einde

Publicatie : 2021-09-01

Beeld van de publicatie
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

30 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te makenFILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op het Wetboek van de Belgische nationaliteit, artikel 7bis, § 2, vierde lid, ingevoegd door de wet van 4 december 2012;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken;
Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŰn, gegeven op 19 mei 2021;
Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 31 mei 2021;
Gelet op het advies nr. 69.612/2 van de Raad van State, gegeven op 5 juli 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2░, van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Justitie en en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers;
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Artikel 3 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken wordt aangevuld met de bepalingen onder 8░ en 9░, luidende:
"8░ de verblijfskaart ("M. Artikel 50 VEU") voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord, opgesteld overeenkomstig de bijlage 53 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, afgeleverd sinds 1 januari 2021;
9░ de duurzame verblijfskaart ("M. Artikel 50 VEU") voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord, opgesteld overeenkomstig de bijlage 54 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, afgeleverd sinds 1 januari 2021.".
Art. 2. In artikel 4 van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij koninklijk besluit van 6 mei 2020, wordt een bepaling onder 2░ /1 ingevoegd, luidende:
"2░ /1 Voor de begunstigden van het terugtrekkingsakkoord bedoeld in artikel 47/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen:
a) het attest voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord - verblijf, opgesteld overeenkomstig de bijlage 56 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
b) de verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord ("M. Artikel 50 VEU"), opgesteld overeenkomstig de bijlage 53 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
c) de duurzame verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord ("M. Artikel 50 VEU"), opgesteld overeenkomstig de bijlage 54 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
afgegeven sinds 1 januari 2021;".
Art. 3. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 30 augustus 2021.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
V. VAN QUICKENBORNE


begin

Publicatie : 2021-09-01