einde

Publicatie : 2020-09-30

Beeld van de publicatie
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

24 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot tijdelijke versoepeling van sommige voorwaarden voor de toekenning van betaald educatief verlofDe Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
Gelet op de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, artikel 111, § 8;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 "toekenning van betaald educatief verlof" in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de noodzaak om de werknemers-studenten en de opleidingsinstellingen (universiteiten, hogescholen, sociale promotie, vakbonden, ...) gerust te stellen over de mogelijkheid om betaald educatief verlof te verkrijgen voor onlinelessen;
Dat deze wijzigingen noodzakelijk zijn gezien de nieuwe manieren van opleiden door deze instellingen in het kader van de gezondheidscrisis;
Gelet op advies nr. 68.013/1/V van de Raad van State, gegeven op 15 september 2020, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3░, van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat de goedkeuring in het onderhavige geval van een besluit met terugwerkende kracht als gevolg zal hebben dat de voordelen toegekend aan de begunstigden van het betaald educatief verlof behouden blijven, en dat zelfs indien de regels in verband met social distancing opnieuw strenger zouden worden of de protocollen met betrekking tot het verstrekken van opleidingen of onderwijs aangepast zouden moeten worden in functie van de evolutie van de gezondheidssituatie;
Op de voordracht van de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Tewerkstelling;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. Rekening houdend met de ontwikkeling van het onderwijs op afstand als gevolg van de Covid-19-pandemie worden de op afstand verstrekte lesuren die iedere uitwisseling tussen het onderwijzend personeel en de student inhouden tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021, voor de toepassing van artikel 111, § 1, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, gelijkgesteld met uren effectieve aanwezigheid om de aan de werknemer toegekende quota inzake betaald educatief verlof te bepalen.
Art. 2. In afwijking van artikel 21, § 1, 2░, van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 "toekenning van betaald educatief verlof", in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, worden de op afstand verstrekte lesuren tijdens de periode van 1 september 2020 en 30 juni 2021 waarvoor de directeurs van de onderwijsinstellingen en de verantwoordelijken voor het onderwijs van de organisaties zoals bedoeld in artikel 109 van de wet van 22 januari 1985, of hun afgevaardigden, niet in staat zijn om aan te tonen of zij al dan niet gevolgd werden door de werknemer, beschouwd als door de werknemer gevolgd.
Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2020.
Dit besluit treedt buiten werking op 31 augustus 2021.
Art. 4. De minister bevoegd voor Tewerkstelling wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 24 september 2020.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:
De Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Tewerkstelling,
B. CLERFAYT


begin

Publicatie : 2020-09-30