einde

Publicatie : 2020-05-08

Beeld van de publicatie
VLAAMSE OVERHEID

8 MEI 2020. - Decreet tot organisatie van contactonderzoek in het kader van COVID-19 (1)Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:
DECREET tot organisatie van contactonderzoek in het kader van COVID-19
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.
Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder:
1 algemene verordening gegevensbescherming: verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);
2 decreet van 21 november 2003: het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid;
3 koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020: het koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020 tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19.
Art. 3. Om de bevoegdheid om de verspreiding van infecties tegen te gaan, vermeld in artikel 44, § 2, van het decreet van 21 november 2003, te kunnen uitvoeren in het kader van de pandemie van COVID-19, kan de Vlaamse Regering, met behoud van de toepassing van artikel 44, § 3, van het voormelde decreet, een samenwerkingsverband van externe partners belasten met opdrachten van opsporing en begeleiding van personen met een bevestigde of vermoedelijke diagnose van COVID-19 of van personen die mogelijk een risicodragend contact hebben gehad met een persoon die besmet is met COVID-19 of die vermoedelijk besmet is met COVID-19, op voorwaarde dat de persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:
1 contact opnemen met de persoon die besmet is met COVID-19 of die vermoedelijk besmet is met COVID-19, om te achterhalen met welke personen die persoon contact heeft gehad gedurende de periode die teruggaat tot minimaal 48 uur voor de start van de symptomen en maximaal veertien dagen voorafgaand aan de consultatie of de afname van een test op COVID-19;
2 contact opnemen met de referentiearts of de administratief verantwoordelijke van collectiviteiten met een broze populatie met wie de persoon die besmet is met COVID-19 of die vermoedelijk besmet is met COVID-19, contact heeft gehad in de loop van de termijn, vermeld in punt 1 ;
3 individueel contact opnemen met de personen met wie de persoon die besmet is met COVID-19 of die vermoedelijk besmet is met COVID-19, contact heeft gehad in de loop van de termijn, vermeld in punt 1, om hen, op basis van informatie die ze aanleveren, aangepaste aanbevelingen te bezorgen en om toe te zien op de naleving van die aanbevelingen;
4 de gegevens van de personen met wie de persoon die besmet is met COVID-19 of die vermoedelijk besmet is met COVID-19, contact heeft gehad, bezorgen aan de databank van Sciensano, die is opgericht bij het koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020.
De Vlaamse Regering duidt een agentschap aan dat optreedt als verwerkingsverantwoordelijke en een verwerkingsovereenkomst sluit met het samenwerkingsverband van externe partners, vermeld in het eerste lid, conform artikel 28, lid 3, van de algemene verordening gegevensbescherming.
De personen die in opdracht van het samenwerkingsverband van externe partners, vermeld in het eerste lid, de opdrachten, vermeld in het eerste lid, uitvoeren, zijn gebonden door het beroepsgeheim, vermeld in artikel 458 van het Strafwetboek.
Het samenwerkingsverband van externe partners, vermeld in het eerste lid, staat mede onder toezicht van en wordt aangestuurd door de ambtenaren-artsen en de ambtenaren van het agentschap, vermeld in artikel 44, § 3, 2 en 3, van het decreet van 21 november 2003.
Art. 4. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de organisatie van het samenwerkingsverband van externe partners, vermeld in artikel 3, eerste lid, van dit decreet, en de nadere regels voor de melding, vermeld in artikel 44, § 3, 1, van het decreet van 21 november 2003, van COVID-19.
De Vlaamse Regering bepaalt:
1 per categorie van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt: welke identificatie- en contactgegevens worden verwerkt met daarbij de vermelding of de betrokken persoon al dan niet besmet is met COVID-19 of risico heeft op een besmetting met COVID-19;
2 de maximale termijn waarin de persoonsgegevens bewaard worden.
Art. 5. De persoonsgegevens, vermeld in dit decreet, worden opgeslagen in de databank van Sciensano, in het kader van de doeleinden, vermeld in artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020.
De Vlaamse Regering kan bepalen aan welke andere databanken die persoonsgegevens ook bezorgd worden en voor welke doeleinden.
De Vlaamse Regering kan de voorwaarden bepalen waaronder de personen die in opdracht van het samenwerkingsverband van externe partners, vermeld in artikel 3, eerste lid, van dit decreet, de opdrachten uitvoeren, voor het geheel of een gedeelte van die activiteiten, wat de gegevensdeling betreft, participeren in de databank van Sciensano, onder de voorwaarden, vermeld in artikel 3, §§ 2, 4 en 5, van het koninklijk besluit van 4 mei 2020.
Art. 6. Dit decreet treedt in werking op 11 mei 2020 en houdt op uitwerking te hebben op 4 juni 2020.
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 8 mei 2020.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding,
W. BEKE
_______
Nota
(1) Zitting 2019-2020
Documenten:
- Voorstel van decreet : 296 - Nr. 1.
- Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 296 - Nr. 2.
Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 6 mei 2020.


begin

Publicatie : 2020-05-08