J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 8 uitvoeringbesluiten
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2020/06/19/2020031056/justel

Titel
19 JUNI 2020. - Decreet tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 29-06-2020 nummer :   2020031056 bladzijde : 48450       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-06-19/08
Inwerkingtreding : 30-06-2020

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepalingen
Art. 1-2
HOOFDSTUK 2. - De steunregelingen in het kader van het noodfonds
Afdeling 1. - Steun voor de culturele sector
Art. 3
Afdeling 2. - Steun voor de jeugdsector
Art. 4
Afdeling 3. - Steun voor de sportsector
Art. 5
Afdeling 4. - Steun voor de mediasector
Art. 6
Afdeling 5. - Delegatie aan de Vlaamse Regering
Art. 7
Afdeling 6. - Financiėle ondersteuning van de lokale besturen naar aanleiding van de COVID-19-pandemie
Art. 8-12
HOOFDSTUK 3. -Financiėle versterking van de lokale besturen voor de bestrijding van lokale armoede als gevolg van de COVID-19-pandemie
Art. 13-16
HOOFDSTUK 4. - Inwerkingtreding
Art. 17
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepalingen

  Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

  Art. 2. De vergoedingen die ter uitvoering van dit decreet worden uitgekeerd, worden verleend om aan de rechtstreekse of onrechtstreekse economische of sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden.
  Dit decreet bevat eenmalige uitgaven binnen de grenzen van de begrotingskredieten.
  In dit decreet wordt verstaan onder het noodfonds: een deel van het coronanoodfonds dat als eenmalig provisioneel krediet is ingeschreven bij het Departement Financiėn en Begroting bij de aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020.

  HOOFDSTUK 2. - De steunregelingen in het kader van het noodfonds

  Afdeling 1. - Steun voor de culturele sector

  Art. 3. § 1. De Vlaamse Regering kent steun toe aan de culturele sector naar aanleiding van de COVID-19-pandemie.
  § 2. Voor subsidies uit het noodfonds kunnen in aanmerking komen:
  1° organisaties die in het jaar 2020 structurele werkingssubsidies ontvangen in het beleidsveld Cultuur;
  2° circusorganisaties die in de periode 2016 tot en met 2020 een projectsubsidie hebben ontvangen;
  3° kwetsbare kernspelers die professioneel actief zijn in de culturele sector en nadeel hebben ondervonden van de COVID-19-pandemie.
  De bevoegde instanties die over de gegevens met betrekking tot uitkeringen, lonen, subsidies en fiscaliteit beschikken, delen die gegevens aan de Vlaamse Regering mee met het oog op de controle op de aanvragen en de subsidies. De Vlaamse Regering mag daarbij gebruikmaken van de identificatiegegevens van die personen, waaronder het rijksregisternummer.
  Voor organisaties als vermeld in punt 1° en 2° is steun aan kwetsbare kernspelers een voorwaarde om een beroep op subsidies uit het noodfonds te kunnen doen.
  § 3. De volgende organisaties ontvangen in het jaar 2020 bijkomende subsidies voor de ondersteuning van hun doelgroep naar aanleiding van de COVID-19-pandemie:
  1° vzw Vlaams Audiovisueel Fonds, opgericht bij het decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse Regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel Vlaams Audiovisueel Fonds: 5.000.000 euro voor het VAF/Filmfonds;
  2° het Vlaams Fonds voor de Letteren, opgericht bij het decreet van 30 maart 1999 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren: 1.300.000 euro;
  3° vzw Cultuurloket als vermeld in artikel 3 van het decreet van 12 mei 2017 houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd: 500.000 euro.

  Afdeling 2. - Steun voor de jeugdsector

  Art. 4. De Vlaamse Regering kent steun toe aan de jeugdsector naar aanleiding van de COVID-19-pandemie.
  De Vlaamse Regering kent steun uit het noodfonds toe aan hostels als vermeld in het decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiėring van hostels, jeugdverblijf- centra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme, aan jeugdverblijfcentra die erkend zijn op basis van het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van Toerisme voor Allen, en aan de organisaties die gesubsidieerd zijn op basis van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrech- tenbeleid. De steun kan worden toegekend aan organisaties die een structurele werkingssubsidie op basis van die decreten ontvangen.

  Afdeling 3. - Steun voor de sportsector

  Art. 5. De Vlaamse Regering kent steun toe aan de sportsector naar aanleiding van de COVID-19-pandemie. Die steun heeft tot doel de schade ten gevolge van de COVID-19-pandemie gedeeltelijk te compenseren of ondersteuning te bieden bij de heropstart na de COVID-19-pandemie.
  Voor subsidies uit het noodfonds kunnen in aanmerking komen:
  1° de gesubsidieerde sportfederaties en organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding die voor het werkingsjaar 2020 op basis van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiėring van de georganiseerde sportsector een algemene werkingssubsidie ontvangen;
  2° de organisaties die structurele werkingssubsidies ontvangen voor hun basiswerking in het beleidsveld Sport;
  3° organisatoren van sportevenementen die een subsidie uit het beleidsveld Sport hebben ontvangen op basis van de subsidiereglementen van Sport Vlaanderen voor de organisatie van een topsportevenement, G-sportevenement of bovenlokaal sportevenement dat plaatsvindt in 2020.

  Afdeling 4. - Steun voor de mediasector

  Art. 6. § 1. De Vlaamse Regering kent steun toe aan de mediasector naar aanleiding van de COVID-19-pandemie.
  § 2. De Vlaamse Regering kent steun toe aan de regionale televisieomroeporganisaties, vermeld in deel III, titel IV, hoofdstuk II, afdeling III, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie.
  § 3. De Vlaamse Regering kent steun uit het noodfonds toe aan de erkende lokale en netwerkradio-omroeporganisaties, vermeld in deel III, titel III, hoofdstuk I, afdeling I, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie.
  § 4. Vzw Vlaams Audiovisueel Fonds, opgericht bij het decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse Regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel Vlaams Audiovisueel Fonds, ontvangt een bijkomende subsidie ten bedrage van 1.900.000 euro, te verdelen onder het VAF/Mediafonds en het VAF/Gamefonds voor de ondersteuning van hun doelgroep naar aanleiding van de COVID-19-pandemie.
  De Vlaamse Regering kent steun uit het noodfonds toe aan organisaties ter ondersteuning van geschreven pers, in het bijzonder vzw Journalismfund.eu (Fonds Pascal Decroos) en Media.21.
  Aan de VRT wordt een bijkomende toelage van 3.800.000 euro toegekend.

  Afdeling 5. - Delegatie aan de Vlaamse Regering

  Art. 7. De Vlaamse Regering kan ter uitvoering van artikel 3 tot en met 6 de regels bepalen voor de subsidievoorwaarden, de subsidiecriteria, de subsidieaanvragen, de beslissingsprocedure, het toe te kennen bedrag, de uitbetaling, de verantwoording en het toezicht.
  De besluiten die worden genomen ter uitvoering van artikel 3 tot en met 6 zijn van rechtswege met terugwerkende kracht opgeheven tot op de dag van de inwerkingtreding ervan als ze niet bij decreet zijn bekrachtigd in het jaar dat volgt op dat van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

  Afdeling 6. - Financiėle ondersteuning van de lokale besturen naar aanleiding van de COVID-19-pandemie

  Art. 8. De Vlaamse Regering kent steun toe aan de lokale besturen naar aanleiding van de COVID-19-pandemie.
  De steun bedraagt in 2020 87.300.000 euro en wordt als volgt verdeeld:
  1° gemeenten van het Vlaamse Gewest: 83.993.210,86 euro;
  2° Vlaamse Gemeenschapscommissie: 3.171.839,75 euro;
  3° vzw `de Rand': 112.792,49 euro;
  4° gemeente Wemmel: 22.156,90 euro.

  Art. 9. De Vlaamse Regering stelt de aandelen van de Vlaamse gemeenten in het noodfonds vast op basis van de verdeling van de sectorale subsidies aan de gemeenten in het kader van het lokaal jeugdbeleid, lokaal cultuurbeleid en lokaal sportbeleid die in 2018 werden toegevoegd aan het Vlaams Gemeentefonds door het decreet van 22 december 2017 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2018.

  Art. 10. De middelen uit het noodfonds die de Vlaamse Regering aan de gemeenten toekent, zijn voor de gemeenten een algemene werkingssubsidie waarvoor geen specifieke verantwoording is vereist.

  Art. 11. Er is bij de toekenning van de middelen uit het noodfonds voor de financiėle ondersteuning van de lokale besturen geen voorafgaande controle vereist.

  Art. 12. De verdeling van het noodfonds voor de financiėle ondersteuning van de lokale besturen over de gemeenten van het Vlaamse Gewest is opgenomen in bijlage 1, die bij dit decreet is gevoegd.

  HOOFDSTUK 3. -Financiėle versterking van de lokale besturen voor de bestrijding van lokale armoede als gevolg van de COVID-19-pandemie

  Art. 13. De Vlaamse Regering stelt in 2020 een subsidie van 15 miljoen euro ter beschikking waarmee ze de lokale besturen financieel versterkt en ondersteunt om de uitdagingen op het vlak van de bestrijding van lokale armoede als gevolg van de COVID-19-pandemie aan te gaan.
  Een aandeel van 1,5 miljoen euro van de subsidie, vermeld in het eerste lid, wordt toegekend aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
  Het resterende bedrag van de subsidie, vermeld in het eerste lid, wordt toegekend aan de gemeenten van het Vlaamse Gewest. Van dat bedrag wordt een derde verdeeld op basis van het aantal inwoners van de gemeente, en twee derde op basis van de volgende sociale maatstaven:
  1° het aantal personen met een voorkeursregeling in de ziekteverzekering, exclusief leefloners;
  2° het aantal kortgeschoolde werkzoekenden met een aanvraag voor een werkloosheidsuitkering;
  3° het gemiddelde aantal geboorten in een kansarm gezin over drie jaar;
  4° het aantal sociale huurappartementen;
  5° het gemiddelde aantal personen dat recht heeft op een leefloon over drie jaar.
  Voor het aantal inwoners van de gemeente, vermeld in het derde lid, wordt het aantal inwoners op 1 januari 2019 in aanmerking genomen, dat in het Belgisch Staatsblad van 16 september 2019 werd bekendgemaakt. Voor de sociale maat- staven, vermeld in het derde lid, worden de cijfers gebruikt die voor de definitieve verdeling van het Vlaams Gemeentefonds voor 2019 werden gehanteerd.

  Art. 14. De subsidie is voor de gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie een algemene werkingssubsidie, waarvoor geen specifieke verantwoording is vereist.

  Art. 15. Er is bij de toekenning van de subsidie geen voorafgaande controle vereist.

  Art. 16. De verdeling van de subsidie over de gemeenten van het Vlaamse Gewest is opgenomen in bijlage 2, die bij dit decreet is gevoegd.

  HOOFDSTUK 4. - Inwerkingtreding

  Art. 17. Dit decreet treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

  BIJLAGE.

  Art. N.
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 29-06-2020, p. 48453 )

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 19 juni 2020.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
de Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen,
B. SOMERS
De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand,
B. WEYTS
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding,
W. BEKE
De Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en Media,
B. DALLE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:
   DECREET tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Zitting 2019-2020 Documenten: - Voorstel van decreet : 365 - Nr. 1. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 365 - Nr. 2. Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 17 juni 2020.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 8 uitvoeringbesluiten
Franstalige versie