einde

Publicatie : 2020-10-15

Beeld van de publicatie
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

12 OKTOBER 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun tot vergoeding van de creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperkenDe Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
Gelet op de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen, artikel 28;
Gelet op het feit dat de COVID-19-gezondheidscrisis beschouwd moet worden als een buitengewone gebeurtenis in de zin van artikel 28 van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen;
Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting, gegeven op 27 mei 2020;
Gelet op de hoogdringendheid; dat de federale overheid op 18 maart 2020 immers maatregelen heeft getroffen om de verdere verspreiding van het COVID-19-virus in te dijken, waarvan de economische en sociale gevolgen het voortbestaan op zeer korte termijn van creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk in het gedrang brengen;
Overwegende dat de huidige en toekomstige maatregelen die worden genomen om de verspreiding van het virus onder de bevolking te beperken, niet enkel gedurende de verbodsperiode maar ook tijdens de weken erna, uiteraard een hele reeks activiteiten zullen belemmeren, de toegang tot of het bezoek aan locaties aanzienlijk zullen beperken en de voorbereiding van werken of activiteiten zullen verhinderen;
Dat het past maatregelen te treffen om het voortbestaan van actoren te garanderen die culturele of creatieve activiteiten met een rechtstreeks of onrechtstreeks doel van algemeen belang verrichten;
Dat deze ongunstige gevolgen op zeer korte termijn zullen worden gevoeld, zodat de noodmaatregel onverwijld uitwerking moet krijgen;
Dat de steunmaatregel zo snel mogelijk moet worden uitbetaald; een spoedbehandeling is bijgevolg gerechtvaardigd;
Op de voordracht van de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Werk;
Na beraadslaging,
Besluit :
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk: de rechtspersoon die een activiteit zonder winstoogmerk uitoefent als bedoeld in de bijlage bij dit besluit;
2° de minister: de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Werk;
3° verordening: de verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie L352 van 24 december 2013;
4° BEW: Brussel Economie en Werkgelegenheid bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel;
5° AVG: de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);
6° tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun: de mededeling van de Commissie van 19 maart 2020 betreffende de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak, gewijzigd bij de mededeling van 3 april 2020.
HOOFDSTUK 2. - Voorwaarden en vorm van de steun
Art. 2. In afwijking van artikel 2, 2° van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen, kent de Minister steun toe aan de creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk die getroffen zijn door de noodmaatregelen die werden genomen om de verdere verspreiding van het COVID-19-virus in te dijken.
De verordening bepaalt de toekenningsvoorwaarden voor de steun.
Art. 3. § 1. De steun bestaat uit een eenmalige premie van 4.000 euro, die overeenkomstig de volgende voorwaarden aan de aanvrager wordt toegekend:
1° een inkomstenverlies hebben geleden door de toepassing van de maatregelen die werden genomen om de verdere verspreiding van het COVID-19-virus in te dijken, en die de jaaromzet en de draagkracht met betrekking tot de vaste kosten beïnvloeden;
2° op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over minstens een bedrijfszetel beschikken;
3° een sociaal oogmerk hebben dat in de statuten is opgenomen en dat niet van economische en commerciële aard is;
4° op 18 maart 2020 een activiteit uitoefenen die onder de NACE-codes van de bijlage bij dit besluit valt;
5° op 18 maart 2020 ten hoogste vijf VTE's in loondienst hebben;
6° niet over overgedragen winsten of niet-toegewezen reserves beschikken van meer dan 5.000 euro bij de afsluiting van de rekeningen op 31 december 2019;
7° niet de steun hebben ontvangen die is voorzien in het bijzondere machtenbesluit nr. 2020/042 betreffende de steun tot vergoeding van de creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken.
§ 2. Een steun van 2.000 euro wordt automatisch toegekend aan de aanvragers die begunstigde zijn geweest van de steun voorzien in het bijzondere machtenbesluit nr. 2020/042 betreffende de steun tot vergoeding van de creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken.
Art. 4. Is uitgesloten van de steun of desgevallend gehouden tot de terugbetaling ervan, de aanvrager of de begunstigde:
1° aan wie een sanctie wordt opgelegd op grond van artikel 10 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, of elke andere regelgeving die het vervangt of waardoor het wordt vervangen;
2° die niet alle toepasselijke verplichtingen van het sociaal, arbeids- en milieurecht naleeft;
3° tegen wie op 18 maart 2020 al een faillissements- of vereffeningsprocedure was opgestart, of die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, ten aanzien van wie een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie loopt, of die in een vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;
4° die opzettelijk valse of onjuiste inlichtingen verstrekt;
5° die zich in een van de gevallen bevindt als bedoeld in artikel 3, § 1, eerste lid, van de ordonnantie van 8 oktober 2015 houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie, zolang hij de subsidies als bedoeld in voornoemde ordonnantie niet terugbetaalt overeenkomstig de regels bedoeld in artikel 4 ervan;
6° die al begunstigde is of zal zijn van een van de volgende maatregelen:
a) de steun voorzien in het bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/013 van 7 april 2020 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
b) de steun voorzien in het bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/007 van 16 april 2020 betreffende de steun tot vergoeding van erkende sociale inschakelingsondernemingen die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
c) de steun voorzien in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 april 2020 nr. 2020/012 van bijzondere machten betreffende de invoering van steunmaatregelen voor de erkende dienstenchequeondernemingen en hun werknemers naar aanleiding van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
d) de steun voorzien in het bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun aan ondernemingen die een terugval van hun activiteit ondergaan als gevolg van de gezondheidscrisis COVID-19;
e) de steun voorzien in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor de evenementensector, de sector van het nachtleven en de toeristische en culturele sector in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis.
7° die in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis steun heeft aangevraagd bij een ander gewest, een gemeenschap of een instelling van openbaar nut die van een van deze entiteiten afhangt, en daartoe de voorwaarden vervult.
Vanaf de datum van steunverlening moet de begunstigde de voorwaarden als bedoeld in het eerste lid gedurende drie jaar naleven.
HOOFDSTUK 3. - Procedure voor het dossieronderzoek wat de steunaanvragen en -uitbetalingen betreft
Art. 5. De aanvrager dient uiterlijk op 23 november 2020 zijn steunaanvraag in bij BEW en vult daartoe het formulier in dat BEW op zijn website ter beschikking stelt.
Op straffe van niet-ontvankelijkheid voegt de aanvrager de volgende gegevens bij zijn aanvraag:
1° een verklaring op erewoord of een boekhoudkundig attest aangaande de daadwerkelijke terugval van zijn activiteiten;
2° de op 31 december van het afgelopen boekjaar afgesloten en door de algemene vergadering goedgekeurde resultaatrekeningen en balansen in het geval dat ze niet door de Nationale Bank van België gepubliceerd werden;
3° een verklaring betreffende andere ontvangen steun tegen de achtergrond van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun en alle andere onder de verordening of andere de-minimisverordeningen vallende steun aan die de onderneming gedurende de twee voorafgaande belastingjaren en het lopende belastingjaar heeft ontvangen.
Art. 6. De toekenningsbeslissing wordt binnen de maand van de ontvangst van de steunaanvraag door BEW betekend, met de vermelding dat de steun wordt verleend overeenkomstig de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun.
Art. 7. De steun wordt vereffend in een enkele schijf.
Art. 8. § 1. § 1. Het beheer en de controle van de aanvragen kan, om de in de aanvraag opgegeven gegevens te controleren of aan te vullen, de verwerking van de volgende categorieën van persoonsgegevens betreffen:
1° de identificatie- en contactgegevens van de personen die namens de aanvragers de aanvraag indienen;
2° de identificatie-, adres- en contactgegevens van de zelfstandige ondernemingen natuurlijk persoon die de premie aanvragen;
3° de identificatiegegevens van de zelfstandige zaakvoerders van de aanvragers;
4° de identificatiegegevens en gegevens betreffende de sociale zekerheidssituatie van de begunstigden van het overbruggingsrecht voor 2020;
5° de gegevens betreffende strafrechtelijke en administratieve sancties en feiten van de aanvragers en begunstigden bedoeld in artikel 4, 1°.
In het kader van het beheer en de controle van de aanvragen, is BEW gemachtigd om het rijksregisternummer te gebruiken, in overeenstemming met artikel 8, § 1, lid 3, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.
§ 2. BEW is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens bedoeld in § 1.
BEW kan de persoonsgegevens, en andere gegevens, bekomen van de aanvrager of van een andere overheidsinstantie.
§ 3. De maximale bewaringstermijn voor persoonsgegevens die op grond van deze bepaling worden verwerkt, bedraagt drie jaar, behalve voor persoonsgegevens die eventueel nodig zouden zijn voor de behandeling van geschillen met de steunaanvrager, gedurende de tijd die nodig is om dergelijke geschillen te behandelen.
HOOFDSTUK 4. - Controle en terugbetaling van de steun
Art. 9. De gewestelijke werkgelegenheidsinspecteurs van het bestuur als bedoeld in artikel 1, 4° van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juni 2016 houdende bepaling van de met het toezicht en de controle belaste overheden in werkgelegenheidsaangelegenheden en houdende nadere regels met betrekking tot de werking van deze overheden, worden belast met het toezicht op en de controle van de naleving van dit besluit.
Art. 10. Deze inspecteurs voeren deze controle of dit toezicht uit overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 30 april 2009 betreffende het toezicht op de reglementeringen inzake werkgelegenheid die tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren en de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze reglementeringen.
Art. 11. De bepalingen van de ordonnantie van 8 oktober 2015 houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie alsook de uitvoeringsmaatregelen ervan gelden voor de door dit besluit ingevoerde steun.
HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen
Art. 12. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
Art. 13. De minister bevoegd voor Werk wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 12 oktober 2020
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Werk,
B. CLERFAYT

Bijlage. - Activiteiten die in aanmerking komen voor de steun Annexe. - Activités éligibles à l'aide
NACE BEL 2008 code Beschrijving Code NACE BEL 2008 Description
14110 Vervaardiging van kleding van leer 14110 Fabrication de vêtements en cuir
14120 Vervaardiging van werkkleding 14120 Fabrication de vêtements de travail
14130 Vervaardiging van andere bovenkleding 14130 Fabrication d'autres vêtements de dessus
14140 Vervaardiging van onderkleding 14140 Fabrication de vêtements de dessous
14191 Vervaardiging van hoeden en petten 14191 Fabrication de chapeaux et de bonnets
14199 Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, n.e.g. 14199 Fabrication d'autres vêtements et accessoires n.c.a.
14200 Vervaardiging van artikelen van bont 14200 Fabrication d'articles en fourrure
14310 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken 14310 Fabrication d'articles chaussants à mailles
14390 Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding 14390 Fabrication d'autres articles à mailles
15110 Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont 15110 Apprêt et tannage des cuirs; préparation et teinture des fourrures
15120 Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk 15120 Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
15200 Vervaardiging van schoeisel 15200 Fabrication de chaussures
16292 Vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk 16292 Fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie
18110 Krantendrukkerijen 18110 Imprimerie de journaux
18120 Overige drukkerijen 18120 Autre imprimerie (labeur)
18130 Prepress- en premediadiensten 18130 Activités de prépresse
18140 Binderijen en aanverwante diensten 18140 Reliure et activités annexes
18200 Reproductie van opgenomen media 18200 Reproduction d'enregistrements
27402 Vervaardiging van verlichtingsapparaten 27402 Fabrication d'appareils d'éclairage électrique
32121 Bewerken van diamant 32121 Travail du diamant
32122 Bewerken van edelstenen (m.u.v. diamant) en van halfedelstenen 32122 Travail des pierres précieuses (sauf le diamant) et des pierres semi-précieuses
32123 Vervaardiging van sieraden 32123 Fabrication d'articles de joaillerie et de bijouterie
32124 Vervaardiging van edelsmeedwerk 32124 Fabrication d'articles d'orfèvrerie
32129 Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen 32129 Fabrication d'autres articles en métaux précieux
32130 Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen 32130 Fabrication d'articles de bijouterie de fantaisie et d'articles similaires
32200 Vervaardiging van muziekinstrumenten 32200 Fabrication d'instruments de musique
58110 Uitgeverijen van boeken 58110 Edition de livres
58130 Uitgeverijen van kranten 58130 Edition de journaux
58140 Uitgeverijen van tijdschriften 58140 Edition de revues et de périodiques
58190 Overige uitgeverijen 58190 Autres activités d'édition
58210 Uitgeverijen van computerspellen 58210 Edition de jeux électroniques
59111 Productie van bioscoopfilms 59111 Production de films cinématographiques
59112 Productie van televisiefilms 59112 Production de films pour la télévision
59113 Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms 59113 Production de films autres que cinématographiques et pour la télévision
59114 Productie van televisieprogramma's 59114 Production de programmes pour la télévision
59120 Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie 59120 Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
59130 Distributie van films en video- en televisieprogramma's 59130 Distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
59140 Vertoning van films 59140 Projection de films cinématographiques
59201 Maken van geluidsopnamen 59201 Production d'enregistrements sonores
59202 Geluidsopnamestudio's 59202 Studios d'enregistrements sonores
59203 Uitgeverijen van muziekopnamen 59203 Edition musicale
59209 Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen 59209 Autres services d'enregistrements sonores
60100 Uitzenden van radioprogramma's 60100 Diffusion de programmes radio
60200 Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's 60200 Programmation de télévision et télédiffusion
74101 Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen 74101 Création de modèles pour les biens personnels et domestiques
74102 Activiteiten van industriële designers 74102 Activités de design industriel
74103 Activiteiten van grafische designers 74103 Activités de design graphique
74104 Activiteiten van interieurdecorateurs 74104 Décoration d'intérieur
74105 Activiteiten van decorateur-etalagisten 74105 Décoration d'étalage
74109 Overige activiteiten van gespecialiseerde designers 74109 Autres activités spécialisées de design
74201 Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen 74201 Production photographique, sauf activités des photographes de presse
74209 Overige fotografische activiteiten 74209 Autres activités photographiques
77294 Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel 77294 Location et location-bail de textiles, d'habillement, de bijoux et de chaussures
90011 Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten 90011 Réalisation de spectacles par des artistes indépendants
90012 Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles 90012 Réalisation de spectacles par des ensembles artistiques
90021 Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen 90021 Promotion et organisation de spectacles vivants
90022 Ontwerp en bouw van podia 90022 Conception et réalisation de décors
90023 Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken 90023 Services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage
90029 Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten 90029 Autres activités de soutien au spectacle vivant
90031 Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten 90031 Création artistique, sauf activités de soutien
90032 Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten 90032 Activités de soutien à la création artistique
90041 Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke 90041 Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires
90042 Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten 90042 Gestion de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle
91011 Bibliotheken,mediatheken en ludotheken 91011 Gestion des bibliothèques, des médiathèques et des ludothèques
91012 Openbare archieven 91012 Gestion des archives publiques
91020 Musea 91020 Gestion des musées
91030 Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties 91030 Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires

Gezien om gevoegd te worden bij het bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/042 betreffende de steun tot vergoeding van de creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken
Brussel, 12 oktober 2020.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:
De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
R. VERVOORT
De minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Werk,
B. CLERFAYT


begin

Publicatie : 2020-10-15