J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/05/07/2021041517/justel

Titel
7 MEI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021) en het contactonderzoek (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 mei 2021) ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 18-05-2021 nummer :   2021041517 bladzijde : 48645       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2021-05-07/07
Inwerkingtreding : 01-06-2021

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2021031467       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-8

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021) en het contactonderzoek (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 mei 2021) ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken, worden de zinsneden "(voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021)" en "(voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 mei 2021)" opgeheven.

  Art. 2. In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° In het eerste lid wordt het bedrag "3.071.528 euro (drie miljoen eenenzeventig duizend vijfhonderdachtentwintig euro)" vervangen door het bedrag "6.046.534 (zes miljoen zesenveertigduizend vijfhonderdvierendertig) euro";
  2° In het tweede lid wordt het bedrag "2.485.928 euro (twee miljoen vierhonderdvijfentachtigduizend negenhonderdachtentwintig euro)" vervangen door het bedrag "4.143.214 (vier miljoen honderddrieënveertigduizend tweehonderdveertien) euro";
  3° In hetzelfde lid wordt het bedrag "585.600,00 euro (vijfhonderdvijfentachtigduizend zeshonderd euro)" vervangen door het bedrag "1.903.320 (een miljoen negenhonderdendrieduizend driehonderdtwintig) euro";
  4° In het derde lid wordt de zinsnede "30 juni 2021 voor de opdrachten vermeld in artikel 5 en op de periode van 1 april 2021 tot en met 31 mei 2021 voor de lokale besturen die additioneel inzetten op de opdrachten vermeld in artikel 6" vervangen door de zinsnede "31 augustus 2021";

  Art. 3. In artikel 3, § 3, 1° van hetzelfde besluit worden de zinsneden "tot 31 mei, behoudens verlenging conform artikel 2. Na afloop van deze periode kunnen de lokale besturen zich engageren voor de optie vermeld in § 1, 1° " vervangen door de woorden "tot 31 augustus 2021, behoudens verlenging conform artikel 2".

  Art. 4. In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° punt 1°, c) wordt vervangen door wat volgt: "c) de termijn van het engagement, die minstens één maand bedraagt voor optie 1 en optie 2;";
  2° er wordt een punt 2° /1 ingevoegd dat luidt als volgt:
  "2° /1 De besturen die een samenwerkingsovereenkomst of addendum hebben afgesloten tot 30 juni 2021 voor optie 1 of tot 31 mei 2021 voor optie 2, kunnen deze overeenkomsten bestendigen tot 31 augustus 2021 door het insturen van een nieuw addendum. De lokale besturen sturen deze bestendiging digitaal in.".

  Art. 5. In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° In paragraaf 2, 1°, wordt de datum "31 juli 2021" vervangen door de datum "31 augustus 2021";
  2° In dezelfde paragraaf, 1°, wordt de datum "30 april 2021" vervangen door de datum "31 mei 2021";
  3° In dezelfde paragraaf, 2°, wordt de datum "1 september 2021" vervangen door de datum "31 oktober 2021".

  Art. 6. In artikel 12, eerste lid van hetzelfde besluit wordt de datum "1 september 2021" vervangen door de datum "31 oktober 2021".

  Art. 7. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2021.

  Art. 8. De Vlaamse minister, bevoegd voor het binnenlands bestuur en het stedenbeleid en de Vlaamse minister, bevoegd voor het welzijn en de armoedebestrijding, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 7 mei 2021.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen,
B. SOMERS
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding,
W. BEKE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Rechtsgronden
   Dit besluit is gebaseerd op:
   - de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 en artikel 87, § 1;
   - de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, artikel 3, derde lid;
   - de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019, artikel 71 tot en met 77;
   - het decreet van 18 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021, artikel 12;
   - het besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019, artikel 29 tot en met 31 en artikel 43.
   Vormvereisten
   De volgende vormvereisten zijn vervuld:
   - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 28 april 2021.
   - De Vlaamse minister bevoegd voor begroting heeft zijn akkoord gegeven op 07 mei 2021.
   De volgende vormvereisten zijn niet vervuld
   - Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat sinds eind januari 2021 andere varianten van het COVID-19-virus in omloop zijn. Deze nieuwe varianten resulteren in een toegenomen belang van bronopsporing. De herziening van de subsidieberekening en periode waarvoor deze subsidie toegekend wordt, kaderen binnen de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Bovendien is dit besluit enkel van toepassing op de gemeenten van het Vlaamse Gewest en dus niet op een onbepaalde groep niet-geïndividualiseerde rechtssubjecten. Om die redenen wordt dit besluit niet eerst aan de Raad van State voorgelegd.
   Motivering
   Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
   - Dit ontwerp van besluit regelt de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021) en het contactonderzoek (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 mei 2021) ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.
   De werking van de bepalingen in voormeld besluit worden verlengd tot en met 31 augustus 2021.
   - Bij besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken
   - werden de juridische contouren van de lokale bronopsporing en het lokale contactonderzoek vastgelegd;
   - werden de contouren van een specifieke subsidie aan de Vlaamse gemeenten ter ondersteuning van de bijkomende inzet in preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantainecoaching en contactonderzoek vastgelegd.
   Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken voorziet deze subsidiëring voor de beperkte periode van november 2020 tot en met maart 2021.
   Gelet op:
   - de vraag van de SERV naar een krachtdadige broncontrole die nieuwe uitbraken sneller, gerichter en doeltreffender beheerst zonder dat brede lockdowns van sectoren of activiteiten nodig zijn;
   - de stijging van het aantal indexpatiënten in het voorjaar 2021;
   - de toename aan verscheidenheid van varianten van het COVID-19 virus, die zo vlug mogelijk moeten gedetecteerd en geïsoleerd worden;
   - de toename van de lokale verantwoordelijkheid omwille van het toegenomen belang van bronopsporing
   en rekening houdende met het Belfortprincipe dat stelt dat lokale besturen vergoed moeten worden voor de inspanningen die zij op vraag van de Vlaamse overheid leveren, werd het door het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 vastgestelde financieringsmodel verlengd door het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021) en het contactonderzoek (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 mei 2021) ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.
   - Omwille van dezelfde motieven als voor de verlenging door het bovenvermelde besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021 en omwille van de kennis waarover we vandaag beschikken, de vaccinatiecampagne die vermoedelijk nog tot het najaar zal duren, de huidige besmettingsgraad, de evolutie van de ziekenhuisopnames en overlijdens, de verschillende virusvarianten en aankomende versoepelingen is het risico op lokale opflakkeringen nog steeds zeer reëel en de noodzaak om snel te kunnen opsporen blijvend.
   - De lokale besturen hebben in de voorgaande maanden bewezen dat hun meerwaarde bestaat in het aanvullend contacteren van indexpatiënten, het aanvullend opsporen van HRC, het volop inzetten op bronopsporing, het isoleren van (uitbraak)clusters, het blijven sensibiliseren voor het opvolgen van de essentiële basismaatregelen en het opvolgen van burgers die verplicht in isolatie of quarantaine geplaatst zijn.
   Daarom dient het door het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 vastgestelde en door het bovenvermelde besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021 verlengde financieringsmodel nogmaals verlengd te worden.
   - Dit besluit beoogt een vergoeding van de kosten die lokale besturen maken voor de inrichting en uitbating van de infrastructuur voor lokale contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie.
   Juridisch kader
   Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
   -Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);
   - De Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 135, § 2, tweede lid, 5° ;
   - Het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikel 44 t.e.m. 50;
   - Het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer;
   - Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 2 § 1;
   - Het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19;
   - Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken;
   - Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021) en het contactonderzoek (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 mei 2021) ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.
   Initiatiefnemer(s)
   Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen en de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.
   Na beraadslaging,
   DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie