J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2013/05/30/2013031472/justel

Titel
30 MEI 2013. - Ordonnantie tot wijziging van de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en de gemeenten.

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 19-06-2013 nummer :   2013031472 bladzijde : 39464       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-05-30/11
Inwerkingtreding : 29-06-2013

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1997000893       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

  Art. 2. In artikel 9, paragraaf 1, eerste lid van de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en de gemeenten worden de woorden " Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten, opgericht bij de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur " vervangen door de woorden " Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten, opgericht bij de ordonnantie van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur ".
  
  Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Brussel, 30 mei 2013.
  De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
  R. VERVOORT
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met FinanciŽn, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen,
  G. VANHENGEL
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting
  Mevr. E. HUYTEBROECK
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer,
  Mevr. B. GROUWELS
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek,
  Mevr. C. FREMAULT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2012/2013 A-359/1 Ontwerp van ordonnantie A-359/2 Verslag (verwijzing) Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 17 mei 2013

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie