J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2013/05/30/2013031473/justel

Titel
30 MEI 2013. - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 19-06-2013 nummer :   2013031473 bladzijde : 39465       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-05-30/12
Inwerkingtreding : 29-06-2013

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1995031175       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

  Art. 2. In artikel 20bis, van de ordonnantie van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur, ingevoegd door de ordonnantie van 18 maart 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1. in het eerste lid, worden de woorden " bij aangetekende zending " geschrapt;
  2. het tweede lid wordt opgeheven.
  
  Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Brussel, 30 mei 2013.
  R. VERVOORT,
  Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking
  G. VANHENGEL,
  Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met FinanciŽn, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen
  Mevr. E. HUYTEBROECK,
  Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting
  Mevr. B. GROUWELS,
  Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer
  Mevr. C. FREMAULT,
  Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2012/2013 A-358/1 Ontwerp van ordonnantie. A-358/2 Verslag. Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 17 mei 2013.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie