registratie van de gegevensdrager van het stembureau op de gegevensdrager bedoeld voor de totalisering van de stemmen en de totalisering van de uitgebrachte stemmen. Ze kunnen eveneens de betrouwbaarheid nagaan van de software voor het digitaal doorsturen van de verkiezingsuitslagen.
  Het college van deskundigen kan overgaan tot een audit van de uitslagen om de betrouwbaarheid en integriteit van het elektronische stemsysteem met afdruk van een papieren stembiljet te verzekeren.
  Ze verrichten de controle vanaf hun benoeming tot de indiening van het verslag vermeld in § 3. ".

  Art. 19. In dezelfde ordonnantie wordt een artikel 10/1 ingevoegd, luidend als volgt :
  " Art. 10/1. - De Regering verstrekt eenvormige, up-to-date, verplichte en bezoldigde opleidingen ten behoeve van de begeleiders van de stemverrichtingen in de bureaus. Tevens worden plaatsvervangers aangewezen die verplicht zijn deel te nemen aan de opleidingen. ".

  Art. 20. In het laatste lid van artikel 11 van dezelfde ordonnantie, worden de woorden " mogen worden gescand maar worden niet in de stembus gedeponeerd. " vervangen door de woorden " worden alleen gecontroleerd door de computer met de scanner ter visualisatie van de barcode en worden niet gescand noch gedeponeerd in de elektronische stembus. ".

  Art. 21. Aan het slot van § 1 van artikel 14 van dezelfde ordonnantie, wordt een lid toegevoegd, luidend als volgt :
  " Bij volmacht in hetzelfde bureau, herbegint de kiezer de verrichting meteen nadat hij zijn eigen stembiljet in de stembus heeft gestopt. ".

  Art. 22. In § 1 van artikel 15 van dezelfde ordonnantie, wordt het woord " leesbare " ingevoegd tussen de woorden " af waarop de uitgebrachte stem in " en de woorden " tekstuele vorm ".

  Art. 23. § 2 van artikel 15 van dezelfde ordonnantie wordt als volgt vervangen :
  " § 2. - Vóór het stembiljet gescand wordt door de stembus, annuleert de voorzitter het stembiljet :
  1° als de kiezer het stembiljet door onoplettendheid heeft beschadigd;
  2° op verzoek van de kiezer;
  3° wanneer de kiezer zijn stembiljet toont met de bedoeling zijn uitgebrachte stem bekend te maken.
  De voorzitter annuleert eveneens het stembiljet :
  1° als de barcode niet gelezen kan worden door de elektronische stembus;
  2° als de visualisatie vermeld in artikel 16 onmogelijk is; ".

  Art. 24. In § 4 van artikel 15 van dezelfde ordonnantie, worden de woorden " krachtens § 2, 1°, 4° of 5° " vervangen door
  de woorden " krachtens § 2, eerste lid, 1°, 2° of 3° ".

  Art. 25. In het tweede lid van artikel 16 van dezelfde ordonnantie, worden de woorden " artikel 15, § 2, 4° " vervangen door de woorden " artikel 15, § 2, eerste lid, 2° ".

  Art. 26. In artikel 17 van dezelfde ordonnantie, worden de woorden " Het scannen van het afgedrukte stembiljet door de elektronische stembus genereert " vervangen door de woorden " De elektronisch stembus scant het afgedrukte stembiljet en registreert ".

  Art. 27. In artikel 21, § 1, van dezelfde ordonnantie, wordt het laatste lid opgeheven.

  Art. 28. § 2 van artikel 21 van dezelfde ordonnantie, wordt als volgt vervangen :
  " § 2. - De voorzitter van het stembureau bezorgt onverwijld, tegen ontvangstbewijs, de volgende stukken aan de voorzitter van het hoofdbureau :
  1° de in het eerste en tweede lid van § 1 bedoelde enveloppen en tas, het in artikel 19 bedoelde proces-verbaal en de in artikel 20 bedoelde gegevensdragers;
  2° de aanstellingsbrieven van de getuigen vermeld in artikel 25 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek;
  3° de verzegelde enveloppe met de twee exemplaren van de aanstiplijsten. ".

  Art. 29. In het eerste lid van artikel 22 van dezelfde ordonnantie, wordt, in de Nederlandstalige versie, het woord " totalisatiesysteem " vervangen door het woord " totaliseringssysteem ".
  In hetzelfde artikel, worden het woord " registratie " en het woord " registratieverrichting " respectievelijk vervangen door het woord " oplading " en het woord " opladings- verrichting ".

  Art. 30. In dezelfde ordonnantie, wordt een artikel 22/1 ingevoegd, luidend als volgt :
  " Art. 22/1. - De voorzitter van het hoofdbureau kan eveneens beslissen om steekproefsgewijs over te gaan tot een manuele hertelling van de stemcijfers. Deze hertelling gebeurt hoe dan ook voor één kiesbureau per gemeente. Als stemmen ongeldig worden verklaard wegens schending van het geheim van de stemming, worden ze afgetrokken van het resultaat van het overeenkomstige stembureau. ".

  Art. 31. In artikel 24 van dezelfde ordonnantie, wordt een laatste lid toegevoegd, luidend als volgt :
  " Uiterlijk de dag na de verkiezingen, overhandigt elke voorzitter van een hoofdbureau de in artikel 20 bedoelde gegevensdragers onder verzegelde omslag ter attentie van het college van deskundigen in de bureaus van het Parlement. Het college van deskundigen bezorgt ze terug aan de organiserende overheid, zodra de verkiezingen zijn goed- gekeurd. ".

  Art. 32. In dezelfde ordonnantie, worden hoofdstuk 5 " Overgangsbepaling " en artikel 29 opgeheven.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 20 juli 2016.
Rudi VERVOORT,
Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid
Guy VANHENGEL,
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking
Didier GOSUIN,
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp
Pascal SMET,
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken
Céline FREMAULT,
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2015-2016 - A-340/1 - Ontwerp van ordonnantie A-340/2 - Verslag A-340/3 - Amendementen na verslag - Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 24 juni 2016.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie