J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2017/10/05/2017013989/justel

Titel
5 OKTOBER 2017. - Decreet tot wijziging van het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt

Bron :
FRANSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 13-11-2017 nummer :   2017013989 bladzijde : 98577   BEELD
Dossiernummer : 2017-10-05/13
Inwerkingtreding : 23-11-2017

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-15

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 4, 1° van het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt, worden ingevoegd tussen de woorden "of de intrekking van de erkenning" en de woorden "van de bronnencentra" de volgende woorden : "van het Pluridisciplinair centrum, bedoeld in artikel 10/1,".

  Art. 2. In artikel 5, § 3, tweede lid, van hetzelfde decreet, worden de woorden "na advies van de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap" vervangen door de woorden "na advies van de Academie voor Onderzoek en Hoger Onderwijs, zoals bedoeld in het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies";

  Art. 3. In artikel 10, 2°, van hetzelfde decreet worden tussen de woorden "bedoeld in de artikelen" en de woorden "11, 13" de woorden "10/1" ingevoegd.

  Art. 4. Er wordt tussen artikel 10 en artikel 11 van hetzelfde decreet een nieuw hoofdstuk ingevoegd, luidend als volgt :
  "Hoofdstuk III/1 : Het Pluridisciplinair centrum betreffende de overdracht van de herinnering".
  Art. 10/1. § 1. Binnen de perken van de beschikbare kredieten erkent de Regering, voor een periode van vijf jaar, na advies van de Raad, ten hoogste een "Pluridisciplinair centrum voor de overdracht van de herinnering", hierna "Pluridisciplinair centrum" genoemd.
  Een operator erkend als Pluridisciplinair centrum kan niet erkend worden als bronnencentrum of als gelabeld centrum.
  § 2. Het Pluridisciplinair centrum heeft als opdracht :
  1° de functies van bedenking, uitwisseling, debatten, meervoudskunstuitdrukkingen, onderzoek en voortgezette opleiding te organiseren in verband met het voorwerp van dit decreet;
  2° een centrum voor de referentie, de uitzending van producties en de stimulering van het werk van herinnering te zijn voor het geheel van de burgers van de Franse Gemeenschap;
  3° samenwerkingen en synergie te ontwikkelen met de andere actoren die in het kader van dit decreet erkend worden;
  § 3. Om erkend te worden moet het Pluridisciplinair centrum aan het geheel van de volgende criteria beantwoorden :
  1° samengesteld zijn als rechtspersoon zonder winstoogmerk;
  2° 6 dagen per week toegankelijk zijn voor het publiek;
  3° waarborgen voorleggen inzake kwaliteit en bekendheid, erkend door de Raad;
  4° in zijn maatschappelijke doel ten minste de overdracht hebben van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt;
  5° de punten 1° tot 5° van artikel 1 dekken door hun activiteiten;
  6° een dynamische aanpak ontwikkelen van het sociaal en cultureel gevarieerd publiek;
  7° bewustmakingsactiviteiten organiseren met een pedagogisch doel;
  8° een centrum voor documentatie en pluridisciplinair onderzoek organiseren in samenwerking met de bronnencentra bedoeld in artikel 11, de universiteiten en de hogescholen;
  9° voorwerpen en verzamelingen van voorwerpen, iconografische documenten en archieven krijgen, verwerven, beheersen, bewaren, voorstellen en studeren in verband met het voorwerp van dit decreet;
  10° uitgedrukte, audiovisuele en virtuele producties ontwikkelen;
  11° getuigenissen van het geheugen opnemen, gebruiken en publiceren;
  12° nationale en internationale partnerschappen ontwikkelen zowel met de publieke als private structuren;
  13° museale ruimtes beheren;
  14° de aandacht vestigen op de producties ontwikkeld in het kader van het decreet door de bronnencentra en de gelabelde centra bedoeld in de artikelen 11 en 13, en de promotoren van projecten bedoeld in de artikelen 15, 16 en 17;
  15° tentoonstellingen organiseren waaronder ten minste één met een internationaal karakter om de twee jaar, alsook conferenties, debatten, ontmoetingen, opleidingen, culturele, artistieke en opvoedingsevenementen in verband met het voorwerp van dit decreet;
  16° over een bekwaam personeel beschikken om voor het geheel van de opvoedings-, animatie- en bemiddelingsfuncties te zorgen;.
  Bovendien moet het Pluridisciplinair centrum voorzien zijn van een Begeleidingscomité dat inzonderheid belast is met de uitvoering van opdrachten en de programmering van activiteiten van het centrum.
  Het telt onder zijn leden een vertegenwoordiger van DOB.
  De samenstelling van de beheers- of bestuursorganen van het Pluridisciplinair centrum leeft artikel 9 van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt, na.
  § 4. De erkenning wordt voorafgegaan van een oproep tot kandidaten bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en op de website van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. De oproep tot kandidaten bevat de nadere regels voor het voordragen van kandidaten en een bestek. Dit laatste wordt opgesteld door DOB en wordt ter advies aan de Raad en ter goedkeuring van de Regering voorgelegd.
  De kandidaten dienen een dossier in waarbij DOB de adequatie van hun kandidatuur met de criteria bedoeld in § 3 zal controleren.
  Op straffe van onontvankelijkheid bevat de erkenningsaanvraag ten minste de drie volgende elementen :
  1° het bewijs dat de kandidaat aan de criteria beantwoordt, zoals vermeld in § 3, eerste lid, 1° tot 5° ;
  2° het bewijs dat de kandidaat ten minste de helft van de criteria van § 3, eerste lid, 6° tot 16° bij de aanvraag vervult. De manier waarop elk criterium vervuld wordt, moet gedetailleerd vermeld worden;
  3° voor de criteria die niet bij de aanvraag vervuld worden : de uiteenzetting van middelen, acties en planning die de kandidaat wenst uit te voeren om de overblijvende criteria te vervullen.
  De kandidaten van wie de dossiers ontvankelijk worden geacht, krijgen het bezoek van DOB die een verslag opmaakt van de kandidatuur ten opzichte van het geheel van de criteria bedoeld in § 3. De Raad baseert zich op dit verslag om een gemotiveerd advies uit te brengen voor de al dan niet erkenning aan de Regering die de definitieve beslissing neemt. De Raad kan, indien hij het nodig acht, de kandidaten en/of de DOB verhoren.
  De procedure voor de erkenning, de hernieuwing van de erkenning, de vervroegde beëindiging van de erkenning en de schorsing of de afschaffing van de financiering van het Centrum kan door de Regering nader bepaald worden.
  Art. 10/2. Binnen de perken van de beschikbare kredieten wordt een jaarlijks bedrag van 300.000 euro besteed aan de financiering van het Pluridisciplinair centrum. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd, binnen de perken van de beschikbare kredieten, en wordt aan het indexcijfer van de consumptieprijzen gebonden van de maand van het jaar dat voorafgaat. Dit bedrag zal dienen voor de subsidiëring van het personeel, de forfaitaire werkingskosten en de kosten van de activiteiten die werkelijk gepresteerd worden.

  Art. 5. In artikel 11 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 1, tweede lid worden na de woorden "gelabeld centrum zoals bedoeld in hoofdstuk V" de volgende woorden ingevoegd "noch als Pluridisciplinair centrum, zoals bedoeld in hoofdstuk III/1".
  2° in § 3, 4° worden de woorden " of de overdracht van de herinnering aan verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt" ingevoegd aan het einde van de zin.

  Art. 6. In artikel 12, van hetzelfde decreet wordt het aantal "50.000" vervangen door het aantal "60.000".

  Art. 7. In artikel 13 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 1 worden de woorden "twee jaar" vervangen door de woorden "drie jaar";
  2° in § 2, tweede lid, worden ingevoegd na het woord "Bronnencentrum" de volgende woorden "noch als Pluridisciplinair centrum, zoals bedoeld in hoofdstuk III/1";
  3° in § 3 worden de woorden "of de overdracht van de herinnering aan verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt" ingevoegd aan het einde van 4°.

  Art. 8. In artikel 15 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 1, eerste lid, worden ingevoegd tussen de woorden "doet de Regering elk jaar" en de woorden "een oproep tot projecten" de woorden " ten minste".
  2° in § 3 wordt het cijfer "60.000" telkens vervangen door het cijfer "45.000".

  Art. 9. In artikel 16, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, worden ingevoegd tussen de woorden "doet de Regering elk jaar" en de woorden "een oproep tot projecten" de woorden "ten minste".

  Art. 10. In artikel 17 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 1, eerste lid, worden de woorden "doet de Regering elk jaar een oproep tot projecten" vervangen door de woorden "doet de Regering elk jaar ten minste een oproep tot projecten";
  2° in § 2 wordt het cijfer "30.000" telkens vervangen door het cijfer "45.000".

  Art. 11. In hoofdstuk VI wordt een artikel 17/1 ingevoegd, luidend als volgt :
  "Artikel 17/1. Indien de bedragen die beschikbaar zijn voor de oproepen tot projecten gedaan met toepassing van de artikelen 15, 16 of 17, de bedragen overschrijden die toegekend worden voor de financieel weerhouden projecten, kan het saldo aan de oproepen tot projecten toegewezen worden die gedaan worden in het kader van de andere artikelen".

  Art. 12. In artikel 18 van hetzelfde decreet worden ingevoegd tussen de woorden "in de artikelen" en "11, 13, 15, 16 en 17" de volgende woorden "10/1,".

  Art. 13. In artikel 19 van hetzelfde decreet worden ingevoegd tussen de woorden "de artikelen" en "11, 13, 15, 16 en 17" de volgende woorden "10/1,".

  Art. 14. In artikel 20, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "twee jaar" vervangen door de woorden "3 jaar".

  Art. 15. In afwijking van artikel 5, § 2, van hetzelfde decreet kunnen de personen die werkende of plaatsvervangende leden zijn op de datum van de tweede hernieuwing van de Raad te rekenen vanaf zijn oprichting, een derde mandaat van 5 jaar uitoefenen.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 5 oktober 2017.
De Minister-President,
R. DEMOTTE
De Vice-Presidente en Minister van Cultuur en Kind,
A. GREOLI
De Vice-President, Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media,
J.-Cl. MARCOURT
De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Sport en Promotie van Brussel, belast met het toezicht op de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
R. MADRANE
De Minister van Onderwijs,
M.-M. SCHYNS
De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging,
A. FLAHAUT
De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen
I. SIMONIS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 2017-2018 Stukken van het Parlement.- Ontwerp van decreet, nr. 470-1. Integraal verslag.- Bespreking en aanneming.- Vergadering van 4 oktober 2017.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie