J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2020/07/16/2020203295/justel

Titel
16 JULI 2020. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 mei 2020 tussen de Duitse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het bereiken van de Europese energie- en klimaatdoelstellingen

Bron :
WAALSE OVERHEIDSDIENST
Publicatie : 14-08-2020 nummer :   2020203295 bladzijde : 60870       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-07-16/20
Inwerkingtreding : 24-08-2020

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Enig artikel. Het samenwerkingsakkoord van 20 mei 2020 tussen de Duitse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het bereiken van de Europese energie- en klimaatdoelstellingen wordt goedgekeurd.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Namen, 16 juli 2020.
De Minister-President,
E. DI RUPO
De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale TechnologieŽn, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra,
W. BORSUS
De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit,
Ph. HENRY
De Vice-Minister-President en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten,
Ch. MORREALE
De Minister van Begroting en FinanciŽn, Luchthavens en Sportinfrastructuren,
J.-L. CRUCKE
De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid,
P.-Y. DERMAGNE
De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid,
V. DE BUE
De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn,
C. TELLIER

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Zitting 2019-2020. Stukken van het Waals Parlement, 169 (2019-2020) Nrs. 1 tot 3. Volledig verslag, openbare vergadering van 15 juli 2020. Bespreking. Stemming.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie