J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/06/30/2020203130/justel

Titel
30 JUNI 2020. - Ministerieel besluit tot rectificatie van het ministerieel besluit van 28 maart 2019 houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake energie, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest ge´ntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die ge´ntegreerde portfolio

Bron :
WAALSE OVERHEIDSDIENST
Publicatie : 23-07-2020 nummer :   2020203130 bladzijde : 55239       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-06-30/12
Inwerkingtreding : 23-07-2020

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2019015757       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 9 van het ministerieel besluit van 28 maart 2019 houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake energie, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest ge´ntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die ge´ntegreerde portfolio wordt vervangen als volgt:
  "Art. 9. Het bedrag van de cheques energie en de maximale jaarlijkse toelagen worden in bijlage 2 vermeld. De cheques energie moeten aan de de-minimis-verordening voldoen. In dit verband wordt de cumulatie van de-minimissteun voor dezelfde in aanmerking komende kosten beperkt tot 200.000 EUR over een periode van drie aanslagjaren.".

  Art. 2. Artikel 13 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:
  "Art. 13. De betaling van de KMO bij de in artikel 19, lid 1, van het besluit bedoelde uitgever, die haar deel voor de dekking van de door de steun bedoelde diensten vormt, bedraagt 25 % in het kader van globale audits, gedeeltelijke audits, vereenvoudigde audits en voorbereidende haalbaarheidsstudies".

  Art. 3. Bijlage 2 bij hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  "
  

  
Globale energieaudit Gedeeltelijke energieaudit Voorbereidende haalbaarheidsstudie Vereenvoudigde energieaudit
Bedrag: 75 % van de in aanmerking komende kosten Bedrag: 75 % van de in aanmerking komende kosten Bedrag: 75 % van de in aanmerking komende kosten Bedrag: 75 % van de in aanmerking komende kosten
Maximale jaarlijkse toelage : 6 000 €
  
Maximale jaarlijkse toelage : 5.000 € Maximale jaarlijkse toelage : 5.000 € Maximale jaarlijkse toelage : 1.000 €

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 28 maart 2019 houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake energie, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest ge´ntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die ge´ntegreerde portfolio.".

  Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Namen, 30 juni 2020.
Ph. HENRY

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit,
   Gelet op de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, inzonderheid op de artikelen 11 tot 14;
   Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de rapportage van de Waalse overheidsbestuurseenheden, inzonderheid op de artikelen 57 tot 62;
   Gelet op het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest ge´ntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die ge´ntegreerde portfolio;
   Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest ge´ntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die ge´ntegreerde portfolio;
   Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 28 november 2013 tot organisatie van de interne controle en de interne audit met betrekking tot de begroting en de boekhouding, evenals van de administratieve en begrotingscontrole;
   Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019 tot regeling van de werking van de Regering;
   Gelet op het rapport van 19 februari 2020 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2░, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid gerechtvaardigd door het feit dat de rectificatie van de tekst noodzakelijk is opdat het systeem van de cheques energie effectief zou zijn vanaf de datum van inwerkingtreding ervan;
   Gelet op het advies uitgebracht op 11 juni 2020 door de Inspectie van FinanciŰn,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie