J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/05/12/2021020955/justel

Titel
12 MEI 2021. - Ministerieel besluit tot verlenging van het ministerieel besluit van 14 september 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard
(NOTA : bekrachtigd met uitwerking op de datum van zijn inwerkingtreding bij KB 2021-08-31/07, art. 1) Zie wijziging(en)

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 25-05-2021 nummer :   2021020955 bladzijde : 53352       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2021-05-12/08
Inwerkingtreding : 25-05-2021

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2020015545       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 14 september 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard, worden de volgende wijzingen aangebracht:
  a) in paragraaf 1, tweede lid, 2°, worden de woorden "twee jaar" vervangen door de woorden "drie jaar en twee maanden";
  b) het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende:
  " § 3. Tegoedbonnen die reeds geldig werden uitgegeven in het kader van een activiteit die niet heeft kunnen plaatsvinden wegens de coronacrisis, blijven geldig indien de voorwaarden opgesomd in paragraaf 1 worden gerespecteerd.".

  Art. 2. In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 15 december 2020, worden de woorden "1 juli 2021" vervangen door de woorden "1 oktober 2021".

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 12 mei 2021.
P.-Y. DERMAGNE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Economie,
   Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel XVIII.l, § 1, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2014;
   Gelet op het ministerieel besluit van 14 september 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard;
   Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat het ministerieel besluit van 14 september 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard voor een beperkte periode van toepassing is en dat het daarom noodzakelijk is dat de verlenging ervan plaatsvindt vóór het einde van de geldigheidsduur van de daarin vervatte maatregelen;
   Overwegende dat de maatregelen die werden getroffen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, langer moeten worden aangehouden dan oorspronkelijk kon worden voorzien;
   Overwegende dat de evenementensector bijzonder zwaar getroffen blijft door de gevolgen van de coronapandemie en dat de inrichtingen of onderdelen van inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector verboden blijven voor het publiek;
   Overwegende dat het thans nog niet vaststaat vanaf wanneer en onder welke voorwaarden de evenementen in de toekomst zullen kunnen doorgaan;
   Overwegende dat om die redenen de organisatoren van evenementen nog verder zullen moeten afrekenen met ernstige liquiditeitsproblemen;
   Overwegende dat de consumenten nog steeds moeten kunnen genieten van hun ticket als het evenement opnieuw wordt georganiseerd;
   Overwegende dat het om al deze redenen van belang is bij hoogdringendheid te voorzien in de verlenging van het voornoemde ministerieel besluit van 14 september 2020, dat buiten werking treedt op 1 juli 2021;
   Gelet op advies 69.278/1 van de Raad van State, gegeven op 3 mei 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Overwegende het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 maart 2021,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 31-08-2021 GEPUBL. OP 13-09-2021
    (GEWIJZIGD ART. : BEKRACHTIGING)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
    Franstalige versie