J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2018/07/13/2018031629/justel

Titel
13 JULI 2018. - Decreet tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren in het kader van de zesde staatshervorming

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 10-08-2018 nummer :   2018031629 bladzijde : 62750       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2018-07-13/06
Inwerkingtreding : 20-08-2018

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1986016195       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-42

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

  Art. 2. In artikel 3 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, het laatst gewijzigd bij de wet van 27 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in punt 9 en 21 wordt het woord "Koning" telkens vervangen door de woorden "Vlaamse Regering";
  2° er wordt een punt 24 toegevoegd, dat luidt als volgt:
  "24. Verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, eigenaar of houder van een dier, die er gewoonlijk een onmiddellijk beheer of toezicht op uitoefent.".

  Art. 3. In artikel 3bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1995 en het laatst gewijzigd bij de wet van 7 februari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° het woord "Koning" wordt telkens vervangen door de woorden "Vlaamse Regering";
  2° in paragraaf 2, 3°, b), worden de woorden "de minister bevoegd voor het dierenwelzijn" vervangen door de woorden "de Vlaamse Regering";
  3° in paragraaf 2, 3°, wordt het woord "Hij" telkens vervangen door de woorden "De Vlaamse Regering";
  4° in paragraaf 2, 6°, wordt de zinsnede ", 3° b) en 7° " vervangen door de zinsnede "en 3°, b)";
  5° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt:
  " § 3. Onverminderd de afwijkingen, vermeld in paragraaf 2, kan de Vlaamse Regering het houden van soorten of categorieėn die niet voorkomen op de lijst, vermeld in paragraaf 1, verbieden aan sommige van de natuurlijke personen of de rechtspersonen, vermeld in paragraaf 2, wanneer wordt vastgesteld dat deze personen het welzijn van dieren van deze soorten of categorieėn niet kunnen waarborgen.".

  Art. 4. In artikel 4 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 27 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° er wordt een paragraaf 2/2 ingevoegd, die luidt als volgt:
  " § 2/2. Het gebruik bij honden van halsbanden die elektrische schokken kunnen toedienen, is verboden. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen om afwijkingen van dit verbod toe te staan voor het gebruik bij opleiding of gedragstherapie voor honden.";
  2° in paragraaf 4 wordt tussen de zinsnede " § § 2" en de zinsnede "en 3," de zinsnede ", 2/1, 2/2" ingevoegd;
  3° in paragraaf 4 wordt het woord "Koning" vervangen door de woorden "Vlaamse Regering";
  4° in paragraaf 5 wordt tussen de zinsnede " § § 1, 2," en de zinsnede "3 en 4" de zinsnede "2/1, 2/2," ingevoegd.

  Art. 5. In artikel 5 van dezelfde wet, het laatst gewijzigd bij de wet van 27 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "de minister bevoegd voor het dierenwelzijn" vervangen door de woorden "de Vlaamse Regering";
  2° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "ofwel van de overheden die de Koning aanwijst" opgeheven;
  3° in paragraaf 2 en paragraaf 3, tweede lid, wordt het woord "Koning" telkens vervangen door de woorden "Vlaamse Regering";
  4° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "de minister bevoegd voor het dierenwelzijn" vervangen door het woord "haar";
  5° in paragraaf 3 wordt het eerste lid opgeheven;
  6° in paragraaf 3, tweede lid, wordt de zinsnede "De Dienst Dierenwelzijn van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu" vervangen door de woorden "De Dienst";
  7° in paragraaf 3, tweede lid, wordt de zinsnede "of naar gelang van het geval, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen," opgeheven;
  8° in paragraaf 4 wordt het eerste lid opgeheven;
  9° in paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden "De Minister" vervangen door de woorden "De Vlaamse Regering".

  Art. 6. In artikel 6 van dezelfde wet, het laatst gewijzigd bij de wet van 7 februari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in paragraaf 1 en 2 wordt het woord "Koning" vervangen door de woorden "Vlaamse Regering";
  2° in paragraaf 2 wordt het woord "Hij" vervangen door de woorden "De Vlaamse Regering";
  3° in paragraaf 3 wordt de zinsnede "Hij kan de wijze bepalen waarop de organisatoren van wedstrijden en hun aangestelden alsmede de personen aangewezen door de minister bevoegd voor het dierenwelzijn, met de door Hem aangewezen overheidspersonen samenwerken" vervangen door de zinsnede "De Vlaamse Regering kan de wijze bepalen waarop de organisatoren van wedstrijden en de door hen aangestelden met de door de Vlaamse Regering aangewezen personen samenwerken".

