J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 12 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgilex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2012/07/12/2012031558/justel

Titel
12 JULI 2012. - Ordonnantie houdende de organisatie van de elektronische stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 16-07-2012 en tekstbijwerking tot 29-01-2018)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 16-07-2012 nummer :   2012031558 bladzijde : 38923   BEELD
Dossiernummer : 2012-07-12/03
Inwerkingtreding : 26-07-2012

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepalingen
Art. 1-3
HOOFDSTUK 2. - Vr de verkiezingsdag
Art. 4-10, 10/1
HOOFDSTUK 3. - Op de dag van de verkiezingen
Afdeling 1. - Vr en tijdens de stemming
Art. 11-17, 17/1, 18
Afdeling 2. - Na de stemming
Art. 19-22, 22/1, 23-24
HOOFDSTUK 4. - Algemene bepalingen
Art. 25-28
HOOFDSTUK 5.
Art. 29

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepalingen

  Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

  Art. 2.Deze ordonnantie is van toepassing op de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen [1 ...]1.
  ----------
  (1)<ORD 2016-07-20/34, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 25-09-2016>

  Art. 3. 1. [1 ...]1
  [2 1.]2 [2 De Regering stelt de te gebruiken software ter beschikking van de stembureaus en hoofdbureaus.]2
  De Regering stelt vast dat de elektronische systemen en processen voor het verwerken van de stemmen en de [2 totalisering]2 ervan de integriteit van de gegevens en het geheim van de stemming waarborgen. Ze baseert zich daarvoor op het advies van n van de organen erkend door de Koning krachtens[4 artikel 4, 3, van de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk ]4.
  [3 2.]3 [3 Zodra ze zijn goedgekeurd, maakt de Regering de broncodes van de in 1 bedoelde softwareprogramma's bekend zonder dat de versleuteling of het wachtwoord worden vrijgegeven.]3
  ----------
  (1)<ORD 2016-07-20/34, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 25-09-2016>
  (2)<ORD 2016-07-20/34, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 25-09-2016>
  (3)<ORD 2016-07-20/34, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 25-09-2016>
  (4)<ORD 2017-12-15/21, art. 30, 003; Inwerkingtreding : 08-02-2018>

  HOOFDSTUK 2. - Vr de verkiezingsdag

  Art. 4. In afwijking van artikel 8 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, worden de kiezers door het college van burgemeester en schepenen ingedeeld in stemafdelingen van ten minste 150 en ten hoogste 900 kiezers. De Regering kan van deze maximumgrens van 900 kiezers afwijken, zonder dat het aantal kiezers echter 2 000 mag overschrijden.

  Art. 5.In afwijking van artikel 13 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek bestaan de stembureaus uit de voorzitter en de secretaris, uit een adjunct-secretaris die ervaring doet blijken in informatica, alsook uit vijf bijzitters en vijf plaatsvervangende bijzitters. De Regering kan het aantal bijzitters en plaatsvervangende bijzitters vermeerderen, zonder dat het aantal hoger mag zijn dan zeven.
  [1Tevens wordt er een reserve van voorzitter-plaatsvervangers gevormd overeenkomstig minstens n vijfde van het aantal stemlokalen.
   In elk stembureau moet minstens n persoon aanwezig zijn die de opleiding vermeld in artikel 10/1 gevolgd heeft. Indien in een stembureau geen persoon aanwezig is die deze opleiding gevolgd heeft kan een persoon van dit stembureau gewisseld worden met een lid van een ander stembureau met dezelfde functie die deze opleiding wel gevolgd heeft. Hiervan wordt melding gemaakt in de processen-verbaal van beide betrokken stembureaus. ]1
  ----------
  (1)<ORD 2017-12-15/21, art. 31, 003; Inwerkingtreding : 08-02-2018>

  Art. 6. De gemeenteoverheden voorzien de hoofdbureaus van de nodige apparatuur voor het inbrengen van de gegevens van de kandidaten en het verwerken van de resultaten. De Regering stelt de software daarvoor ter beschikking.

  Art. 7. 1. Onder voorbehoud van de toepassing van de artikelen 29 en 30 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, zodra de kandidatenlijsten definitief zijn afgesloten of, in geval van beroep, zodra de hoofdbureaus hebben kennisgenomen van de beslissing van het Hof van beroep, sturen de voorzitters van het hoofdbureau die lijsten en het nummer dat eraan toegekend is, naar de Regering.
  De gegevens, vermeld in het eerste lid, worden op beveiligde elektronische wijze verstuurd met de verkiezingssoftware, vermeld [1 in artikel 3, 1]1.
   2. De Regering legt de documenten waarop de volgnummers en de letterwoorden of logo's of namen van de voorgedragen lijsten voorkomen, en de documenten waarop de namen van de kandidaten voorkomen, zoals ze op het beeldscherm van de stemcomputers zullen verschijnen, ter goedkeuring voor aan de voorzitters van de hoofdbureaus. Elke voorzitter brengt, indien nodig, de verbeteringen aan op de documenten, valideert de documenten door ze te ondertekenen en stuurt de gevalideerde documenten terug naar de Regering.
  De Regering zorgt ervoor dat de gegevensdragers die bestemd zijn voor de hoofdbureaus en voor de stembureaus worden opgemaakt.
   3. De Regering zorgt ervoor dat, uiterlijk de derde dag vr de dag van de verkiezingen, de gegevensdragers met de software en met de kandidatenlijsten in een verzegelde tas, specifiek voor elk stembureau, tegen ontvangstbewijs overhandigd worden aan de voorzitters van de hoofdbureaus.
  Per stembureau worden de nodige veiligheidselementen voor het gebruik van de gegevensdragers in een aparte verzegelde enveloppe geplaatst in de bovenvermelde tas.
  Ten laatste de dag vr de dag van de verkiezingen overhandigt de voorzitter van het hoofdbureau aan elke voorzitter van het stembureau, tegen ontvangstbewijs, de bovenvermelde tas die voor hem bestemd is.
  ----------
  (1)<ORD 2016-07-20/34, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 25-09-2016>

  Art. 8.Het elektronische stemsysteem omvat per stembureau :
  1 een of meer stemcomputers met aanraakscherm en gentegreerde printer;
  2 [1 [6 op zijn minst ]6 een computer met een scanner ter visualisatie van de barcode;]1
  3 een computer voor de voorzitter met een eenheid om de chipkaarten te initialiseren [6 ...]6;
  4 n elektronische stembus met een scanner;
  5 chipkaarten;
  [6 In elk stembureau wordt op zijn minst n stemhokje uitgerust met een computer met scanner ter visualisatie van de barcode. De overige stemhokjes van het stembureau worden uitgerust met een stemcomputer. ]6
  [4 Geen enkel toestel is aangesloten op een data- netwerk.]4
  Elk stembureau heeft een wachtzone die zich minstens op n meter van de stembus bevindt.
  De Regering bepaalt de regels volgens dewelke de lijsten en de kandidaten op het beeldscherm van de stemcomputer worden getoond.
  In afwijking van artikel 33, derde lid, van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek is er ten minste n stemhokje per 200 kiezers. De Regering kan het aantal kiezers per stemhokje vermeerderen zonder de grens van 300 kiezers te overschrijden.
  ----------
  (1)<ORD 2016-07-20/34, art. 7, 002; Inwerkingtreding : 25-09-2016>
  (2)<ORD 2016-07-20/34, art. 8, 002; Inwerkingtreding : 25-09-2016>
  (3)<ORD 2016-07-20/34, art. 9, 002; Inwerkingtreding : 25-09-2016>
  (4)<ORD 2016-07-20/34, art. 10, 002; Inwerkingtreding : 25-09-2016>
  (5) niet in nederlandse versie
  (6)<ORD 2017-12-15/21, art. 32, 003; Inwerkingtreding : 08-02-2018>

  Art. 9. 1. De stemapparatuur kan aangekocht [1 of gehuurd]1 worden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of door de gemeente.
  De stemapparatuur, aangekocht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, blijft haar eigendom en wordt kosteloos ter beschikking gesteld aan de gemeenten.
   2. [2 In geval van aankoop, zorgen de gemeenteoverheden voor het onderhoud en de bewaring van de apparatuur.]2 Ze beheren die goederen als een goede huisvader. Ze laten alle apparatuur die buiten gebruik is, zo spoedig mogelijk herstellen of vervangen.
  De kosten daarvan zijn ten laste van de gemeente. De gemeente sluit daarvoor een onderhoudscontract.
  De kosten voor technische bijstand op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen zijn ten laste van het Gewest.
   3. De verkiezingssoftware, de veiligheidselementen en de gegevensdragers worden kosteloos aan de gemeenten verstrekt door het Gewest.
   4. De gemeenten mogen de stemapparatuur die eigendom is van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kosteloos gebruiken voor verkiezingen georganiseerd door de federale overheid.
   5. De gemeenten mogen de stemapparatuur voor andere doeleinden gebruiken voor het beheer van de gemeente, op voorwaarde dat deze apparatuur ten minste [5 dertig ]5 dagen vr de datum van de verkiezing weer ter beschikking en gebruiksklaar is voor die verkiezing.
  [3 6. In geval van huur, bepaalt de Regering de modaliteiten voor de betaling, alsook de levering, de opslag, het testen, de garantie en de teruggave van het materiaal.]3
  [4 7. De Regering verzekert de gelijke behandeling tussen de gemeenten wat de lasten betreft die voortvloeien uit de aankoop of de huur van het materiaal.]4
  ----------
  (1)<ORD 2016-07-20/34, art. 12, 002; Inwerkingtreding : 25-09-2016>
  (2)<ORD 2016-07-20/34, art. 13, 002; Inwerkingtreding : 25-09-2016>
  (3)<ORD 2016-07-20/34, art. 14, 002; Inwerkingtreding : 25-09-2016>
  (4)<ORD 2016-07-20/34, art. 15, 002; Inwerkingtreding : 25-09-2016>
  (5)<ORD 2017-12-15/21, art. 33, 003; Inwerkingtreding : 08-02-2018>

  Art. 10. 1. Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement wijst [1 , ten vroegste zes maanden en uiterlijk twee maanden voor de verkiezingen,]1 een college van deskundigen aan dat bestaat uit ten minste vier effectieve en vier plaatsvervangende deskundigen. Dit college wijst een voorzitter en een secretaris aan in hun midden.
  [2 De deskundigen benoemd door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement met toepassing van artikel 24, 2, van de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk worden van rechtswege aangewezen als lid van het college van deskundigen.]2
  De plaatsvervangende deskundigen verlenen bijstand aan de effectieve leden bij de uitvoering van de in paragraaf 2 bedoelde opdrachten of vervangen hen in geval van verhindering.
   2. [3 [4 2. Tijdens de verkiezingen, zien de deskundigen toe op het gebruik, de goede werking en de integriteit van de softwaresystemen en de elektronische processen betreffende het verzamelen van de gegevens, het voorbereiden van de elektronische dragers, de totalisering, de berekening en de verspreiding van resultaten alsook op de procedures voor de aanmaak, de verspreiding en het gebruik van de apparatuur, de software en de gegevensdragers. De deskundigen ontvangen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel de toelatingen, alsook alle gegevens, inlichtingen en informatie die nodig zijn om die opdracht uit te voeren.
   De leden van de kiesbureaus, de in artikel 4, 3, tweede lid, van de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk bedoelde adviesorganen en de privbedrijven alsook hun leden die door de bevoegde overheden betrokken zijn bij het verloop van het kiesproces, leveren eveneens aan de deskundigen de apparatuur alsook alle gegevens, inlichtingen en informatie die nodig zijn om de in het eerste lid bedoelde controle uit te voeren.
   Tijdens de dag van de verkiezing kunnen de deskundigen teststemmen uitbrengen in de stembureaus. Deze worden noch gescand, noch meegeteld. Ze kunnen de overeenkomst van de afgedrukte informatie met de voorheen door hen uitgebrachte teststemmen controleren, ze kunnen de overeenstemming controleren tussen het op het scherm getoond resultaat en hetgene dat afgedrukt is op het papieren bewijsstuk met behulp van de scanner ter beschikking gesteld van de kiezers of elke andere scanner.
   Na de dag van de verkiezingen kunnen de deskundigen de overeenstemming tussen de uitgebrachte stemmen in een stembureau en de gegevens op de gegevensdragers van een stembureau controleren. Ze kunnen tevens de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van het geheel van de software die de verkiezingsketen vormt, vanaf de kandidatuurstelling tot de bekendmaking van de resultaten, controleren.
   Het college van deskundigen kan overgaan tot een audit van de uitslagen om de betrouwbaarheid en integriteit van het elektronische stemsysteem met afdruk van een papieren stembiljet te verzekeren.
   Ze verrichten de controle vanaf hun benoeming tot de indiening van het verslag vermeld in paragraaf 3. ]4]3
   3. Uiterlijk tien dagen na de dag van de verkiezingen bezorgen ze een verslag aan de Regering en aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Dit verslag kan aanbevelingen bevatten in verband met de apparatuur en de software die zijn gebruikt en de procedures die zijn toegepast.
   4. De deskundigen zijn tot geheimhouding verplicht. Elke schending van de geheimhoudingsplicht wordt bestraft overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.
  ----------
  (1)<ORD 2016-07-20/34, art. 16, 002; Inwerkingtreding : 25-09-2016>
  (2)<ORD 2016-07-20/34, art. 17, 002; Inwerkingtreding : 25-09-2016>
  (3)<ORD 2016-07-20/34, art. 18, 002; Inwerkingtreding : 25-09-2016>
  (4)<ORD 2017-12-15/21, art. 34, 003; Inwerkingtreding : 08-02-2018>

  Art. 10/1.[1 De Regering verstrekt eenvormige, up-to-date, verplichte en bezoldigde opleidingen ten behoeve van de voorzitters, secretarissen en adjunct-secretarissen in de bureaus.
   De voorzitter-plaatsvervangers aangeduid overeenkomstig artikel 5 zijn verplicht deel te nemen aan de opleidingen. ]1
  ----------
  (1)<ORD 2017-12-15/21, art. 35, 003; Inwerkingtreding : 08-02-2018>

  HOOFDSTUK 3. - Op de dag van de verkiezingen

  Afdeling 1. - Vr en tijdens de stemming

  Art. 11.Zodra het stembureau samengesteld is en uiterlijk om half acht, controleren de leden van het bureau of de stembus leeg is. De voorzitter van het stembureau of de secretaris start de computer van de voorzitter en de stemcomputers op.
  De voorzitter van het stembureau of de secretaris controleert of de stemtellers op nul staan. De voorzitter en eventueel n of meer bijzitters van het stembureau brengen een teststem uit om te controleren of het stemsysteem goed werkt. De afgedrukte stembiljetten met de uitgebrachte teststemmen [1 worden alleen gecontroleerd door de computer met de scanner ter visualisatie van de barcode en worden niet gescand noch gedeponeerd in de elektronische stembus]1.
  ----------
  (1)<ORD 2016-07-20/34, art. 20, 002; Inwerkingtreding : 25-09-2016>

  Art. 12. In aanwezigheid van de leden van het stembureau verzegelt de voorzitter of de secretaris de stembus en de stemcomputers overeenkomstig de onderrichtingen.

  Art. 13. De kiezers worden tot de stemming toegelaten van acht tot zestien uur. De Regering kan beslissen de openingsuren van het stembureau te verlengen zonder evenwel de grens van 18 uur te overschrijden.

  Art. 14. 1. De kiezer ontvangt van de voorzitter van het stembureau of van een door hem aangewezen bijzitter een chipkaart die de voorzitter of de bijzitter vooraf genitieerd heeft en die toelaat eenmaal te stemmen.
  [2 ...]2
   2. Om zijn stem uit te brengen, steekt de kiezer eerst de chipkaart in de stemcomputer.
  Overeenkomstig de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecordineerd op 18 juli 1966, kiest de kiezer vervolgens de begeleidende taal; hij moet deze keuze bevestigen. Deze keuze is, na bevestiging ervan, definitief voor alle stemverrichtingen.
   3. Het volgnummer en de naam of het letterwoord of logo van alle kandidatenlijsten verschijnen op het scherm.
  De kiezer wijst op het aanraakscherm de lijst van zijn keuze aan of het vak " blanco stem ".
  Nadat de kiezer een lijst heeft aangeduid, verschijnen voor die lijst op het beeldscherm het volgnummer, de lijstnaam of het letterwoord of logo alsook de namen en voornamen van de kandidaten zoals gevalideerd overeenkomstig artikel 7, 2.
  De kiezer brengt zijn stem uit door het aanraakscherm aan te raken :
  1 op het stemvak bovenaan de lijst;
  2 op het stemvak met de naam van een kandidaat;
  3 met een combinatie van :
  - meerdere kandidaten van dezelfde lijst;
  - het stemvak bovenaan de lijst en een kandidaat binnen dezelfde lijst;
  - het stemvak bovenaan de lijst en meerdere kandidaten binnen dezelfde lijst.
  [2 De kiezer moet om naar een volgende scherm te gaan zijn keuze op het scherm bevestigen.]2
   4. Nadat de kiezer zijn stem heeft uitgebracht overeenkomstig paragraaf 3, wordt hij verzocht die te bevestigen. Zolang de stem niet is bevestigd, kan de kiezer terugkeren naar het [2 scherm waar de keuze voor de lijst wordt gemaakt ]2.
  ----------
  (1)<ORD 2016-07-20/34, art. 21, 002; Inwerkingtreding : 25-09-2016>
  (2)<ORD 2017-12-15/21, art. 36, 003; Inwerkingtreding : 08-02-2018>

  Art. 15.[1 Wanneer de kiezer zijn stem heeft bevestigd, drukt de stemcomputer een papieren stembiljet af waarop de uitgebrachte stem in getypte tekstuele vorm en in een tweedimensionale barcode is afgedrukt. De kiezer neemt het stembiljet en de chipkaart. De kiezer kan zijn stem op het stembiljet visueel controleren en vouwt daarna het biljet in twee delen met de bedrukte zijde naar binnen om het stemgeheim te bewaren. Noch op de stemcomputer, noch op de chipkaart, worden gegevens over de stem bewaard. Voor zich naar de stembus te begeven heeft de kiezer de mogelijkheid de inhoud van de barcode te visualiseren volgens de procedure vermeld in artikel 16.
   De kiezer verlaat vervolgens het stemhokje en begeeft zich naar de stembus met zijn in twee geplooid stembiljet in de hand, zoals bedoeld in paragraaf 1.
   De kiezer plaatst zich voor de stembus, overhandigt de chipkaart aan de voorzitter van het stembureau of aan de door hem hiervoor aangewezen bijzitter, scant de barcode van het stembiljet en steekt het vervolgens in de stembus.
   Indien een andere persoon zijn stembiljet aan het scannen is aan de elektronische stembus, moet de kiezer wachten in de daartoe bestemde wachtzone zoals voorzien in artikel 8, vijfde lid.
   2. Vr de kiezer zijn stembiljet scant op de stembus, annuleert de voorzitter het stembiljet :
   1 als de barcode niet gelezen kan worden door de elektronische stembus;
   2 als de visualisatie vermeld in artikel 16 onmogelijk is.
   3. De voorzitter annuleert tevens het stembiljet :
   1 als de kiezer het stembiljet door onoplettendheid heeft beschadigd;
   2 op verzoek van de kiezer;
   3 wanneer de kiezer zijn stembiljet toont met de bedoeling zijn uitgebrachte stem bekend te maken.
   4. In de gevallen voorzien in paragrafen 2 en 3 maakt de voorzitter het stembiljet onmiddellijk onbruikbaar en krijgt de kiezer een andere chipkaart waarmee hij opnieuw zijn stem kan uitbrengen overeenkomstig artikel 14.
   5. In de gevallen voorzien in paragraaf 2 hebben de kiezers die een andere chipkaart gekregen hebben, het recht om opnieuw te stemmen. Indien het stembiljet bij een tweede poging opnieuw wordt geannuleerd krachtens paragraaf 3, wordt de stem ongeldig verklaard. ]1
  ----------
  (1)<ORD 2017-12-15/21, art. 37, 003; Inwerkingtreding : 08-02-2018>

  Art. 16.Nadat de kiezer [2 zijn stem heeft uitgebracht]2 en het stembiljet is afgedrukt door de stemcomputer, heeft hij de mogelijkheid op de stemcomputer met de scanner zijn uitgebrachte stem te visualiseren door de barcode te scannen zoals voorzien in [2artikel 8, tweede lid ]2.
  Indien de kiezer vaststelt dat de gescande barcode niet overeenstemt met de stem die hij wou uitbrengen, kan hij aan de voorzitter van het stembureau vragen zijn stembiljet te annuleren overeenkomstig [1 [2 artikel 15, 3, 2]2]1. De kiezer krijgt vervolgens een nieuwe chipkaart waarmee hij opnieuw zijn stem kan uitbrengen.
  ----------
  (1)<ORD 2016-07-20/34, art. 25, 002; Inwerkingtreding : 25-09-2016>
  (2)<ORD 2017-12-15/21, art. 38, 003; Inwerkingtreding : 08-02-2018>

  Art. 17.[1 De elektronisch stembus scant het afgedrukte stembiljet en registreert]1 de stem van de kiezer in elektronische vorm.
  Het afgedrukte stembiljet zelf is louter bestemd voor controledoeleinden.
  ----------
  (1)<ORD 2016-07-20/34, art. 26, 002; Inwerkingtreding : 25-09-2016>

  Art. 17/1. [1 Indien de kiezer bij volmacht in hetzelfde bureau moet stemmen, herbegint hij het gehele stemproces meteen nadat hij zijn eigen stembiljet in de stembus heeft gestopt.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij ORD 2017-12-15/21, art. 39, 003; Inwerkingtreding : 08-02-2018>
  

  Art. 18. De kiezer die moeilijkheden ondervindt bij het uitbrengen van zijn stem, kan zich laten bijstaan door de voorzitter of door een door de voorzitter aangewezen lid van het stembureau.
  Als de voorzitter of een lid van het stembureau de werkelijkheid van die moeilijkheden betwist, doet het stembureau daarover uitspraak en wordt zijn gemotiveerde beslissing opgenomen in het proces-verbaal.

  Afdeling 2. - Na de stemming

  Art. 19.[1 De voorzitter van het stembureau maakt na afloop van de stemming het proces-verbaal op, schakelt de stemcomputers uit en sluit de toepassing af.]1
  Het proces-verbaal bevat het aantal door het stemsysteem geregistreerde stembiljetten. Daarnaast worden in voorkomend geval ook de moeilijkheden en incidenten vermeld die zich tijdens de stemverrichtingen hebben voorgedaan.
  ----------
  (1)<ORD 2017-12-15/21, art. 40, 003; Inwerkingtreding : 08-02-2018>

  Art. 20. De stemgegevens van het stembureau zijn altijd op twee originele, met de computer verbonden gegevensdragers, opgeslagen in een versleutelde en onvervalsbare vorm. De gegevens worden op geen enkel ander medium opgeslagen dan op die twee gegevensdragers.
  De twee gegevensdragers worden samen in een enveloppe gestoken met als opschrift de datum van de verkiezing en de identificatie van het stembureau en het hoofdbureau. Die enveloppe wordt verzegeld en op de achterkant ondertekend door de voorzitter en de leden van het stembureau. Als de getuigen erom vragen, mogen zij ook hun handtekening plaatsen.
  De stemgegevens van een individueel stembureau mogen niet bekend gemaakt worden.

  Art. 21. 1. De verzegelde stembussen worden onmiddellijk na de stemming geopend. De stembiljetten worden in de daarvoor bestemde tas gestoken.
  De overeenkomstig artikel 15, 2, geannuleerde stembiljetten, degene die krachtens artikel 15, 4 ongeldig zijn verklaard en de stembiljetten met de stemmen, bij wijze an test uitgebracht door de voorzitter of de leden van het stembureau vr de opening van het stembureau voor de kiezers, worden in aparte verzegelde enveloppen gestoken.
  [1 ...]1
   2. [2 De voorzitter van het stembureau bezorgt onverwijld, tegen ontvangstbewijs, de volgende stukken aan de voorzitter van het hoofdbureau :
   1 de in het eerste en tweede lid van 1 bedoelde enveloppen en tas, het in artikel 19 bedoelde proces-verbaal en de in artikel 20 bedoelde gegevensdragers;
   2 de aanstellingsbrieven van de getuigen vermeld in artikel 25 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek;
   3 de verzegelde enveloppe met de twee exemplaren van de aanstiplijsten.]2
  ----------
  (1)<ORD 2016-07-20/34, art. 27, 002; Inwerkingtreding : 25-09-2016>
  (2)<ORD 2016-07-20/34, art. 28, 002; Inwerkingtreding : 25-09-2016>

  Art. 22.Onmiddellijk na de ontvangst van de gegevensdragers, vermeld in artikel 20, laadt de voorzitter van het hoofdbureau de gegevens van n van die dragers op in het [1 totaliseringssysteem]1.
  Als de [1 oplading]1 door middel van de eerste originele gegevensdrager onmogelijk blijkt, herbegint de voorzitter van het hoofdbureau de [1 opladings- verrichting]1 door middel van de tweede gegevensdrager.
  Als die verrichting ook onmogelijk blijkt, eist de voorzitter van het hoofdbureau van de betrokken gemeente een elektronisch stemsysteem zoals voorzien in artikel 8 op en scant het hoofdbureau alle stembiljetten van het stembureau opnieuw in om de gegevens van de defecte gegevensdragers opnieuw samen te stellen.
  Voorafgaand aan het scannen van alle stembiljetten kan de voorzitter van het hoofdbureau de stembiljetten waarvan hij oordeelt dat ze het stemgeheim schenden, verwijderen.
  De voorzitter van het hoofdbureau kan eveneens beslissen om stembiljetten waarvan de tekst van de stem onleesbaar is of waarvan de overeenstemming tussen de tekst en de barcode niet meer te controleren is, te weren. Het hoofdbureau maakt daarvan melding in het proces-verbaal.
  ----------
  (1)<ORD 2016-07-20/34, art. 29, 002; Inwerkingtreding : 25-09-2016>

  Art. 22/1.[1 De voorzitter van het hoofdbureau kan eveneens beslissen om steekproefsgewijs over te gaan tot een manuele hertelling van de stemcijfers [2 van de lijststemmen ]2. Deze hertelling gebeurt hoe dan ook voor n kiesbureau per gemeente. [2 ...]2]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij ORD 2016-07-20/34, art. 30, 002; Inwerkingtreding : 25-09-2016>
  (2)<ORD 2017-12-15/21, art. 41, 003; Inwerkingtreding : 08-02-2018>

  Art. 23. Als de resultaten van alle stembureaus zijn geregistreerd, drukt de voorzitter van het hoofdbureau het proces-verbaal af. De leden van het hoofdbureau en de getuigen ondertekenen dit proces-verbaal.

  Art. 24.De voorzitter van het hoofdbureau bezorgt binnen vierentwintig uur na het opmaken van het proces-verbaal aan de voorzitter van het Rechtscollege tegen ontvangstbewijs de volgende stukken :
  1 het proces-verbaal van het hoofdbureau, vermeld in artikel 23;
  2 de stukken die hem bezorgd zijn overeenkomstig artikel 21;
  3 [2 ...]2
  4 de akten van voordracht en van bewilliging van de kandidaten.
  [1 Uiterlijk de dag na de verkiezingen, overhandigt elke voorzitter van een hoofdbureau de in artikel 20 bedoelde gegevensdragers onder verzegelde omslag ter attentie van het college van deskundigen in de bureaus van het Parlement. Het college van deskundigen bezorgt ze terug aan de organiserende overheid, zodra de verkiezingen zijn [2 goedgekeurd ]2]1
  ----------
  (1)<ORD 2016-07-20/34, art. 31, 002; Inwerkingtreding : 25-09-2016>
  (2)<ORD 2017-12-15/21, art. 42, 003; Inwerkingtreding : 08-02-2018>

  HOOFDSTUK 4. - Algemene bepalingen

  Art. 25.De artikelen 31, 32, [1 ...]1 37, eerste tot derde lid, [1 ...]1 42, eerste en tweede lid, 44 tot en met 53 en [1 ...]1 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek zijn niet van toepassing op de verkiezingen waar het in deze ordonnantie vermelde elektronisch stemsysteem wordt gebruikt.
  ----------
  (1)<ORD 2017-12-15/21, art. 43, 003; Inwerkingtreding : 08-02-2018>

  Art. 26.In elk stemlokaal worden alle kandidatenlijsten opgehangen op een daarvoor bestemd bord. [1 ...]1
  Er wordt een exemplaar van de gecordineerde versie van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek en een exemplaar van deze ordonnantie in het wachtlokaal van het stembureau ter inzage gelegd voor de kiezers; van beide wordt tevens een exemplaar in het gedeelte van het lokaal waar de stemming plaatsheeft, ter inzage gelegd voor de leden van het stembureau.
  ----------
  (1)<ORD 2017-12-15/21, art. 44, 003; Inwerkingtreding : 08-02-2018>

  Art. 27. Vervalsing van de gegevensdragers, van de chipkaarten en de stembiljetten wordt bestraft als valsheid in openbare geschriften.

  Art. 28. Artikel 200 van het Kieswetboek is van toepassing op de bedrieglijke verandering van de stem- en totalisatiesystemen, alsook van de gegevensdragers en de chipkaarten.

  HOOFDSTUK 5.
  <Opgeheven bij ORD 2016-07-20/34, art. 32, 002; Inwerkingtreding : 25-09-2016>

  Art. 29.
  <Opgeheven bij ORD 2016-07-20/34, art. 32, 002; Inwerkingtreding : 25-09-2016>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   
Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 12 juli 2012.
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
Ch. PICQUE
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financin, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen,
G. VANHENGEL
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting,
Mevr. E. HUYTEBROECK
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer,
Mevr. B. GROUWELS
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek,
B. CEREXHE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
BEELD
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 15-12-2017 GEPUBL. OP 29-01-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 5; 8; 9; 10; 10/1; 14; 15; 16; 17/1; 19; 22/1; 24; 25; 26)
 • BEELD
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 20-07-2016 GEPUBL. OP 15-09-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3; 7; 8; 9; 10; 10/1; 11; 14; 15; 16; 17; 21; 22; 22/1; 24; 29)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
      Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2011-2012. A-287/1 Ontwerp van ordonnantie. A-287/2 Verslag. Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 6 juli 2012.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 12 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie