J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgilex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2009/04/30/2009031245/justel

Titel
30 APRIL 2009. - Ordonnantie ertoe strekkend een hoofdstuk V toe te voegen aan titel III van de huisvestingscode betreffende de straffen in geval van woningleegstand, tot wijziging van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen en tot wijziging van het Gerechtelijke Wetboek

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 08-05-2009 nummer :   2009031245 bladzijde : 35890       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2009-04-30/04
Inwerkingtreding : 01-01-2010

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1992031015        2003031392       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1
HOOFDSTUK I. - Wijzigingen in de Brusselse Huisvestingscode
Art. 2
HOOFDSTUK II. - Bepalingen tot wijziging van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen
Art. 3
HOOFDSTUK III. - Bepalingen tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek
Art. 4
HOOFDSTUK IV. - Inwerkingtreding
Art. 5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK I. - Wijzigingen in de Brusselse Huisvestingscode

  Art. 2. In titel III van de Brusselse Huisvestingscode, wordt een hoofdstuk V, met als opschrift " Hoofdstuk V - Straffen voor leegstaande woningen ", toegevoegd, houdende een artikel 23duodecies, luidende :
  " 1. De eigenaar, de vruchtgebruiker, de houder van een recht van opstal of van erfpacht van het gebouw, die een gebouw dat bestemd is voor de huisvesting van een of meer gezinnen of een deel ervan laat leegstaan, zoals bepaald in artikel 18, 2 en 3 van deze Code, begaat een administratieve overtreding.
   2. De Regering richt binnen het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een dienst op belast met de controle van de naleving van dit hoofdstuk. Onverminderd artikel 135 van de nieuwe gemeentewet, zijn de agenten ervan bevoegd om de in 1 omschreven overtredingen op te sporen en een tot bewijs van het tegendeel geldend proces-verbaal van vaststelling van de overtreding op te maken. Ze doen dat uit eigen beweging of na klacht van het College van burgemeester en schepenen of van verenigingen die opkomen voor het recht op huisvesting en die rechtspersoonlijkheid hebben op voorwaarde dat ze erkend zijn door de regering volgens de criteria die ze daartoe heeft vastgesteld. Ze mogen de woningen bezoeken tussen 8 en 20 uur na voorafgaande waarschuwing van de in 1 bedoelde personen, bij aangetekende brief, ten minste n week vr de datum van het bezoek ter plaatse.
  Een afschrift van het proces-verbaal van vaststelling van de overtreding wordt bezorgd aan de leidend ambtenaar van de dienst.
   3. Wanneer een dergelijke overtreding wordt vastgesteld, stuurt de in 2 bedoelde dienst een waarschuwing aan de vermoedelijke overtreder met de aanmaning om binnen drie maanden een einde te maken aan de overtreding. Het bewijs dat er een einde is gemaakt aan de overtreding kan worden geleverd met alle rechtsmiddelen.
  De waarschuwing wordt gegeven bij een ter post aangetekende brief, met ontvangstbewijs. Die brief bevat de volgende vermeldingen :
  a) het ten laste gelegde feit en de overtreden wetsbepaling;
  b) de termijn waarbinnen een einde moet worden gemaakt aan de vastgestelde overtreding;
  c) de opgelopen administratieve straf;
  d) de mededeling dat, ingeval de opgelegde boeten niet worden betaald, de woning openbaar kan worden verkocht;
  e) de gegevens en een korte beschrijving van de rol van het WoonInformatieCentrum;
  f) een bondige uitleg over de regelingen van het openbaarbeheersrecht en het in beheer nemen door een sociaal verhuurkantoor, zoals bepaald door dit wetboek.
   4. De in 1 bedoelde overtreding wordt bestraft met een administratieve geldboete die 500 EUR bedraagt per strekkende meter van de langste gevel vermenigvuldigd met het aantal verdiepingen van de woning, de niet-ingerichte kelderverdieping en zolderverdieping niet meegerekend.
  Ingeval van een gedeeltelijk leegstaand gebouw, wordt de boete zo berekend dat de boete die verschuldigd zou zijn voor het hele gebouw gedeeld wordt door het aantal verdiepingen, zonder rekening te houden met de niet-ingerichte kelderverdiepingen en zolderverdiepingen, en het verkregen resultaat wordt vermenigvuldigd met het aantal verdiepingen met leegstand.
  De regering indexeert de voornoemde bedragen jaarlijks.
  Tenzij de overtreder bewijst dat het gebouw niet continu heeft leeggestaan, wordt het bedrag van de boete vermenigvuldigd met het aantal jaren waarin de overtreding bestond, te rekenen vanaf de datum van het proces-verbaal van eerste vaststelling.
  De administratieve geldboete wordt opgelegd nadat de leidend ambtenaar van de in 2 bedoelde dienst de vermoedelijke overtreder in staat heeft gesteld om zijn verdedigingsmiddelen aan te voeren.
   5. De administratieve geldboete moet worden betaald binnen zestig dagen na de kennisgeving van de beslissing, niettegenstaande elk beroep.
  Het verzoek tot betaling van de administratieve geldboete verjaart vijf jaar na de kennisgeving van de definitieve beslissing. De verjaring wordt gestuit volgens de wijze en voorwaarden bepaald in de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
  Het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt belast met het innen, via dwangbevel, van de administratieve geldboete die bij aangetekende brief met betalingsbevel ter kennis van de overtreder wordt gebracht.
  De betaling van de administratieve geldboete wordt gewaarborgd met een wettelijke hypotheek die ten gunste van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gevestigd op de woning waar de overtreding werd vastgesteld. Die waarborg geldt ook voor de schuldvordering die ontstaat door het voorschieten van de kosten voor de hypothecaire formaliteiten. De inschrijving, hernieuwing, vermindering en volledige of gedeeltelijke doorhaling worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de hypotheekwetgeving.
  Wanneer de overtreder de boete niet uit eigen beweging betaalt, doet het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de woning waar de overtreding is vastgesteld, openbaar verkopen, met voorrang op andere middelen tot gedwongen tenuitvoerlegging.
   6. Beroep kan worden ingesteld, bij wege van verzoekschrift, bij de rechtbank van eerste aanleg tegen de beslissing om een administratieve boete op te leggen. Dat moet gebeuren binnen dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing.
  De bepaling van het eerste lid wordt opgenomen in de beslissing waarbij de administratieve boete wordt opgelegd.
  De rechtbank moet uitspraak doen binnen drie maanden na de indiening van het in het eerste lid bedoelde verzoekschrift.
   7. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg doet uitspraak als in kort geding en kan, op verzoek van de administratieve overheden of van een vereniging die opkomt voor het recht op huisvesting en die rechtspersoonlijkheid heeft op voorwaarde dat ze erkend is door de regering volgens de criteria die ze daartoe heeft vastgesteld, bevelen dat de eigenaar, de vruchtgebruiker, de houder van een recht van opstal of van erfpacht op de woning gepaste maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de woning binnen een redelijke termijn wordt bewoond.
   8. Vijf procent van de opbrengst van de geldboeten wordt gestort in het " Fonds openbaar beheersrecht " dat opgericht werd bij de ordonnantie van 20 juli 2006 houdende wijziging van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen. Vijfentachtig procent van de opbrengst wordt gestort aan de gemeente waar de leegstaande woning zich bevindt voor zover ze uitdrukkelijk de onbewoonde woningen geweerd heeft uit het toepassingsgebied van haar belastingreglement betreffende de verlaten, onbewoonde of onafgewerkte woningen. De gemeente wendt de opbrengst aan voor haar huisvestingsbeleid. ".

  HOOFDSTUK II. - Bepalingen tot wijziging van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen

  Art. 3. In artikel 2, 14, van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen, wordt het eerste lid aangevuld met de woorden :
  " De opbrengst van de boetes ontvangen krachtens hoofdstuk V van titel III van de Huisvestingscode. ".

  HOOFDSTUK III. - Bepalingen tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek

  Art. 4. 1. Artikel 569 van het Gerechtelijk Wetboek wordt met een punt 36 aangevuld, luidend :
  " 36 de beroepen tegen de beslissingen om een administratieve boete op te leggen krachtens artikel 23/12, 6 van de Brusselse Huisvestingscode. ".
   2. Artikel 585 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een punt 13, luidend :
  " 13 over de verzoeken tot staking opgesteld krachtens artikel 23/12, 7 van de Brusselse Huisvestingscode. ".

  HOOFDSTUK IV. - Inwerkingtreding

  Art. 5. Deze ordonnantie treedt in werking op 1 januari 2010.
  Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 30 april 2009.
  De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
  Ch. PICQUE
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financin, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen,
  G. VANHENGEL
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,
  B. CEREXHE
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken,
  P. SMET
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid,
  Mevr. E. HUYTEBROECK
  

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Gewone zitting 2007-2008-2009 : Documenten van het Parlement. - A-497/1 : Voorstel van ordonnantie. A-497/2 : Verslag. - A-497/3 : Amendement na verslag. Integraal verslag. - Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 3 april 2009.

Begin Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie