J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/07/17/2020042561/justel

Titel
17 JULI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de maximale uitrol van digitale meters

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 19-08-2020 nummer :   2020042561 bladzijde : 61497       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-07-17/44
Inwerkingtreding : 29-08-2020

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2010035890       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-8

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Aan artikel 1.1.2 van het Energiebesluit van 19 november 2010, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2017 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017, wordt een punt 8° toegevoegd, dat luidt als volgt:
  "8° de richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU.".

  Art. 2. In artikel 3.1.45, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° aan het eerste lid wordt de zinsnede "dit tweede voor zover de kostprijs van deze functionaliteit niet leidt tot een meerkost van meer dan 6 procent ten opzichte van de kostprijs van eenzelfde type meter zonder die functionaliteit" toegevoegd;
  2° in het derde lid wordt het woord "Daarnaast" vervangen door de zinsnede "Indien beschikbaar,".

  Art. 3. In artikel 3.1.52 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de datum "1 januari 2034" vervangen door de datum "1 juli 2029";
  2° in paragraaf 1, negende lid, wordt de zin "In geen geval kan deze termijn langer zijn dan 1 januari 2024." vervangen door de zinnen "In elk geval gebeurt de plaatsing van een digitale meter voor 1 juli 2029. In de gevallen, vermeld in het derde en het vierde lid, gebeurt de plaatsing in elk geval voor 1 januari 2024.";
  3° in paragraaf 1, tiende lid, wordt de zin "In geen geval kan deze termijn langer zijn dan 1 januari 2024." vervangen door de zin "In elk geval gebeurt de plaatsing van een digitale meter voor 1 juli 2029.";
  4° in paragraaf 1, elfde lid, worden de woorden "uiterlijk op" vervangen door de woorden "uiterlijk vanaf";
  5° in paragraaf 2, tweede lid, wordt de zin "In geen geval kan deze termijn langer zijn dan 1 januari 2024." vervangen door de zin "In elk geval gebeurt de plaatsing van een digitale meter voor 1 juli 2029.".

  Art. 4. In artikel 3.1.53 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in het eerste lid wordt de zin "Niettegenstaande de mogelijkheid tot aanpassing na een evaluatie, vermeld in artikel 3.1.56 van dit besluit, zorgt de distributienetbeheerder ervoor dat de digitale meters evenwichtig en gespreid uitgerold worden over zijn volledige grondgebied en in de tijd." opgeheven;
  2° in het eerste lid wordt de zin "Minstens een derde van het totale aantal te plaatsen digitale meters wordt geplaatst tegen 1 januari 2024 en twee derde van het totale aantal te plaatsen digitale meters tegen 1 januari 2029." vervangen door de zin "De distributienetbeheerder plaatst minstens 80% van het totale aantal te plaatsen digitale meters tegen 31 december 2024.";
  3° het tweede lid wordt opgeheven.

  Art. 5. In artikel 3.1.54 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in het tweede lid worden de woorden "minstens twee maanden op voorhand schriftelijk" vervangen door de woorden "minstens twee weken op voorhand schriftelijk of elektronisch";
  2° aan het tweede lid wordt de volgende zin toegevoegd:
  "Die termijn van twee weken kan worden ingekort als de netgebruiker daarmee akkoord gaat.";
  3° in het derde lid wordt het woord "schriftelijke" opgeheven.

  Art. 6. In artikel 3.1.56, § 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in het tweede lid, 2°, wordt de zinsnede "overeenkomstig paragraaf 1, achtste lid" opgeheven;
  2° in het tweede lid, 3°, wordt tussen de zinsnede "de hinderpalen," en de woorden "de kwaliteit van de communicatie" de zinsnede "de kosten," ingevoegd;
  3° in het derde lid wordt het woord "maandelijks" vervangen door het woord "driemaandelijks".

  Art. 7. In artikel 6.1.6, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen door het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017, worden de volgende wijzingen aangebracht:
  1° na de woorden "wordt geweigerd" en voor de woorden "of als de netbeheerder" worden de woorden "of als de netbeheerder nadat zij aan de netgebruiker een ingebrekestelling heeft verstuurd nog steeds wordt verhinderd een digitale meter te plaatsen, als bedoeld in artikel 3.1.52," ingevoegd;
  2° de bijzin ", of totdat kan worden overgegaan tot de daadwerkelijke plaatsing van een digitale meter" wordt toegevoegd."

  Art. 8. De Vlaamse minister, bevoegd voor de energie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 17 juli 2020.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
Z. DEMIR

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Rechtsgrond
   Dit besluit is gebaseerd op:
   - het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 4.1.22/2, vijfde lid, ingevoegd bij het decreet van 26 april 2019, artikel 4.1.22/3, ingevoegd bij het decreet van 26 april 2019, en artikel 7.1.3, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 14 maart 2014 en gewijzigd bij het decreet van 16 november 2018.
   Vormvereisten
   De volgende vormvereisten zijn vervuld:
   - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 25 mei 2020.
   - De Raad van State heeft advies 67.569/3 gegeven op 6 juli 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.
   Initiatiefnemer
   Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.
   Na beraadslaging,
   DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie