einde

Publicatie : 2021-06-03

Beeld van de publicatie
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

27 MEI 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/047 van 17 december 2020 betreffende het verlenen van een handelshuurlening aan huurders in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis



De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
Gelet op de ordonnantie van 23 november 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering naar aanleiding van de gezondheidscrisis ten gevolge van COVID-19, artikel 2, § 1;
Gelet op het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/047 van 17 december 2020 betreffende het verlenen van een handelshuurlening aan huurders in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, de artikelen 3, 7, 8, 9 en 18;
Gelet op artikel 2, § 3, 5░, van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijkekansentest;
Gelet op het advies van de inspecteur van FinanciŰn, gegeven op 3 mei 2021;
Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 5 mei 2021;
Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de voortdurende gezondheidscrisis, die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks via de opgelegde veiligheidsmaatregelen een gevoelige impact heeft op de economische bedrijvigheid van veel ondernemingen;
Dat de moeilijkheden en de traagheid die inherent zijn aan de hervatting van elke economische activiteit na een crisissituatie, dewelke een verhoging van het maximumbedrag van de leningen en een grotere spreiding van de terugbetalingstermijnen vereisen;
Gelet op het advies 69.360/3 van de Raad van State, gegeven op 17 Mei 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3 ░, van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Minister bevoegd voor Economie,
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. In artikel 3 van het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/047 van 17 december 2020 betreffende het verlenen van een handelshuurlening aan huurders in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, wordt de bepaling onder 5░ vervangen als volgt:
"5░ heeft op het moment van de leningaanvraag geen achterstallige betalingen voor de huurgelden met betrekking tot de periode voor 18 maart 2020 voor de betrokken Handelspanden.".
Art. 2. In artikel 6, derde lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1░ in de bepaling onder 4░ worden de woorden "30 juni 2021" vervangen door de woorden "31 oktober 2021";
2░ in de bepaling onder 5░ worden de woorden "geen achterstand was in de betaling van de huurgelden op" vervangen door de woorden "op het moment van de leningaanvraag geen achterstallige betalingen zijn voor de huurgelden met betrekking tot de periode voor".
Art. 3. In artikel 7, vierde lid, van hetzelfde besluit, wordt het getal "35.000" vervangen door het getal "75.000".
Art. 4. In artikel 8, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1░ het getal "18" wordt vervangen door het getal "36";
2░ het getal "6" wordt vervangen door het getal "24".
Art. 5. In artikel 9, derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "30 juni 2021" vervangen door de woorden "15 november 2021".
Art. 6. § 1. De wijzigingen bedoeld in artikel 4 kunnen van toepassing zijn op de Handelshuurleningen die werden toegekend voor de inwerkingtreding van dit besluit, voor zover de Huurder daarmee instemt in een addendum bij de leningovereenkomst.
BEW informeert de Huurders die een Handelshuurlening hebben ontvangen voor de inwerkingtreding van dit besluit over de mogelijkheid aangeboden door het eerste lid. Indien de Huurder daartoe verzoekt binnen de maand van de verzending van de informatie, stuurt BEW hem een voorstel van addendum bij de leningovereenkomst door. BEW ontvangt het addendum, ondertekend door de Huurder, binnen de maand van de verzending ervan.
§ 2. De wijzigingen bedoeld in artikel 4 kunnen van toepassing zijn op de Handelshuurleningen waarvoor de aanvraag werd ingediend voor de inwerkingtreding van dit besluit, voor zover de Huurder daarmee instemt.
Art. 7. In afwijking van artikel 7, derde lid, van het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/047 van 17 december 2020 betreffende het verlenen van een handelshuurlening aan huurders in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, kan een Huurder voor eenzelfde Handelspand een tweede aanvraag voor een Handelshuurlening indienen, als hij al een aanvraag voor een Handelshuurlening heeft ingediend voor dat Handelspand voor de inwerkingtreding van dit besluit.
Voorafgaand aan de toekenning van de tweede lening wordt artikel 6 van het voormelde bijzondere machtenbesluit een tweede keer uitgevoerd. De voorwaarden vervat in het derde lid, 2░ tot 4░, van dat artikel zijn dan van toepassing op de twee overeenkomsten bedoeld in dat artikel, samen beschouwd.
De twee leningen worden samen beschouwd voor de toepassing van de voorwaarden bedoeld in artikel 7 van het voormelde bijzondere machtenbesluit.
Art. 8. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
Art. 9. De minister bevoegd voor Economie wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 27 mei 2021.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De Minister-president,
R. VERVOORT
De Minister bevoegd voor Economie,
A. MARON
De Minister van FinanciŰn en Begroting,
S. GATZ


begin

Publicatie : 2021-06-03