J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/03/26/2021030897/justel

Titel
26 MAART 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 november 2020 tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor noodopvang van schoolkinderen

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 09-04-2021 nummer :   2021030897 bladzijde : 31952       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2021-03-26/09
Inwerkingtreding :
03-04-2021 (Art.1)     (Art.1-4)     (Art.2)     (Art.3)     (Art.4)


Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2020044254       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 2, eerste lid, en in artikel 7, 5į, van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020 tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor noodopvang van schoolkinderen, wordt de zinsnede "tot en met 2 april 2021" vervangen door de zinssnede "tot en met 30 juni 2021".

  Art. 2. Aan artikel 3 van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
  "In afwijking van het vorige lid, en in het geval dat er voor de noodopvang tijdens een vakantieperiode een ouderbijdrage wordt gevraagd zoals vermeld in artikel 7, tweede lid, bedraagt de subsidie:
  1į voor de inzet van personeel: 10 euro per effectief opgevangen kind per volledige dag en 5 euro per effectief opgevangen kind per halve dag;
  2į voor de inzet of het veiligheidsonderhoud van de infrastructuur: 5 euro per effectief opgevangen kind per dag."

  Art. 3. Aan artikel 7 van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
  "In afwijking van het eerste lid, 6į, kan er voor de noodopvang tijdens vakantieperiodes, vermeld in artikel 4, tweede lid, 2į, wel een ouderbijdrage gevraagd worden en hoeft deze noodopvang dus niet kosteloos georganiseerd te worden voor de ouders."

  Art. 4. In artikel 6 van hetzelfde besluit wordt de zinssnede "op 1 juni 2021" vervangen door de zinssnede "op 31 jul 2021" en in artikel 8 van hetzelfde besluit wordt de zinssnede "op 30 september 2021" vervangen door de zinssnede "op 30 november 2021".

  Art. 5. Artikelen 1 tot en met 4 hebben uitwerking met ingang van 3 april 2021.

  Art. 6. De Vlaamse minister, bevoegd voor het binnenlands bestuur en het stedenbeleid en de Vlaamse minister, bevoegd voor opgroeien, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 26 maart 2021.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen,
B. SOMERS
De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand,
B. WEYTS
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding,
W. BEKE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Rechtsgronden
   Dit besluit is gebaseerd op:
   - de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, artikel 3, derde lid;
   - het decreet van 20 december 2019 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020, artikel 11, begrotingsartikel PJ0-1PMC2GA-WT;
   - het decreet van 26 juni 2020 houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020, artikel 11, begrotingsartikel PJ0-1PMC2GA-WT;
   - het decreet van 18 december 2020 houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 artikel 12, begrotingsartikel SJ0-1SMC2GA-WT.
   Vormvereiste(n)
   - De Inspectie van FinanciŽn heeft advies gegeven op 20 maart 2020;
   - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord verleend op 25 maart 2021;
   - Gelet op de hoogdringendheid wordt geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, ß 1, van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat scholen en opvanginitiatieven opnieuw en nog steeds geconfronteerd worden met sluiting omwille van de gevolgen van de coronacrisis en er hierdoor noodopvang voor schoolkinderen georganiseerd moet worden. Lokale besturen/de VGC nemen hierin de regierol op. Om hen bijkomend financieel te steunen tijdens de paasvakantie van 2021, is het nodig om deze subsidie voor noodopvang op korte termijn te kunnen toekennen volgens de modaliteiten vastgelegd in dit besluit.
   Motivering
   Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
   Dit ontwerp van besluit regelt de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020 tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor noodopvang van schoolkinderen. Dit besluit regelde aanvankelijk een projectsubsidie aan lokale besturen voor de financiŽle ondersteuning van de initiatieven die vanaf 9 november 2020 tot en met 2 april 2021 noodopvang voor schoolkinderen organiseren. De werking van de bepalingen in voormeld besluit worden enerzijds verlengd tot en met 30 juni 2021, en anderzijds wordt er een wijziging doorgevoerd die geldt vanaf 3 april 2021.
   Ook vandaag is er nog altijd een coronapandemie en worden we opnieuw geconfronteerd met plotse sluitingen van opvanglocaties en scholen. Er blijft hierdoor een grote druk op de ouders te liggen om opvang te vinden en vaak is de opvangnood acuut. Ouders bekijken bij sluitingen van scholen of opvanginitiatieven eerst maximaal zelf of er geen opvang kan voorzien worden via het informeel circuit. De Vlaamse Regering wil ouders nog minstens tot het einde van dit schooljaar ondersteunen door de opvangmogelijkheden te verruimen.
   De regeling die geldt tijdens schoolperiodes, blijft daarom ook gelden vanaf 3 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Ook tijdens de vakantieperiodes blijft hetzelfde systeem gelden tot en met 30 juni 2021, op ťťn afwijking na: vanaf 3 april 2021 is het mogelijk om voor noodopvang tijdens vakantieperiodes een ouderbijdrage te vragen voor de noodopvang. In dat geval wordt de subsidie voor noodopvang die aan het lokaal bestuur toegekend wordt, gehalveerd.
   De lokale besturen/de VGC blijven de regierol opnemen inzake het organiseren van noodopvang. De Vlaamse regering wil hen hierin ondersteunen en voorziet daarom opnieuw in een financiŽle vergoeding zodat de noodopvang (bijkomend opvangaanbod) ook vanaf 3 april 2021 nog gegarandeerd kan worden.
   Juridisch kader
   Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
   - de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof;
   - de Vlaamse Codex OverheidsfinanciŽn van 29 maart 2019;
   - het Besluit Vlaamse Codex OverheidsfinanciŽn van 17 mei 2019;
   - het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020 tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor noodopvang van schoolkinderen.
   Initiatiefnemer(s)
   Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand en de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.
   Na beraadslaging,
   DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie