einde

Publicatie : 2020-08-17

Beeld van de publicatie
VLAAMSE OVERHEID

7 AUGUSTUS 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen genomen vanaf 29 juli 2020, tot wijziging van artikel 10 en 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 inzake de corona ondersteuningspremie en tot wijziging van artikel 1 van en tot toevoeging van een bijlage aan het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 inzake de corona handelshuurleningRechtsgrond
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 35.
Vormvereisten
De volgende vormvereiste zijn vervuld:
- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 5 augustus 2020;
- Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat ondernemingen opnieuw geconfronteerd worden met een omzetdaling ten gevolge de coronavirusmaatregelen genomen vanaf 29 juli 2020. Om deze ondernemingen financieel te steunen is het dringend nodig om nieuwe ondersteuningsmaatregelen voor de getroffen ondernemingen te nemen en de modaliteiten van een aantal reeds genomen steunmaatregelen aan te passen.
Motivering
Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:
- Omdat de Vlaamse ondernemingen opnieuw worden geconfronteerd met een omzetdaling wegens de verstrengde federale coronamaatregelen zoals beslist door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 29 juli 2020 is het nodig om nieuwe ondersteuningsmaatregelen voor de getroffen ondernemingen te nemen en de modaliteiten van een aantal reeds genomen maatregelen aan te passen.
Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw.
Na beraadslaging,
DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:
HOOFDSTUK 1. - Toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen genomen vanaf 29 juli 2020
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:
1° Agentschap Innoveren en Ondernemen: het agentschap, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 aangaande het Agentschap Innoveren en Ondernemen;
2° coronavirusmaatregelen: de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad genomen vanaf 29 juli 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid;
3° corona hinderpremie: de steun krachtens het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus;
4° corona compensatiepremie: de steun krachtens het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus;
5° corona ondersteuningspremie: de steun krachtens het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ondanks de versoepelde coronavirusmaatregelen, tot wijziging van de artikelen 1, 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, en tot wijziging van de artikelen 1, 6, 9 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus;
6° decreet van 16 maart 2012: het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid;
7° omzetdaling: de daling van de omzet, exclusief de btw en op basis van de dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdregistratie in de periode van 1 augustus tot en met 30 september 2020. Als referentieperiode geldt dezelfde periode in 2019. Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in de voormelde periode van 2019 wordt de omzetdaling in de referentieperiode vergeleken met de verwachte omzet, vermeld in het financieel plan. Als de omzet in de voormelde periode van 2019 abnormaal laag is, wordt die periode vervangen door een andere referentieperiode;
8° onderneming: de natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent in hoofd- of bijberoep, de vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht, de buitenlandse onderneming met een vergelijkbaar statuut en de vereniging met een economische activiteit.
De vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht en de buitenlandse onderneming met een vergelijkbaar statuut moeten minstens één voltijdsequivalent werkende vennoot of bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid minstens één voltijdsequivalent ingeschreven personeel tewerkstellen.
De vereniging met een economische activiteit moet bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid minstens één voltijdsequivalent ingeschreven personeel tewerkstellen.
De onderneming beschikt op 1 augustus 2020 over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest overeenkomstig de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met een zelfstandige in hoofdberoep wordt gelijkgesteld de zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen heeft van minstens 13.993,78 euro.
Met de zelfstandige in bijberoep wordt gelijkgesteld de zelfstandige die in 2019 een beroepsinkomen heeft tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en geen betrekking als loontrekkende uitoefent die 80% of meer bedraagt van een voltijdse betrekking.
Een startende zelfstandige die in 2019 geen volledig beroepsinkomen heeft, wordt gelijkgesteld met één van bovenstaande gevallen gelet op het verwachte beroepsinkomen, vermeld in het financieel plan.
Art. 2. Deze regelgeving valt onder de toepassing van de verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (Publicatieblad van 24 december 2013, L 352, blz. 1-8), en de latere wijzigingen ervan.
Art. 3. Er wordt een subsidie toegekend aan ondernemingen die 7,5% bedraagt van de omzet, exclusief btw, in de referentieperiode, vermeld in artikel 1, 7°. De subsidie bedraagt maximaal 15.000 euro.
In afwijking van het eerste lid wordt de subsidie gehalveerd voor de zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen heeft tussen 6996,89 euro en 13993,78 euro en geen betrekking als loontrekkende uitoefent die 80% of meer bedraagt van een voltijdse betrekking.
Art. 4. De onderneming moet een omzetdaling hebben van minstens 60% ten gevolge van de coronavirusmaatregelen.
Art. 5. Enkel ondernemingen die onder het toepassingsgebied vallen van hetzij de corona hinderpremie, hetzij de corona compensatiepremie komen in aanmerking voor de subsidie.
Ondernemingen die geen aanvraag indienden voor het bekomen van een corona hinderpremie, een corona compensatiepremie of een corona ondersteuningspremie, dienen het oorzakelijk verband tussen de substantiële exploitatiebeperkingen die ze ondervonden door de coronavirusmaatregelen en de omzetdaling omstandig te motiveren in de aanvraag, vermeld in artikel 9.
Enkel ondernemingen met een actieve bedrijfsvoering in de periode van 1 augustus tot en met 30 september 2020 komen in aanmerking voor de subsidie, tenzij de onderneming verplicht is gesloten ten gevolge van de coronavirusmaatregelen of is gesloten ten gevolge van de normale jaarlijkse sluiting. Aan de voorwaarde voor actieve bedrijfsvoering moet voldaan zijn uiterlijk 7 dagen na publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad. Indien de onderneming na deze datum minder dagen geopend is dan het aantal dagen tijdens de referentieperiode, vermeld in artikel 1, 7°, wordt de subsidie gehalveerd.
Ondernemingen die exploitant zijn van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt of van een traiteurszaak die regelmatig cateringdiensten verricht komen alleen in aanmerking voor een subsidie van 3000 euro of meer als ze beschikken over een geregistreerd kassasysteem als vermeld in artikel 21bis van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde.
Art. 6. De volgende ondernemingen komen niet in aanmerking voor de subsidie:
1° ondernemingen die zich in één van de volgende rechtstoestanden bevinden:
a) ontbinding;
b) stopzetting;
c) faillissement;
d) vereffening;
2° holdings, management-, of patrimoniumvennootschappen;
3° de ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder, vennoot of zaakvoerder verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen;
4° de ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen naar aanleiding van een terugvordering van een onterecht ontvangen corona hinderpremie, corona compensatiepremie of corona ondersteuningspremie;
5° de ondernemingen die op 1 augustus 2020 nog niet opgestart waren en beschikten over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest overeenkomstig de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Art. 7. De steun verleend in het kader van dit besluit kan niet gecumuleerd worden met de achtergestelde lening verleend door PMV ten gevolge van de coronavirusmaatregelen van meer dan 75.000 euro. Dit cumulverbod geldt niet voor de ondernemingen voor wie een tussenkomst voorzien is vanuit het noodfonds.
De steun verleend in het kader van dit besluit kan niet gecumuleerd worden met de bijkomende sluitingspremie zoals bedoeld in artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, voor zover die betrekking heeft op de maanden augustus en september 2020.
De steun verleend in het kader van dit besluit is intuitu personae en kan niet overgedragen worden aan een derde en is niet vatbaar voor beslag.
Art. 8. De onderneming dient een subsidieaanvraag in via de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, VLAIO genoemd, en vermeldt daarbij haar ondernemingsnummer.
De subsidieaanvraag wordt ten vroegste op 1 oktober 2020 en ten laatste op 15 november 2020 ingediend. De ondernemingen die verplicht gesloten zijn ten gevolge van de coronavirusmaatregelen kunnen een voorschot van maximaal 2000 euro aanvragen vóór 1 oktober 2020.
De subsidieaanvraag wordt elektronisch afgehandeld.
Het Agentschap Innoveren en Ondernemen onderzoekt de naleving van de voorwaarden die zijn opgelegd bij dit besluit en beslist of de subsidie toegekend wordt.
De onderneming ontvangt een schriftelijke kennisgeving van de beslissing, vermeld in het derde lid.
Als het Agentschap Innoveren en Ondernemen beslist dat de subsidie wordt toegekend, wordt ze uitbetaald.
De subsidie wordt alleen uitbetaald op een Belgisch rekeningnummer op naam van de begunstigde onderneming. De begunstigde onderneming blijft steeds verantwoordelijk voor de naleving van de voorwaarden waarbij de steun werd toegekend en voor de verantwoording van de aanwending ervan.
Art. 9. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen kan de waarachtigheid van de door de onderneming gerapporteerde omzetdaling controleren op basis van de administratieve gegevens en van de boekhouding van de onderneming, en dit zowel voorafgaandelijk aan als tot vijf jaar na de uitbetaling van de subsidie. Die informatie kan ook opgevraagd worden bij de federale of Vlaamse gegevensbronnen.
In toepassing van artikel 40 van het decreet van 16 maart 2012 wordt de subsidie teruggevorderd binnen zes jaar na de indieningsdatum van de steunaanvraag in geval van niet-naleving van de voorwaarden die zijn opgelegd bij het decreet van 16 maart 2012, dit besluit of de uitvoeringsbesluiten.
Ondernemingen moeten de subsidies die ten onrechte ontvangen werden, terugbetalen aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen.
Art. 10. De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, kan bijkomende preciseringen bepalen.
HOOFDSTUK 2. - Wijziging van artikel 10 en 21 het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 inzake de corona ondersteuningspremie
Art. 11. In artikel 10, tweede lid, van hetzelfde besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ondanks de versoepelde coronavirusmaatregelen, tot wijziging van de artikelen 1, 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, en tot wijziging van de artikelen 1, 6, 9 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus wordt de datum "15 augustus 2020" vervangen door de datum "31 augustus 2020".
Art. 12. In artikel 21, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "artikelen 16, 17 en 18 die in werking treden op 20 maart 2020" vervangen door de zinsnede "artikelen 16, 17, 18 en 19 die in werking treden op 14 maart 2020".
HOOFDSTUK 3. - Wijziging van artikel 1 van en tot toevoeging van een bijlage aan het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 inzake de corona handelshuurlening
Art. 13. In artikel 1, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 over het verlenen van een handelshuurlening aan huurders die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus wordt de zin "Deze huurder moet een onderneming zijn die recht heeft op de premie voorzien in het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus." vervangen door de zin "Deze huurder moet een onderneming zijn die recht heeft op de premie voorzien in het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus of een huurder waarvan de hoofdactiviteit op de indieningsdatum van de aanvraag, vermeld in artikel 5, behoort tot de lijst van de sectoren, vermeld in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.".
Art. 14. Aan hetzelfde besluit wordt een bijlage toegevoegd, die bij dit besluit is gevoegd. De minister kan deze bijlage aanvullen.
HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen
Art. 15. De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 16. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van artikel 13, dat uitwerking heeft met ingang van 12 juni 2020.
De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, kan dit besluit opheffen.
Brussel, 7 augustus 2020.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,
H. CREVITS

Bijlage. De lijst van sectoren als vermeld in artikel 1, 5°.
Code Activiteit
74201 Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
90011 Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
56210 Catering
90023 Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
90021 Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
74901 Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten
77392 Verhuur en lease van tenten
77399 Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
90012 Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles
79120 Reisorganisatoren
90022 Ontwerp en bouw van podia
90032 Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
90029 Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
77293 Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden
77291 Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
77294 Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel
79909 Overige reserveringsactiviteiten
77296 Verhuur en lease van bloemen en planten
82300 Organisatie van congressen en beurzen
90041 Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke
90042 Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 augustus 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen genomen vanaf 28 juli 2020, tot wijziging van artikel 10 en 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 inzake de corona ondersteuningspremie en tot wijziging van artikel 1 van en tot toevoeging van een bijlage aan het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 inzake de corona handelshuurlening.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,
H. CREVITS


begin

Publicatie : 2020-08-17