einde

Publicatie : 2021-04-22

Beeld van de publicatie
VLAAMSE OVERHEID
Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie

10 APRIL 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2016 tot vaststelling van de voorwaarden en de regels voor de toekenning van subsidies voor activiteiten ter bevordering van het internationaal ondernemenRechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op :
-het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen", artikel 6bis, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 28 april 2006;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2016 tot vaststelling van de voorwaarden en de regels voor de toekenning van subsidies voor activiteiten ter bevordering van het internationaal ondernemen, artikel 5, vijfde lid.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld :
- De Inspectie van FinanciŽn heeft advies gegeven op 18 maart 2021.
Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven :
- Naast onder meer prospectiereizen en de deelname aan buitenlandse beurzen en gelijkwaardige evenementen, wat in normale tijden veel aangevraagde steuntypes bij de Vlaamse kmo-bedrijven zijn, voorziet de regelgeving ook in steun voor de ontwikkeling en vertaling van digitale internationale commerciŽle bedrijfscommunicatie om de producten of diensten van de aanvrager in het buitenland bekend te maken. In de praktijk betreft het de ontwikkeling van websites, webshops, e-commerceplatformen, de creatie van bedrijfsfilms, het inhuren van expertise op het vlak van social media enzovoort. Door de COVID-19-pandemie en alle bijbehorende restricties is het logisch dat veel kmo's momenteel volop inzetten op digitaliseringsprojecten om hun internationale business te optimaliseren. Niemand wil de digitale trein missen. De geldende voorwaarden en steunbedragen voor dit subsidietype dateren uit de pre-COVID-19-periode en zijn niet aangepast aan de huidige digitaliseringsbehoeften. Dit steuntype voor de ontwikkeling van digitale bedrijfscommunicatie sluit aan bij de doelstellingen van het relanceplan "Vlaamse Veerkracht", waarin de digitale transformatie hoog op de agenda staat. Verder inzetten op digitalisering past ook in de digitale agenda van de Europese Commissie om een digitale interne markt en digitale gegevenseconomie te ontwikkelen.
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, ICT EN FACILITAIR MANAGEMENT BESLUIT :
Artikel 1. Artikel 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2016 tot vaststelling van de voorwaarden en de regels voor de toekenning van subsidies voor activiteiten ter bevordering van het internationaal ondernemen wordt vervangen door wat volgt :
"Art. 18. De subsidie bestaat uit een forfaitaire bijdrage van 3000 euro per dossier. Voor de eerste vier dossiers van een onderneming die het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen conform artikel 5 goedkeurt, bedraagt de forfaitaire bijdrage 4500 euro.
Alleen ondernemingen die externe facturen kunnen voorleggen voor de ontwikkeling en eventueel de bijbehorende vertaling van digitale internationale commerciŽle bedrijfscommunicatie voor minstens de helft van het subsidiebedrag, exclusief btw, kunnen voor de subsidie, vermeld in het eerste lid, in aanmerking komen.".
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 15 mei 2021.
Artikel 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2016 tot vaststelling van de voorwaarden en de regels voor de toekenning van subsidies voor activiteiten ter bevordering van het internationaal ondernemen, zoals van kracht vanaf 15 mei 2021, is van toepassing op alle nieuwe steunaanvragen die vanaf 15 mei 2021 worden ingediend.
Brussel, 10 april 2021.
De Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management,
J. JAMBON


begin

Publicatie : 2021-04-22