J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2019/05/03/2019013366/justel

Titel
3 MEI 2019. - Decreet houdende de sociale kaart

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 26-06-2019 nummer :   2019013366 bladzijde : 65686       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2019-05-03/30
Inwerkingtreding : 06-07-2019

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

  Art. 2. De Vlaamse Regering stelt een sociale kaart op en houdt die actueel.
  De sociale kaart is het overzicht van de actieve zorgaanbieders en bevat hun identificatiegegevens, contactgegevens en werkingsgegevens.
  Onder zorgaanbieder wordt in dit decreet verstaan:
  1° een persoon, dienst of organisatie die als zorg- of welzijnsactor professioneel zorg of ondersteuning verleent aan personen met een zorg- en ondersteuningsvraag, inclusief de personen, diensten of organisaties met een gespecialiseerd zorg- en ondersteuningsaanbod. Gezondheidverstrekkers die niet door de overheid erkend zijn of aanbieder zijn van niet door de ziekteverzekering terugbetaalde (alternatieve) geneeswijzen worden niet opgenomen in de sociale kaart, met uitzondering van diegenen die een positieve opportuniteitsbeoordeling krijgen van de dienst, vermeld in artikel 3;
  2° een andere persoon, dienst of organisatie die zorg of ondersteuning biedt, waarvan de dienst, vermeld in artikel 3, van oordeel is dat hij moet opgenomen worden in de sociale kaart.
  De Vlaamse Regering kan aanvullende voorwaarden bepalen waaraan een zorgaanbieder moet voldoen om te kunnen worden opgenomen in de sociale kaart.
  De sociale kaart wordt voor het publiek opengesteld. De publieke inhoud van de sociale kaart kan door derden hergebruikt worden. De Vlaamse Regering kan daarvoor aanvullende voorwaarden bepalen.

  Art. 3. De Vlaamse Regering wijst de dienst aan die belast is met de operationalisering van de sociale kaart.

  Art. 4. § 1. Met het oog op de uitvoering van de doelstellingen, vermeld in artikel 2, verwerkt de dienst, vermeld in artikel 3, op grond van artikel 6, eerste lid, e), van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG, de volgende persoonsgegevens:
  1° identificatiegegevens van zorgaanbieders en contactpersonen van de zorgaanbieders;
  2° contactgegevens van de zorgaanbieders en contactpersonen van de zorgaanbieders;
  3° persoonsgegevens die te maken hebben met de werking van de zorgaanbieders.
  De Vlaamse Regering kan de persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, verder specificeren.
  De identificatiegegevens en contactgegevens, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, die door de dienst, vermeld in artikel 3, louter worden verwerkt met het oog op het beheer van de sociale kaart, en waarvan de zorgaanbieder ze heeft aangeduid als niet-publiek, worden niet publiek opengesteld op de sociale kaart, en worden niet als publieke inhoud van de sociale kaart beschouwd.
  § 2. De persoonsgegevens van de zorgaanbieder worden bewaard tot de zorgaanbieder definitief ophoudt zorg aan te bieden.
  De persoonsgegevens van de contactpersonen worden bewaard tot de contactpersonen niet meer actief zijn.
  § 3. De dienst, vermeld in artikel 3, treedt op als verwerkingsverantwoordelijke.
  De dienst, vermeld in artikel 3, maakt voor de opmaak van de sociale kaart maximaal gebruik van authentieke gegevensbronnen en andere basisregisters.

  Art. 5. Met het oog op de doelstellingen, vermeld in artikel 2, eerste en tweede lid, kan de Vlaamse Regering de gegevens betreffende de zorg, waaronder de persoonsgegevens, vermeld in artikel 4, § 1, bepalen, die door de zorgaanbieder worden verstrekt aan de dienst, vermeld in artikel 3.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 3 mei 2019.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Zitting 2018-2019 Stukken: - Voorstel van decreet : 1854 - Nr. 1. - Advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit : 1854 - Nr. 2. - Amendementen : 1854 - Nr. 3. - Verslag : 1854 - Nr. 4. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1854 - Nr. 5. Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 24 april 2019.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Franstalige versie