einde

Publicatie : 2020-12-31

Beeld van de publicatie
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

17 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen betreffende het geboorteverlofFILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de Grondwet, de artikelen 37 en 107, tweede lid;
Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, artikel 11, § 1, eerste lid, vervangen bij de wet van 24 december 2002;
Gelet op de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, het artikel 4, § 2, 1°, gewijzigd bij de wet van 20 mei 1997;
Gelet op het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijkbesturen;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 november 2020;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 13 november 2020;
Gelet op artikel 8, § 2, 2°, van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging valt dit besluit onder een uitzondering op de verplichting een regelgevingsimpactanalyse uit te voeren;
Gelet op het protocol nr. 757 van 26 november 2020 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten;
Gelet op advies 68.379/4 van de Raad van State, gegeven op 14 december 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Artikel 15, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden, zoals dat vervangen is bij het koninklijk besluit van 14 november 2011, wordt aangevuld met de woorden:
", verhoogd naar 15 werkdagen vanaf 1 januari 2021 en naar 20 werkdagen vanaf 1 januari 2023.".
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.
Artikel 1 is van toepassing voor de bevallingen op de datum van de inwerkingtreding van de betrokken verhoging of erna.
Art. 3. De minister bevoegd voor ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 17 december 2020.
FILIP
Van Koningswege :
Minister van Ambtenarenzaken,
P. DE SUTTER


begin

Publicatie : 2020-12-31