J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 52 uitvoeringbesluiten
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2020/03/17/2020040687/justel

Titel
17 MAART 2020. - Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19

Bron :
WAALSE OVERHEIDSDIENST
Publicatie : 18-03-2020 nummer :   2020040687 bladzijde : 16047       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-03-17/04
Inwerkingtreding : 18-03-2020

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. § 1. Om de Waalse Regering in staat te stellen te reageren op de pandemie Covid-19, kan de Regering alle nuttige maatregelen nemen om elke situatie te voorkomen en te behandelen die problemen stelt in het strikte kader van de pandemie Covid-19 en de gevolgen ervan en die geregeld moet worden op straffe van ernstig gevaar.
  § 2. De besluiten bepaald in paragraaf 1 kunnen de vigerende decretale bepalingen opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen zelfs in de aangelegenheden die bij de Grondwet uitdrukkelijk aan het decreet voorbehouden zijn.
  Deze besluiten kunnen met name de administratieve, burgerrechtelijke en strafrechtelijke straffen bepalen die van toepassing zijn op de overtreding ervan.
  De strafrechtelijke sancties mogen geen straffen bevatten die hoger zijn dan die, welke de aangevulde, gewijzigde of vervangen wetgeving verbindt aan de desbetreffende overtredingen op het ogenblik van inwerkingtreding van dit decreet.

  Art. 2. § 1. In geval van verdaging van het Waalse Parlement toe te schrijven aan de pandemie Covid-19 kan de Regering, enkel met het oog op het waarborgen van de continuïteit van de openbare dienstverlening ondanks de pandemie Civid-19 en voorzover de dringende noodzakelijkheid van haar optreden gemotiveerd is, tijdens deze periode van verdaging alle nuttige maatregelen nemen die onder de bevoegdheid van het Waalse Gewest vallen.
  De maatregelen bedoeld in het eerste lid kunnen enkel na de datum van verdaging van het Waals Parlement in werking treden.
  § 2. De besluiten bepaald in artikel 1 kunnen de vigerende decretale bepalingen opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen zelfs in de aangelegenheden die bij de Grondwet uitdrukkelijk aan het decreet voorbehouden zijn.
  Deze besluiten kunnen met name de administratieve, burgerrechtelijke en strafrechtelijke straffen bepalen die van toepassing zijn op de overtreding ervan.
  De strafrechtelijke sancties mogen geen straffen bevatten die hoger zijn dan die, welke de aangevulde, gewijzigde of vervangen wetgeving verbindt aan de desbetreffende overtredingen op het ogenblik van inwerkingtreding van dit decreet.

  Art. 3. § 1. De besluiten bedoeld in de artikelen 1 en 2 kunnen aangenomen worden zonder dat de wettelijk of reglementair vereiste adviezen vooraf ingewonnen worden.
  Het eerste lid is van toepassing op de adviezen van de afdeling wetgeving van de Raad van State in de bijzonder door de Regering gemotiveerde gevallen.
  § 2. Voor hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad worden de besluiten bedoeld in artikelen 1 en 2 aan de voorzitter van het Waals Parlement medegedeeld.

  Art. 4. De besluiten bedoeld in de artikelen 1 en 2 moeten bij decreet worden bevestigd in een termijn van één jaar te rekenen van inwerkingtreding ervan.
  Bij gebreke van bevestiging binnen de termijn bedoeld in lid 1 worden ze geacht nooit uitwerking te hebben gehad.

  Art. 5. De machtiging die bij dit decreet aan de Regering gegeven wordt, is drie maanden geldig te rekenen van de inwerkingtreding ervan.
  De termijn bepaald in lid 1 is één enkele maal verlengbaar, voor een gelijkwaardige duur.

  Art. 6. Dit decreet treedt in werking daags na de dag van afkondiging ervan door de Waalse Regering.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Namen, 17 maart 2020.
De Minister-President,
E. DI RUPO
De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra,
W. BORSUS
De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit,
Ph. HENRY
De Vice-Minister-President en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten,
C. MORREALE
De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren,
J.-L. CRUCKE
De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid,
P.-Y. DERMAGNE
De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid,
V. DE BUE
De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn,
C. TELLIER

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Zitting 2019-2020. Stukken van het Waals Parlement, 135 (2019-2020) Nrs 1 tot 2. Integraal verslag, plenaire zitting van 17 maart 2020. Bespreking. Stemming.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 52 uitvoeringbesluiten
Franstalige versie