  Art. 7. In artikel 6bis, § 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 7 februari 2014, wordt het woord "Koning" vervangen door de woorden "Vlaamse Regering" en wordt het woord "Hij" vervangen door de woorden "De Vlaamse Regering".

  Art. 8. In artikel 7 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 22 december 2003 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° de zinsnede "De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad," wordt vervangen door de woorden "De Vlaamse Regering kan";
  2° het woord "Hij" wordt vervangen door de woorden "De Vlaamse Regering";
  3° de woorden "De Koning bepaalt" worden vervangen door de woorden "De Vlaamse Regering bepaalt".

  Art. 9. In artikel 9, § 4, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 22 december 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° de zinsnede "de richtlijnen van de Dienst Dierenwelzijn van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu" wordt vervangen door de woorden "het advies van de Dienst";
  2° het tweede en het derde lid worden opgeheven.

  Art. 10. In artikel 10, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 4 mei 1995, wordt het woord "Koning" vervangen door de woorden "Vlaamse Regering".

  Art. 11. In artikel 10bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 mei 2007, wordt de zinsnede "de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet" vervangen door de zinsnede "titel 4 van boek VII van het Wetboek van Economisch Recht".

  Art. 12. In artikel 12 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 4 mei 1995 en gewijzigd bij de wet van 11 mei 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in het tweede lid wordt de zinsnede "De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit" vervangen door de woorden "De Vlaamse Regering kan" en wordt het woord "Hij" vervangen door de woorden "De Vlaamse Regering";
  2° in het vijfde lid wordt het woord "Koning" vervangen door de woorden "Vlaamse Regering".

  Art. 13. In artikel 12bis, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 7 februari 2014, wordt het woord "Koning" vervangen door de woorden "Vlaamse Regering".

  Art. 14. In artikel 13 van dezelfde wet, het laatst gewijzigd bij de wet van 7 februari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in paragraaf 1 wordt het woord "Koning" vervangen door de woorden "Vlaamse Regering";
  2° aan paragraaf 1 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
  "De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor het certificaat van goedkeuring dat vereist is voor lange transporten, vermeld in artikel 18 van de verordening (EG) Nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van verordening (EG) nr. 1255/97. De Vlaamse Regering bepaalt ook het tarief en de regels voor de betaling van een retributie voor het toekennen van het certificaat van goedkeuring.";
  3° in paragraaf 1, 7, wordt het woord "Hij" vervangen door de woorden "De Vlaamse Regering";
  4° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt:
  " § 2. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen om in bijzondere gevallen ontheffingen of vrijstellingen te verlenen van de voorwaarden vastgesteld overeenkomstig paragraaf 1 en aan die ontheffingen of vrijstellingen verplichtingen of beperkingen te verbinden, voor zover die ontheffingen of vrijstellingen niet ingaan tegen de bepalingen van verordening (EG) Nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van verordening (EG) nr. 1255/97.".

  Art. 15. In artikel 14 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 22 december 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in paragraaf 1 wordt het woord "Koning" vervangen door de woorden "Vlaamse Regering" en wordt het woord "hem" vervangen door de woorden "de Vlaamse Regering";
  2° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt:
  " § 2. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen om in bijzondere gevallen afwijkingen of ontheffingen van de voorwaarden vastgesteld overeenkomstig paragraaf 1 te verlenen en aan die afwijkingen of ontheffingen verplichtingen of beperkingen te verbinden, voor zover die afwijkingen of ontheffingen niet ingaan tegen de bepalingen van verordening (EG) Nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van verordening (EG) nr. 1255/97.".

  Art. 16. In artikel 16 van dezelfde wet, het laatst gewijzigd bij de wet van 7 februari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede "artikel 16, § 2, tweede lid, uitgezonderd" vervangen door de zinsnede "artikel 16, § 2, tweede lid, en § 3, uitgezonderd";
  2° in paragraaf 2 en 3 wordt het woord "Koning" telkens vervangen door de woorden "Vlaamse Regering";
  3° in paragraaf 2, tweede lid, wordt tussen de woorden "of in inrichtingen" en het woord "erkend" de woorden "door haar" ingevoegd;
  4° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "door de Minister tot wiens bevoegdheid het dierenwelzijn behoort na advies van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen" opgeheven;
  5° in paragraaf 3 wordt een punt 1bis ingevoegd, dat luidt als volgt:
  "1bis. de garantie voor een onafhankelijk optreden van de functionaris voor het dierenwelzijn;".

  Art. 17. In artikel 17bis, § 2, 3°, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1995, wordt de zinsnede "De Koning stelt, bij een in Ministerraad overlegd besluit," vervangen door de woorden "De Vlaamse Regering stelt".

  Art. 18. In artikel 18, § 3, en artikel 30, § 2, van dezelfde wet wordt het woord "Koning" vervangen door de woorden "Vlaamse Regering".

  Art. 19. In artikel 20 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 4 mei 1995 en 27 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° paragraaf 2 wordt opgeheven;
  2° in paragraaf 3 en 4 wordt het woord "Koning" vervangen door de woorden "Vlaamse Regering";
  3° in paragraaf 3 worden de woorden "Hij bepaalt" vervangen door het woord "ze bepaalt" en worden de woorden "Hij kan" vervangen door de woorden "De Vlaamse Regering kan".

  Art. 20. In artikel 21 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 7 februari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "voor het Dierenwelzijn bevoegde minister" vervangen door de woorden "Vlaamse Regering";
  2° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede "De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad," vervangen door de woorden "De Vlaamse Regering bepaalt";
  3° in paragraaf 1, tweede lid, wordt het woord "Hij" vervangen door de woorden "De Vlaamse Regering";
  4° in paragraaf 2, 3 en 4 wordt het woord "Koning" telkens vervangen door de woorden "Vlaamse Regering";
  5° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "voor dierenwelzijn bevoegde dienst" vervangen door het woord "Dienst".

  Art. 21. In artikel 22 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 27 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in het eerste lid worden de woorden "de minister bevoegd voor het dierenwelzijn" vervangen door de woorden "de Vlaamse Regering";
  2° in het tweede lid worden de woorden "De minister" vervangen door de woorden "De Vlaamse Regering";
  3° aan het tweede lid wordt de volgende zin toegevoegd:
  "De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden van die erkenning en de procedure voor het verlenen, het schorsen en het intrekken van die erkenning.".

  Art. 22. In artikel 23, § 1, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 4 mei 1995, wordt het woord "Koning" vervangen door de woorden "Vlaamse Regering" en wordt het woord "Hij" vervangen door de woorden "De Vlaamse Regering".

  Art. 23. In artikel 24, § 5, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 27 december 2012, wordt het woord "aangepaste" vervangen door de zinsnede "vaststelbare, humane".

  Art. 24. In artikel 25 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 27 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° het woord "Koning" wordt vervangen door de woorden "Vlaamse Regering";
  2° de woorden "en door de minister bevoegd voor het dierenwelzijn vereiste" worden opgeheven.

  Art. 25. In artikel 26, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 4 mei 1995 en 9 juli 2004, wordt het woord "Koning" vervangen door de woorden "Vlaamse Regering".

  Art. 26. In artikel 27 en 29 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 27 december 2012, wordt het woord "Koning" vervangen door de woorden "Vlaamse Regering".

  Art. 27. Artikel 28 van dezelfde wet wordt vervangen door wat volgt:
  "Art. 28. De Vlaamse Regering richt een Proefdierencommissie op die tot taak heeft advies te verlenen over de aanschaf, de fok, de huisvesting, de verzorging en het gebruik van proefdieren en te zorgen voor de verspreiding van de beste praktijken. De Vlaamse Regering bepaalt de samenstelling en de werking ervan. De Proefdierencommissie is onder meer samengesteld uit vertegenwoordigers van de wetenschappelijke en medische wereld. De leden van de Proefdierencommissie zijn verplicht tot geheimhouding.".

  Art. 28. In artikel 30/1 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 december 2012, wordt het woord "Koning" vervangen door de woorden "Vlaamse Regering".

  Art. 29. Artikel 31 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 22 december 2003, wordt vervangen door wat volgt:
  "Art. 31. Er wordt een Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn opgericht. De Vlaamse Regering bepaalt de samenstelling van die Raad en zijn werking. Onder meer de vertegenwoordigers van de verenigingen voor dierenbescherming, van het wetenschappelijk onderzoek, van de dierenartsen en van de kwekers maken er deel van uit.".

  Art. 30. In artikel 32 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 22 december 2003, wordt het woord "Raad" vervangen door de woorden "Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn" en worden de woorden "de minister bevoegd voor het dieren-welzijn" vervangen door de woorden "de Vlaamse Regering".

  Art. 31. In dezelfde wet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2017, wordt hoofdstuk X, dat bestaat uit artikel 33, opgeheven.

  Art. 32. In artikel 34 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 22 december 2003 en gewijzigd bij de wet van 6 mei 2009 en 27 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt:
  " § 1. Onverminderd de ambtsbevoegdheid van de officieren van gerechtelijke politie worden overtredingen op deze wet en op de uitvoeringsbesluiten ervan en op de Europese verordeningen, beschikkingen en besluiten ter zake opgespoord en vastgesteld door:
  1° de leden van de federale en lokale politie;
  2° de statutaire en contractuele personeelsleden van de Dienst die worden aangewezen door de Vlaamse Regering.
  De contractuele personeelsleden van de Dienst leggen voorafgaand aan de uitoefening van hun functie de eed af in handen van de Vlaamse Regering.
  De personeelsleden van de Dienst, vermeld in het eerste lid, hebben een legitimatiebewijs bij zich en tonen dat desgevraagd onmiddellijk. De Vlaamse Regering kan bepalen wie het legitimatiebewijs verleent, en wat het model en de inhoud van het legimitatiebewijs zijn.";
  2° in paragraaf 2 wordt tussen het derde en het vierde lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
  "Zij kunnen zich bij de uitoefening van hun bevoegdheden laten bijstaan door personen die ze daarvoor hebben aangewezen op grond van hun deskundigheid.";
  3° er wordt een paragraaf 2bis ingevoegd, die luidt als volgt:
  " § 2bis. Zonder afbreuk te doen aan de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, kunnen de overheidspersonen, vermeld in paragraaf 1, vaststellingen doen met audiovisuele middelen. Ze kunnen ook audiovisueel materiaal van derden gebruiken, als deze personen dat materiaal rechtmatig hebben gemaakt of verkregen.";
  4° paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt:
  " § 4. Het proces-verbaal dat is opgesteld door de statutaire en contractuele personeelsleden van de Dienst die door de Vlaamse Regering aangewezen zijn, wordt overgemaakt aan de met toepassing van artikel 41bis aangestelde ambtenaar.";
  5° paragraaf 6 wordt opgeheven.

  Art. 33. In dezelfde wet, het laatst gewijzigd bij de wet van 7 februari 2014, wordt een artikel 34ter ingevoegd, dat luidt als volgt:
  "Art. 34ter. § 1. Met behoud van de toepassing van artikel 34 worden overtredingen op deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan en op de Europese verordeningen, beschikkingen en besluiten ter zake in slachthuizen, grensinspectieposten, plaatsen van uitgang, en erkenningsplichtige inrichtingen, vastgesteld door dierenartsen die daartoe door de Dienst aangesteld worden en die geen deel uitmaken van de Dienst. De Vlaamse Regering bepaalt de opdrachten die de voormelde dierenartsen uitvoeren.
  In het eerste lid wordt verstaan onder grensinspectieposten en plaatsen van uitgang: de grensinspectieposten en de plaatsen van uitgang, vermeld in artikel 2, d) en i), van verordening (EG) Nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van verordening (EG) nr. 1255/97.
  § 2. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze van aanstelling en vergoeding van de dierenartsen, vermeld in paragraaf 1.
  De Vlaamse Regering bepaalt het tarief en de regels voor de betaling van retributies door de slachthuizen en de inrichtingen, vermeld in paragraaf 1, voor de opdrachten die uitgevoerd zijn door de dierenartsen die door de Dienst aangesteld zijn.
  De vaststellingen van de dierenartsen, vermeld in het eerste lid, kunnen als basis worden gebruikt bij de opmaak van de processen-verbaal door de personen, vermeld in artikel 34, § 1.".

  Art. 34. Artikel 36 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 4 mei 1995, 22 december 2003 en 27 december 2012, wordt vervangen door wat volgt:
  "Art. 36. Onverminderd de toepassing, in voorkomend geval, van strengere straffen bepaald bij het Strafwetboek, wordt gestraft met een boete van 52 euro tot 2000 euro, hij die:
  1° de aanvalsdrift van een dier opdrijft door het op te hitsen tegen een ander dier;
  2° aan een dier stoffen, bepaald door de Vlaamse Regering, toedient of doet toedienen met het doel zijn prestaties te beļnvloeden of het opsporen van prestatiebeļnvloedende stoffen te verdoezelen;
  3° in overtreding wordt bevonden van de bepalingen van artikel 4, van hoofdstuk IV of van hoofdstuk VIII, andere dan deze bedoeld bij artikel 35, 6°, of van besluiten genomen in uitvoering van die bepalingen;
  4° de door de bevoegde overheidspersonen voorgeschreven maatregelen bedoeld in artikel 4, § 5, niet nakomt of de getroffen maatregelen tenietdoet;
  5° een dier arbeid laat verrichten, die kennelijk zijn natuurlijke krachten te boven gaat;
  6° in overtreding van hoofdstuk VI wordt bevonden;
  7° honden als last- en trekdieren gebruikt, onverminderd de afwijkingen die de Vlaamse Regering kan verlenen volgens de voorwaarden die de Vlaamse Regering bepaalt;
  8° een blind gemaakte vogel te koop stelt, verkoopt, koopt of houdt;
  9° een dier gebruikt voor africhting, enscenering, reclame of gelijkaardige doeleinden in de mate dat dit oneigenlijk gebruik duidelijk leidt tot vermijdbare pijn, lijden of letsel;
  10° een dier onder dwang voeder of drinken toedient, behalve om medische redenen of voor dierproeven uitgevoerd volgens hoofdstuk VIII of in gespecialiseerde, door de Vlaamse Regering bepaalde kwekerijen en aan de door de Vlaamse Regering gestelde voorwaarden;
  11° een dier een stof toedient die het pijn of letsel kan berokkenen behalve om medische redenen of voor dierproeven bepaald in hoofdstuk VIII;
  12° in overtreding van artikel 11, dieren afstaat aan personen van minder dan 16 jaar;
  13° een dier onder rembours verzendt per post;
  14° een bedrijf bedoeld in artikel 5, § 1, zonder de erkenning vereist bij dit artikel uitbaat of met miskenning van de voorwaarden, vermeld in artikel 5, § 2, eerste en tweede lid, uitbaat, de bepalingen genomen in uitvoering van de artikelen 6 of 7 en de verplichtingen bepaald bij artikel 9, § 1, eerste lid, bij artikel 9, § 2, eerste en tweede lid, en bij de artikelen 10 en 12 overtreedt;
  15° geverfde of anderszins kunstmatig gekleurde dieren houdt of verhandelt;
  16° dieren als prijs, beloning of gift uitlooft of uitreikt bij aankopen, wedstrijden, verlotingen, weddenschappen of andere gelijkaardige evenementen, behalve de afwijkingen welke door de Vlaamse Regering kunnen verleend worden volgens de voorwaarden die de Vlaamse Regering bepaalt; die afwijkingen kunnen alleen worden verleend ter gelegenheid van feesten, jaarmarkten, wedstrijden en andere manifestaties met een professioneel of geassimileerd karakter;
  17° in overtreding wordt bevonden van de bepalingen van verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97;
  18° in overtreding wordt bevonden van de bepalingen van verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden.".

  Art. 35. In artikel 39, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 27 december 2012, wordt tussen de woorden "worden de gevangenisstraffen verdubbeld" en de woorden "en de geldboetes verhoogd tot" de zinsnede "of, in geval van ernstige mishandeling of verwaarlozing, vermenigvuldigd met een factor zes," ingevoegd.

  Art. 36. In artikel 41bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in het eerste lid wordt de zinsnede "de Koning binnen de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu" vervangen door de woorden "de Vlaamse Regering binnen het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid";
  2° in het achtste lid wordt het woord "Koning" vervangen door de woorden "Vlaamse Regering".

  Art. 37. In artikel 42 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 27 december 2012 en gewijzigd bij de wet van 7 februari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in paragraaf 1/1 worden woorden "de Federale Overheidsdienst bevoegd voor dierenwelzijn" vervangen door de woorden "de Dienst";
  2° in paragraaf 2 worden de woorden "De Federale Overheidsdienst bevoegd voor Dierenwelzijn" vervangen door de woorden "De Dienst";
  3° in paragraaf 5 worden de woorden "de Federale Overheidsdienst bevoegd voor Dierenwelzijn" vervangen door de woorden "de Dienst";
  4° in paragraaf 2, 5 en 6 wordt het woord "eigenaar" telkens vervangen door de woorden "verantwoordelijke van het dier";
  5° in paragraaf 6 worden de woorden "de federale overheidsdienst bevoegd voor dierenwelzijn" telkens vervangen door de woorden "de Dienst";
  6° paragraaf 7 wordt opgeheven.

  Art. 38. In dezelfde wet, het laatst gewijzigd bij de wet van 7 februari 2014, wordt een artikel 42bis ingevoegd, dat luidt als volgt:
  "Art. 42bis. § 1. Als de betrokkene in gebreke blijft bij het betalen van de verschuldigde kosten, verhoogd met de invorderingskosten, vermeld in artikel 42, § 5, worden die bedragen bij dwangbevel ingevorderd. Het dwangbevel wordt geviseerd en uitvoerbaar verklaard door een ambtenaar of ambtenaren die daartoe door de Vlaamse Regering worden aangewezen.
  § 2. Het dwangbevel wordt aan de schuldenaar bij deurwaardersexploot betekend.
  Binnen een termijn van dertig dagen na de ontvangst van het dwangbevel kan de schuldenaar verzet doen door het Vlaamse Gewest te laten dagvaarden.
  Het verzet schorst de tenuitvoerlegging. Het Vlaamse Gewest kan de rechter verzoeken om de schorsing van de tenuitvoerlegging op te heffen.
  In het kader van het dwangbevel kan bewarend beslag gelegd worden. Op dit bewarend beslag zijn de bepalingen van deel V van het Gerechtelijk Wetboek houdende bewarend beslag en middelen tot tenuitvoerlegging van toepassing.
  Een beroep tegen een dwangbevel kan alleen worden ingesteld voor geschillen die in verband met de tenuitvoerlegging van het dwangbevel rijzen. Die geschillen worden voor de beslagrechter gebracht.
  § 3. Op grond van het uitvoerbaar verklaarde dwangbevel en tot zekerheid van voldoening van de kosten, vermeld in artikel 42, § 5, heeft het Vlaamse Gewest een algemeen voorrecht op alle roerende goederen van de schuldenaar en kan ze een wettelijke hypotheek nemen op al de daarvoor vatbare en in het Vlaamse Gewest gelegen of geregistreerde goederen van de schuldenaar.
  Het voorrecht, vermeld in het eerste lid, neemt de rang in onmiddellijk na de voorrechten, vermeld in artikel 19 en 20 van de Hypotheekwet van 16 december 1851, en in artikel 23 van boek II van het Wetboek van Koophandel.
  De rang van de wettelijke hypotheek wordt bepaald door de dagtekening van de inschrijving die genomen wordt krachtens het uitvoerbaar verklaarde en betekende dwangbevel.
  De hypotheek wordt ingeschreven op verzoek van de ambtenaar, vermeld in paragraaf 1. De inschrijving heeft plaats, niettegenstaande verzet, betwisting of beroep, op voorlegging van een afschrift van het dwangbevel dat eensluidend wordt verklaard door die ambtenaar en dat melding maakt van de betekening ervan.".

  Art. 39. In dezelfde wet, het laatst gewijzigd bij de wet van 7 februari 2014, wordt een artikel 42ter ingevoegd, dat luidt als volgt:
  "Art. 42ter. In afwijking van artikel 42bis kan de ambtenaar, vermeld in artikel 42bis, § 1, beslissen af te zien van de invordering van de kosten, vermeld in artikel 42, § 5, als de invorderingskosten groter zijn dan het terug te vorderen bedrag of als niet kan worden vastgesteld wie de overtreder is.".

  Art. 40. In dezelfde wet, het laatst gewijzigd bij de wet van 7 februari 2014, wordt een artikel 42quater ingevoegd, dat luidt als volgt:
  "Art. 42quater. De ambtenaar die belast is met de inning en de invordering, beslist ook over de gemotiveerde verzoeken tot uitstel of spreiding van betaling die de overtreder tot hem richt.".

  Art. 41. In dezelfde wet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2017, worden de volgende artikelen opgeheven:
  1° artikel 44, gewijzigd bij de wet van 22 december 2003;
  2° artikel 45bis, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1995 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001 en de wet van 27 december 2012.

  Art. 42. Artikel 4, 1°, van dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 13 juli 2018.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,
B. WEYTS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:
   Decreet tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren in het kader van de zesde staatshervorming

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 2017-2018 Stukken: - Ontwerp van decreet : 1555 - Nr. 1 - Amendementen : 1555 - Nr. 2 - Verslag : 1555 - Nr. 3 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1555 - Nr. 4 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 4 juli 2018.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie